Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016

Cílem článku je vyčlenit změny týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 v prvním kole přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky. Změny jsou vyvolány novelou vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, a vykonáním přijímací zkoušky prostřednictvím jednotných testů (pokud se střední škola přihlásila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení).

Přijímací řízení ve školním roce 2015/2016
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph. D.,
specialistka na školskou problematiku
Informace se vztahují na střední školy veřejné, soukromé i církevní.
Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a zveřejnění dalších informací
Beze změny zůstává povinnost ředitele střední školy do 31. ledna 2016 vyhlásit první kolo přijímacího řízení (§ 60 odst. 1 školského zákona, § 2 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění). Stejně tak jako v předchozích letech zveřejní ředitel střední školy dle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona do 31. ledna 2016 pro první kolo přijímacího řízení rozhodnutí o:
-
konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodl,
-
termínech konání přijímací zkoušky,
-
stanovených jednotlivých kritériích,
-
předpokládaném počtu přijímaných uchazečů.
Nově je nutné věnovat zvýšenou pozornost obsahu zveřejňovaných informací, zejména pokud se škola přihlásila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení.
Rozeberme klíčové momenty zveřejňovaných informací:
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení ředitel školy rozhodl
Zveřejněné rozhodnutí o konání přijímací zkoušky bude obsahovat jednoznačnou informaci o tom, prostřednictvím jakých zkoušek se bude přijímací zkouška konat. V této části bude informace korespondovat s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění. To znamená, že ředitel střední školy bude informovat o tom, zda se přijímací zkouška bude konat prostřednictvím:
a)
zkoušek zadávaných ředitelem školy,
b)
centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů,
c)
kombinací zkoušek zadávaných ředitelem školy a centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.
Termíny konání přijímací zkoušky
V případě, že se škola přihlásila do pokusného ověřování, konají se na ní přijímací zkoušky formou jednotných testů ve školním roce 2015/2016 v jednom termínu, a to:
-
15. 4. 2016 pro studium čtyřleté (náhradní termín 13. 5. 2016),
-
18. 4. 2016 pro studium šestileté a osmileté (náhradní termín 13. 5. 2016).
Současně s konáním přijímací zkoušky prostřednictvím jednotných testů je zachována možnost konání přijímacích zkoušek zadávaných ředitelem školy. Jestliže ředitel školy rozhodne, že se přijímací zkouška bude konat prostřednictvím zkoušek zadávaných ředitelem školy, stanoví pro tuto „školní“ přijímací zkoušku nejméně dva termíny, a to v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2016.
Stanovená jednotlivá kritéria
V prvním kole přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016 se uchazeči nadále hodnotí nejen podle výsledků přijímací zkoušky, ale i podle jiných kritérií, tak jak to stanoví § 60 odst. 13 školského zákona:
V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle
a)
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)
výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena,
c)
výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a
d)
dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
Ředitelé středních škol jsou zvyklí na to, že hodnotí uchazeče podle uvedených kritérií. Jestliže se škola přihlásila do pokusného ověřování, ředitel školy určí podíl hodnocení jednotného testu na celkovém hodnocení uchazeče.
Dále může ředitel určit hranici úspěšnosti každého z jednotlivých testů (český jazyk a literatura, matematika) v rámci přijímacího řízení. Hranice úspěšnosti v testech může být stanovena s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti jednotného testu stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Je zřejmé, že naprostá většina ředitelů středních škol vyhlásí první kolo přijímacího řízení v termínu do 31. ledna 2016. Přesto připomeňme možnost vyhlásit první kolo přijímacího řízení v termínu jiném než v termínu do 31. ledna. Novela vyhlášky č. 671/2004 Sb. s účinností od 30. 9. 2015 umožňuje řediteli školy v případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku vyhlásit první kolo přijímacího řízení v pozdějším termínu, nejpozději však do 31. srpna.
Přihláška
Pokud se v rámci přijímací zkoušky koná „školní“ zkouška (zkouška zadaná ředitelem školy), uvede uchazeč v přihlášce pro první kolo přijímacího řízení jeden ze dvou termínů stanovených pro její konání ředitelem školy. Celostátně stanovený termín pro jednotný test v rámci pokusného ověřování se v přihlášce neuvádí.
Přidělení registračního čísla
Nově (s účinností od 30. 9. 2015) umožňuje vyhláška č. 671/2004 Sb. přidělit registrační číslo dříve než v den konání přijímací zkoušky. Věta druhá § 4 odst. 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění, je formulována takto: Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením.
V textu vyhlášky se uvádí, že registrační číslo je přiděleno nejpozději v den přijímací zkoušky (nebo talentové zkoušky). Vyhláška současně uvádí, že registrační číslo je uchazeči přiděleno ve škole. Záměrem ministerstva s největší pravděpodobností nebylo, aby se uchazeč před konáním přijímací zkoušky dostavil do školy a ve škole mu bylo přiděleno registrační číslo. Důvodová zpráva novely vyhlášky uvádí: V souladu s požadavkem praxe se navrhuje umožnit přidělení a zaslání registračního čísla již spolu s pozvánkou, tedy dříve než bezprostředně před přijímací zkouškou (dosavadní postup). Lze proto předpokládat, že nehledě na formulaci uvedenou ve vyhlášce lze uchazeči registrační číslo poslat společně s pozvánkou k přijímací zkoušce.
Uzpůsobení podmínek konání přijímací zkoušky
