Povinné vyloučení žáka nebo studenta ze školy a školského zařízení

Od 1. 9. 2017 školský zákon zakotvuje postup v případě, že se žák nebo student dopustí zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem. Článek je věnován některým aspektům povinného vyloučení žáka nebo studenta ze školy a školského zařízení, které je důsledkem uvedeného jednání.

 

Povinné vyloučení žáka nebo studenta ze školy a školského zařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou problematiku
Dvě kategorie činů žáků a studentů a postup správního orgánu
Jak je známo, § 22 odst. 1 a 2 školského zákona vymezuje základní, obecné povinnosti žáků a studentů. Další povinnosti žáků a studentů stanovené školským zákonem souvisejí s konkrétními ustanoveními školského zákona (např. povinnost vrátit učebnice nebo povinnost vzdělávat se v souladu s povoleným individuálním vzdělávacím plánem).
Školský zákon stanoví důsledky porušení povinností stanovených školským zákonem. V této oblasti došlo od 1. 9. 2017 ke zpřísnění. Od uvedeného data školský zákon vyčleňuje "zvláště závažná zaviněná porušení povinností stanovených školským zákonem" (§ 31 odst. 2 a 3 školského zákona) a zakotvuje, že "v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení" (§ 31 odst. 2 školského zákona).
Při zběžném přečtení § 31 odst. 2 školského zákona nemusí být uvedené zpřísnění zcela zřejmé. Proto je vhodné zdůraznit, že od 1. 9. 2017 § 31 odst. 2 školského zákona vymezuje dvě kategorie činů žáků nebo studentů, které vyvolávají odlišný postup správního orgánu (resp. ředitele školy nebo školského zařízení)1:
1)
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem a
2)
zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
Na základě čeho se má posoudit, zda se jedná "pouze" o "závažné zaviněné porušení povinností", nebo již o "zvláště závažné zaviněné porušení povinností"? Jaký postup správního orgánu následuje? Základní informace jsou shrnuty v následující tabulce.
Řízení školy online
Kdy nelze žáka vyloučit ze školy?
Ani do 31. 8. 2017, ani od 1. 9. 2017 žáka nelze vyloučit (ani podmíněně vyloučit) ze školy, pokud dosud nesplnil povinnou školní docházku (§ 31 odst. 2 školského zákona), kterou může plnit v základní škole, střední škole nebo konzervatoři. Protože žáka ze školy nelze vyloučit (ani podmíněně vyloučit), správní orgán nebude správní řízení o vyloučení žáka ze školy (ani o podmíněném vyloučení ze školy) zahajovat.
Dále § 31 odst. 2 školského zákona stanoví, že správní orgán (svým vykonavatelem, tj. ředitelem) žáka nebo studenta nevyloučí v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ze školského zařízení, pokud se jedná o zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.
Uvedeným zákonem je zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem jsou školskými zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav. Školskými zařízeními pro preventivně výchovnou péči jsou střediska výchovné péče.
Poznámky k procesu povinného vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení
Pokud školský zákon stanoví, že správní orgán za určitých podmínek žáka nebo studenta povinně vyloučí ze školy nebo školského zařízení, znamená to, že správní orgán je povinen
zahájit
zmoci úřední správní řízení ve věci vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. Aby k tomu mohlo dojít, musí se správní orgán o skutečnosti, na základě které zahájí správní řízení, dozvědět.
Správní řízení musí být
vedeno
tak, aby bylo jednoznačně prokázáno, že žák nebo student svým jednáním naplnil podmínky pro vyloučení dle § 31 odst. 2 a 3 školského zákona.
Správní orgán musí sledovat, aby dodržel současně
subjektivní a objektivní lhůtu pro vydání rozhodnutí
(§ 31 odst. 4 školského zákona):
-
o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta musí ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění (jednání) žáka nebo studenta dozvěděl (subjektivní lhůta),
-
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění (jednání) dopustil (objektivní lhůta), s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.3
Ve výjimečných případech může správní orgán
vyloučit odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí
o vyloučení ze školy nebo školského zařízení, neboť to naléhavě vyžaduje veřejný zájem [dle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů]. Jak se zdůrazňuje v
Metodickém pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
, veřejný zájem je třeba velmi pregnantně popsat, dostatečně určitě a přesvědčivě odůvodnit jeho existenci a zejména naléhavost jeho ochrany, které má být dosaženo rozhodnutím.4
Závěr
Povinnost vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení má přispět k lepší ochraně žáků, studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků školy nebo školských zařízení před fyzickými a psychickými útoky. Povinné zahájení správního řízení však musí být založeno na správném vyhodnocení jednání žáka nebo studenta, rozhodnutí musí být řádně odůvodněno a vydáno v souladu se správním řádem.
1 Správním orgánem je právnická osoba (např. Střední odborná škola Kostelec), vykonavatelem správního orgánu je ředitel školy.
2 Viz Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta.
MŠMT
[online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/pomucka-k-nove-zakotvenym-pravum-a-povinnostem-pedagogickych?highlightWords=pom%C5%AFcka
3 Pokud soud pravomocně rozhodne o tom, že určité jednání, za něž lze v souladu se školským zákonem žáka nebo studenta podmíněně vyloučit či vyloučit ze školy nebo školského zařízení, je trestným činem, může ředitel školy nebo školského zařízení vyloučit nebo podmíněně vyloučit žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení i po uplynutí subjektivní a objektivní lhůty stanovené v § 31 odst. 4 školského zákona.
4 Viz Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, čj. MSMT-21149/2016.
MŠMT
[online]. [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/38988/

Související dokumenty

Pracovní situace

Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Vlastní hodnocení školy - právní úprava
Školní psycholog na základní škole
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy
Nové právní předpisy a novely právních předpisů účinné v roce 2020
Legislativní vymezení činnosti České školní inspekce
Leden 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela školského zákona
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele