Pilotní ověřování nového studijního oboru Kybernetická bezpečnost

Vydáno:

Naše škola je komplexním vzdělávacím zařízením nadregionálního typu, které má již téměř sedmdesátiletou tradici v přípravě na povolání nejen v oblastech informačních a komunikačních technologií a zabezpečení dopravy, ale i v bankovnictví, pojišťovnictví, poštovnictví a logistice. Zaměření vzdělávací nabídky lze označit za jedinečné jak v rámci Jihomoravského kraje, tak v rámci ČR.

 

Pilotní ověřování nového studijního oboru Kybernetická bezpečnost
PaedDr.
Vladimír
Šimíček,
ředitel Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova 23, Brno
Areál školy vyniká svou rozlohou a dispozičním uspořádáním budov areálového typu. Důraz je kladen zejména na kvalitní vybavení školy, vysokou odbornost vyučujících a těsnou spolupráci s odbornou veřejností. Při přípravě na povolání cílíme nejen na teoretické znalosti, ale i na získávání praktických zkušeností a dovedností žáky. Nadaní a talentovaní žáci jsou podporováni v rámci povinné, stejně jako mimoškolní činnosti s využitím rozvojových a mezinárodních programů. To následně zaručuje zcela bezproblémové uplatnění absolventů studia na SŠ Čichnova na trhu práce, případně jejich bezproblémové další studium. Škola sleduje trendy jak v ČR, tak ve světě. Proto se též angažuje na poli kybernetické bezpečnosti (KB). Je výkonným partnerem Sektorové dohody pro kybernetickou bezpečnost (SD KB) a spolupodílela se na vzniku nového vzdělávacího programu Kybernetická bezpečnost, který je v současné době ověřován v jedné ze dvou prvních škol v ČR.
Škola má ve vzdělávací nabídce zařazen jednoletý pomaturitní studijní obor Management kybernetické bezpečnosti a připravuje další, čtyřletý program Bezpečnost dat ve veřejné správě. Své expertní znalosti hodlá škola i nadále prohlubovat (spolupracuje s akademickou i komerční sférou) a poskytovat je i ostatním SŠ v rámci kraje i ČR. Tím naplní cíle SD KB, stejně jako funkci Junior centra excelence KB (JCE KB), kterým se hodlá stát.
Aktivity SŠ Čichnova se nebudou realizovat pouze v teoretické rovině. Znalosti a zkušenosti budou otestovány a aplikovány v reálném prostředí školy při pilotním ověřování opatření v souladu s legislativou ke KB a následně při vytváření metodiky pro implementaci KB v prostředí středních škol v rámci ČR. Reálné situace bude možné simulovat, testovat a procvičovat v kybernetické laboratoři (CYLAB). Cílem školy je nejen zajistit kvalitně vzdělané pracovníky, kteří chybí na našem trhu práce, ale i identifikovat žáky s nadprůměrným zájmem nebo nadáním pro obor ICT či Kybernetická bezpečnost.
Pro aktuální i budoucí potřeby studijního oboru Kybernetická bezpečnost byly identifikovány následující směry rozvoje SŠ Čichnova v rámci funkce Junior centra excelence pro kybernetickou bezpečnost:
1.
Směr Evangelizace a vzdělávání
(EDU -
Education
). Zaměřuje se na inovaci učebních osnov pro žáky, ale zahrnuje i konání seminářů, kurzů a videokonferencí pro žáky a pedagogické pracovníky středních škol. Rozvoj vzdělávání v této oblasti bude reflektovat moderní způsoby výuky a apelovat na získávání praktických dovedností, a to i u pedagogických pracovníků.
2.
Směr Kooperace s externími subjekty
(COOP -
Cooperation
). Zaměřuje se na propojení střední školy s akademickou sférou (za účelem sdílení znalostí a zkušeností a pro integraci nadaných žáků v jejich následném studiu oborů vyšších škol) a s komerčním sektorem (ke sdílení znalostí a zkušeností a integraci žáků v pracovním procesu).
3.
Směr Metodika implementace kybernetické bezpečnosti v prostředí středních škol
(METH -
Methodology
). Zaměřuje se na vytvoření metodického materiálu s ohledem na českou i evropskou legislativu, normy a tzv. best practices a jeho praktickou aplikaci formou organizačních a technických opatření ve specifickém prostředí středních škol v rámci ČR.
4.
Směr Kybernetická laboratoř
(CYLAB -
Cyber Lab
). Zaměřuje se na vybudování cvičného prostředí bezpečnostní infrastruktury a jeho využití ve výukovém procesu oboru Kybernetická bezpečnost. Umožní trénink reálných situací, výměnu a sdílení best practices/know-how komerčního sektoru i akademické sféry a výukových programů. V tomto prostředí bude rovněž možné provádět simulace pro potřeby kontinuity řízení školy.
5.
Směr Revitalizace ICT prostředí SŠ Čichnova
(R2CS -
Ready to Cyber Security
). Zaměřuje se na identifikaci synergií best practices, inovačních směrů v ICT a jejich implementaci do prostředí SŠ Čichnova v kontextu již identifikovaných potřeb výše určených rozvojových smě­rů. Primárním cílem je obnova informačních a komunikačních technologií s aplikací bezpečnostních opatře­ní.
Vybudování centra pro kybernetickou bezpečnost a ICT umožní:
a)
rozvoj znalostní ekonomiky na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizaci, ale i na dalších středních školách v Brněnské metropolitní oblasti (znalosti a dovednosti);
b)
zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v oborech informačních a komunikačních technologií a kybernetické bezpečnosti;
c)
zvyšování kvality absolventů školy pro následné uplatnění v praxi i případné vysokoškolské studium;
d)
rozšíření a zkvalitnění základny odborníků ICT a KB pro region;
e)
rozvoj celoživotního učení.
Přidaná hodnota projektu
Projekt je v souladu se strategickými dokumenty:
-
Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, MŠMT;
-
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2016-2020;
-
Regionální rozvojová strategie Jihomoravského kraje 2014-2020;
-
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI).
Důraz je rovněž kladen na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti komunikace v cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi. Škola podporuje sociálně vyloučené skupiny a inkluzi ve vzdělávání.
Kritéria pro přijetí ke vzdělávání nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů. Dostatečné technologické zázemí centra (výkonné servery, datová úložiště a konektivita) umožní výuku nejen vlastních žáků školy (850 žáků, z toho 450 v oborech informační a komunikační technologie), ale i studentů ostatních škol Brněnské metropolitní oblasti.