Do 31. 8. 2016 zůstává nezměněno ustanovení § 1 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 671/2004 Sb., podle kterého je součástí přihlášky ke vzdělávání posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky (respektive jeho ověřená kopie). Střední školy budou při přijímací zkoušce ve školním roce 2015/2016 stejně jako dříve uzpůsobovat podmínky konání přijímací zkoušky v návaznosti na doporučení vhodného postupu školského poradenského zařízení.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání upozorňuje, že pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebudou v rámci pilotního projektu připravovány modifikace zadání. Ředitel školy však rozhodne o prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami na základě posudku školského poradenského zařízení.1)
Hodnocení uchazečů
Nezměněno zůstalo ustanovení § 60 odst. 16 školského zákona, podle kterého ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Pokud se střední škola přihlásila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení, budou do procesu hodnocení spadat i výsledky centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů. V případě pokusného ověřování zašle Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky testů středním školám nejpozději do čtyř pracovních dnů po obdržení záznamových archů.
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání informovalo o tom, že zúčastněným stranám bude poskytnuta výstupní sestava s výsledky jednotlivých uchazečů ve formátu PDF a XLS:
1)
pro šestiletá a osmiletá gymnázia 22. dubna 2016 do 24.00 hod. pro řádný termín testů a 19. května 2016 do 24.00 hod. pro náhradní termín testů;
2)
pro čtyřleté obory studia 21. dubna 2016 do 24.00 hod. pro řádný termín testů a 19. května 2016 do 24.00 hod. pro náhradní termín testů.2)
Oznámení rozhodnutí
Školský zákon v § 60 odst. 17 stále stejným způsobem upravuje termín, ve kterém může škola nejdříve zveřejnit seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům (respektive jejich zákonným zástupcům) odeslat rozhodnutí o nepřijetí: Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky. To znamená, že nejdříve lze oznámit rozhodnutí (odeslání i zveřejnění seznamu) nejdříve 22. dubna 2016. To platí i v případě, že se přijímací zkouška koná jen prostřednictvím jednotných testů.
Zápisový lístek
Na základě novely školského zákona bylo ustanovení § 60a doplněno o nový případ, kdy může vzít uchazeč zpět zápisový lístek a uplatnit jej znovu na jiné střední škole: jestliže byl uchazeč přijat na střední školu do oboru s talentovou zkouškou nebo na konzervatoř a na této škole odevzdal zápisový lístek, může nově vzít zápisový lístek zpět a uplatnit jej na jiné střední škole, na které byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na střední školu do oboru vzdělání bez talentové zkoušky. Pro využití tohoto postupu není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat.3) Pro vytvoření úplné a nezkreslené představy o procesech odevzdání zápisového lístku uveďme § 60a odst. 7 školského zákona: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.
Lze očekávat, že předmětem právních výkladů bude odpověď na otázky: V jakém vztahu jsou obě „výjimky“ z obecného pravidla, podle kterého může uchazeč uplatnit zápisový lístek jen jednou? Může jeden a tentýž uchazeč postupně uplatnit obě výjimky? To znamená vzít například zpět zápisový lístek poprvé uplatněný na konzervatoři nebo střední škole v oboru vzdělání s talentovou zkouškou a odevzdat jej na střední škole, ve které byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, a následně vzít zpět zápisový lístek podruhé a odevzdat jej na střední škole, ve které byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, na základě odvolání?
Správní řízení
Novela školského zákona jednoznačně zakotvila, že rozhodování o přijetí (i nepřijetí) ke vzdělávání na střední škole musí probíhat v souladu se správním řádem, a to jak ve školách veřejných, tak ve školách soukromých nebo církevních.
V textu § 165 odst. 2 školského zákona je i po novele uvedeno, že přijetí ke vzdělávání na střední škole je případem, kdy o právech a povinnostech v oblasti státní správy rozhoduje ředitel školy. MŠMT v materiálu Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 (č. j. MSMT-32896/2015-1) upozorňuje, že rozhodnutí vydává škola jako subjekt veřejné správy, nikoli její ředitel, jenž je pouze vykonavatelem veřejné správy.4)
Novela školského zákona v § 183 odst. 4 stanovila, že odvolacím orgánem je v případě rozhodování o přijetí ke vzdělávání na střední škole pro všechny školy (to jest jak školy veřejné, tak školy soukromé a církevní) krajský úřad (respektive Magistrát hlavního města Prahy).
V návaznosti na tuto změnu zákona byla změněna vyhláška č. 671/2004 Sb., ve které byl zrušen odlišný postup v odvolacím řízení na soukromých a církevních školách (do 29. 9. 2015 byl odlišný postup upraven v § 5 odst. 3 vyhlášky).
Závěr
Základní momenty přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016, kterým musí ředitel střední školy věnovat zvýšenou pozornost, jsou následující:
-
postupovat v souladu se správním řádem, i když je střední škola školou soukromou nebo církevní,
-
jednoznačně informovat uchazeče o tom, že přijímací zkoušky se budou konat prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů, pokud se střední škola přihlásila do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení,
-
jednoznačně stanovit a následně informovat uchazeče o:
a)
všech zkouškách, jejichž prostřednictvím se bude přijímací zkouška konat,
b)
termínech konání zkoušek, jejichž prostřednictvím se bude přijímací zkouška konat,
c)
tom, jak se promítne hodnocení jednotného testu do celkového hodnocení uchazeče,
d)
možnostech vzít zpět a znovu uplatnit zápisový lístek.
1 Viz materiál Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu v rámci pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016 vyhlášeného MŠMT (č. j.: MSMT26724/2015-3). [online]. [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2016-1404035005.html.
2 Viz tamtéž.
3 Stejně tak není pro uplatnění tohoto postupu rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl uchazeč přijat, pokud uchazeč vezme zápisový lístek zpět a uplatní jej na jiné střední škole, a to na základě toho, že jeho odvolání bylo úspěšné.
4 Viz Informace o přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 [online]. [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-str edni-skoly-a-konzervatore.

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele