Pražský studentský summit: připravte studenty na budoucnost!

Vydáno:

Již osmnáctým rokem se 350 studentů středních i vysokých škol těší z účasti na Pražském studentském summitu (dále také „PSS“). Jedná se o unikátní vzdělávací projekt, pořádaný Asociací pro mezinárodní otázky (dále také „AMO“), který má za cíl otevřít studentům obzory, naučit je praktickým dovednostem a připravit je na budoucnost, ať už mají v plánu cokoliv. Klade důraz na aspekty osobního rozvoje a veřejné vystupování, které bývají českým vzdělávacím systémem často opomíjeny z důvodu nedostatku času ve výuce. Letošní XVIII. ročník se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy.

Pražský studentský summit: připravte studenty na budoucnost!
 
Thu Thuy
Truong
 
přípravný tým Pražského studentského summitu
O SUMMITU
Pražský studentský summit patří již řadu let mezi nejoblíbenější studentské projekty v České republice díky desítkám partnerů, významných hostů a tradičnímu několikanásobnému převisu poptávky nad možnou kapacitou při přijímacím řízení.
Prostřednictvím
simulace jednání mezinárodních organizací
(OSN, NATO a Evropská unie) učí studenty sebevědomému vystupování, argumentačním i rétorickým dovednostem a práci s informačními zdroji.
Na rozdíl od podobných projektů u nás i v zahraničí je tento Summit unikátní zejména ve svém rozsahu a formě. Kromě toho, že je jeho náplní simulace hned tří mezinárodních organizací, jedná
v českém i v anglickém jazyce
a propojuje aktivity studentů středních i vysokých škol, účastníkům především nabízí široký prostor pro seberealizaci v rámci několikaměsíční přípravné části, která samotné simulaci předchází.
Projekt v průběhu ročníku navíc doplňuje volitelný doprovodný program, který má za cíl ještě více prohloubit vzdělávání.
CÍLE A METODY
Cílem Pražského studentského summitu je přispět k
otevřené a informované občanské společnosti
prostřednictvím vzdělávání mladých lidí. Absolventem projektu by tedy měl být odborně připravený, sebevědomý a současně skromný a naslouchající mladý člověk se zájmem o svět kolem sebe, schopný samostatně uvažovat, nahlas a sebevědomě mluvit, věcně argumentovat a rychle reagovat.
Cíle a poslání
 
Hlásí se k myšlence interaktivního a moderního vzdělávání.
 
Rozvíjí osobnost studentů.
 
Podporuje je v samostatném a zodpovědném přístupu k dalšímu studiu.
 
Učí studenty aktivnímu přístupu k informacím, věcné argumentaci a vytváření vlastního názoru.
 
Klade důraz na týmovou spolupráci.
Náplň a průběh
Projekt trvá po většinu doby školního a akademického roku. Středoškolští studenti si mohou vybrat účast v jednom ze šesti orgánů Modelu OSN, což jsou
Rada bezpečnosti
(UNSC),
Hospodářská a sociální rada
(ECOSOC),
Rada pro lidská práva
(HRC),
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
(UNESCO),
Program OSN pro životní prostředí
(UNEP) a
Světová obchodní organizace
(WTO), či v Modelu NATO, který jediný jedná v angličtině.
Vysokoškoláci si mohou vyzkoušet jednání Rady Evropské unie v rámci Modelu EU, nebo jako
zástupci nevládních a mezinárodních organizací v Modelu OSN
po boku svých středoškolských kolegů. Do Modelu OSN se studenti hlásí
v týmech
a se svými kolegy pak spolupracují po celý ročník, zatímco do Modelu NATO a EU se hlásí
jako jednotlivci.
Širokou nabídkou simulovaných organizací, a tedy i probíraných témat se projekt snaží o co
největší pokrytí zájmových okruhů
mladých lidí. Mezi projednávanými body agendy se tak prostřídají rozličná témata od bezpečnostních otázek přes ekonomická témata až po vědu a etiku.
Poté, co účastníci projdou přijímacím řízením, které obvykle spočívá v napsání eseje na zadané téma, následuje vzdělávací přípravná část. Ta se skládá z
pěti přípravných setkání
(workshopů) a je koncipována zábavným a alternativním způsobem - její náplní bývají jak odborné přednášky a prezentace, tak různé interaktivní činnosti, jako jsou vyjednávací hry, řečnická cvičení, odborné semináře či panelové diskuze s hosty (Tomáš Halík, Eliška Hašková Coolidge, Marcela Augustová a mnoho dalších).
Účastníkům jsou k dispozici vzdělávací materiály, které každoročně zpracovává na nová témata přípravný tým PSS ve spolupráci s Výzkumným centrem AMO. Jde o tzv. Background reports, tedy podklady k jednání, které seznámí studenty s projednávanými tématy a odkážou je na další informační zdroje. Na přípravnou část pak navazuje samotná diplomatická simulace na konferenci, kde studenti zúročí nově nabyté znalosti a dovednosti.
Program PSS doplňuje po celý průběh ročníku pestrá
nabídka doprovodných akcí.
Tradičně zahrnuje návštěvu ambasády zastupovaného státu, pravidelné semináře etikety, lidskoprávní biograf (promítání filmů zaměřených na problematiku lidských práv, často doprovázené diskuzí se zajímavým hostem), odborné přednášky či různé exkurze (např. do Rádia svobodná Evropa/Rádia Svoboda).
Práce delegáta
Výstupem z celoroční týmové i individuální práce je
sepsání podrobných stanovisek
k jednotlivým bodům agendy i závěrečného stanoviska simulovaného státu, tzv.
position paper.
Jde o dokument, který shrnuje zahraniční politiku, cíle a priority pro konferenci.
Jeho účelem je však také podpora spolupráce v rámci delegace, mezi orgány i jednotlivými Modely. Dále prezentace toho, kam se delegace od okamžiku přihlášení do projektu posunula. Od každé delegace (zastupovaného státu) se také očekává zahajovací projev, kde představí před širokým plénem priority svého státu.
Průběh závěrečné konference je již v režii samotných delegátů. Jednají zde přímo jako praví diplomaté. Tradicí Summitu je rovněž fiktivní krize, která nečekaně vypukne během jednání - mezi vlastnosti diplomata totiž patří také
schopnost pohotově reagovat
na nejnovější vývoj událostí ve světě a
dobře reprezentovat
svůj stát ve chvíli, kdy je třeba
rychle se rozhodovat.
Za konstruktivní řešení problému se považuje schválený dokument (rezoluce, deklarace apod.).
Chronicle
Neodmyslitelnou součástí projektu jsou tradičně i noviny, které účastníky i hosty pravidelně informují o dění na Summitu. Vychází na každém workshopu a denně během konference. Všem zúčastněným přinášejí nejen zpravodajství o činnosti jednotlivých orgánů, ale také články z oblasti mezinárodní politiky. Čtenářům tak kromě pobavení poskytují i užitečné rady a návody, jak se vypořádat s komplikovanými otázkami, se kterými se během jednání setkávají.
Redakci novin Chronicle tvoří převážně členové přípravného týmu, ale prostor je určen také delegátům, kteří si tak často
poprvé vyzkouší pravou novinářskou práci.
Noviny jsou k dispozici v tištěné podobě na jednotlivých přípravných setkáních a na konferenci. Je možné si je také stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách projektu a mimo jiné se posílají jako povinný výtisk do všech krajských knihoven v České republice.
PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST
Unikátnost projektu umožňuje
vytvářet jedinečnou platformu
umožňující setkávání mladých lidí s nejrůznějšími zájmy nejen navzájem, ale i s významnými osobnostmi z nejrůznějších oborů - ze světa diplomacie, politiky, médií, byznysu, státní správy nebo akademické obce.
Aby byla možnost vzdělání co nejširší a paleta témat i příležitostí co nejbohatší, je umožněno vybraným účastníkům absolvovat stáž u některé ze společností, které jsou partnery projektu,
publikovat v prestižních médiích
či využívat těch nejmodernějších počítačových technologií.
Novým TOP partnerem projektu je společnost Microsoft, která dodává bezplatně všem účastníkům technologie Office 365, a přispívá tak ke
zvyšování počítačové gramotnosti mladých lidí.
 
ZÁVĚR
Pražský studentský summit nabízí studentům celé České republiky
alternativní a zábavnou formu vzdělávání, která vhodně doplňuje klasickou školní výuku.
Mladí lidé mají možnost vyzkoušet si v praxi řadu tzv. soft-skills, setkat se se zajímavými osobnostmi veřejného života u nás i v zahraničí a
rozšířit si obecný přehled
o světě kolem nás.
V rolích diplomatů se studenti seznamují s otázkami, jež hýbou dnešním světem. Prostřednictvím
diskuzí mezi sebou i s hosty
a bohatého programu se učí o problémech kriticky přemýšlet, snaží se
zaujmout stanovisko
a to posléze obhájit. Nedílnou součástí jejich snažení je také
dosahování kompromisu a tolerance názorů svých oponentů.
Mladí lidé, kteří se podílejí na tomto prestižním projektu,
vhodně reprezentují svoji školu
a napomáhají
budovat její image
ústavu podporujícího moderní interaktivní formy vzdělávání a usilujícího o všestranný rozvoj svých studentů. Účastníci projektu však zpravidla nezůstávají pouze u účasti na Pražském studentském summitu.
Mnohým z nich se daří užívat získané znalosti a dovednosti na
různých studentských fórech, iniciují projekty na svých školách
a ve spolupráci s vyučujícími
zpestřují výuku
sobě i svým spolužákům. To vše může být ve výsledku velmi inspirující pro další rozvoj samotné školy, která může přijmout určité metody a přístupy, ale také pro jednotlivé studenty, kterým může účast pomoci rozhodnout se o budoucí kariéře, získat zdravou sebedůvěru a respekt.
Za sedmnáct let své existence vychoval Summit tisíce mladých lidí a pozitivně ovlivnil jejich životy na osobní i profesní úrovni. Řada bývalých účastníků se uplatnila v politice, diplomacii, akademické sféře, neziskovém sektoru, státní správě, byznysu, médiích a v mnoha dalších profesích. Osmnáctý ročník nese heslo
 „Připrav se na budoucnost, ať už budeš dělat cokoliv“
, které přesně odráží jeho poslání.
Přijímací řízení bylo pro XVIII. ročník Pražského studentského summitu již ukončeno. Další ročník začíná 1. září 2013. V případě zájmu je však stále možnost zapojit se do tzv. Burzy delegátů na webu projektu, kde si účastníci mohou doplňovat své týmy novými členy po celý průběh ročníku.
O POŘADATELI
Odbornou i organizační stránku projektu zajišťuje ve svém volném čase a bez jakéhokoliv nároku na honorář tým více než padesáti motivovaných vysokoškolských studentů, z velké části bývalých účastníků projektu. Pořadatelem projektu je Asociace pro mezinárodní otázky, nevládní organizace založená za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů.
Cílem AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění, čehož dosahuje pomocí vzdělávacích, výzkumných a informačních projektů. Díky svým aktivitám je AMO vnímána jako jeden z předních nezávislých zahraničně-politických think tanků v České republice.
ODKAZY
 
http://www.studentsummit.cz/ - webové stránky Pražského studentského summitu
 
http://www.amo.cz/ - webové stránky Asociace pro mezinárodní otázky
 
https://www.facebook.com/studentsummit - profil Summitu na Facebooku
 
https://twitter.com/studentsummit - profil Summitu na Twitteru
 
http://www.youtube.com/user/studentsummit - kanál Summitu na YouTube
Kontakt na hlavního koordinátora projektu:
Michael Rozsypal
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Žitná 27, Praha 1, 110 00
e-mail: michael.rozsypal@amo.cz
GSM: +420 603 355 132

Související dokumenty