Passing bilingual know how aneb Učíme ostatní dvojjazyčnosti...

Vydáno:

Evropskou jazykovou cenu Label 2012 získal také projekt Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na SŠ Gymnázia Olomouc - Hejčín. Tento projekt byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků v aplikaci metody CLIL a využití ICT ve výuce jazyků.

Passing bilingual know how aneb Učíme ostatní dvojjazyčnosti...
RNDr.
Karel
Pohaněl
 
projektový manažer projektu Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce na SŠ
V roce 2010 jsme v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost využili možnost předat své dvacetileté zkušenosti z dvojjazyčné výuky v anglické sekci Gymnázia Olomouc - Hejčín jiným školám formou projektu ESF
„Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ“.
Součástí projektu byla v jeho první etapě
tvorba studijních materiálů pro pilotní výuku
učitelů metodou CLIL, a to pro předměty matematika, fyzika, zeměpis, biologie a chemie (http://clil.gytool.cz/WEB/CLIL/sources/materialy.htm). Tyto materiály potom byly aplikovány v
kurzu částečné výuky v anglickém jazyce
„CLIL in Particular Subjects“
a zahrnovaly kromě jiného tzv. startovací balíček, který obsahoval výběr hodin z různých tematických celků zpracovaných po stránce obsahové i metodické. Projekt byl orientován na pedagogy Olomouckého kraje, kteří v jeho rámci zároveň absolvovali přípravný kurz anglického jazyka „Effective Communication in English“, kurz praktické aplikace ICT, kurz výuky svých předmětů v anglickém jazyce (CLIL) a v závěru krátkou stáž na bilingvních školách v Nizozemsku.
Asi nejsilnějším zážitkem byla pro celý projektový tým závěrečná konference, kdy pilotní skupina nově vyškolených učitelů prezentovala své vlastní hodiny v anglickém jazyce. Jejich výkony, hodnocení práce lektorů a slova díků přinesly velkou satisfakci všem, kdo projekt realizovali. Téměř třicítka kolegů, kteří se s námi celý rok ve svém volném čase vzdělávali, prokázala schopnost vyučovat své předměty částečně v anglickém jazyce. Jejich počet dokonce přesáhl náš původně zamýšlený cíl.
Nejlépe předchozí slova potvrdí reakce samotných účastníků, které jsme oslovili s prosbou o několik slov na téma
„Co Vám osobně tento projekt přinesl?“
Mgr. Lenka Metlíková, profesorka biologie a chemie ze šternberského gymnázia říká:
„Jsem jednou z účastnic projektu ESF Aplikace cizojazyčných prvků ve výuce vybraných předmětů na SŠ. Ráda na účast v tomto projektu vzpomínám, byl pro mou práci velkým přínosem. Získala jsem celou řadu zkušeností, informací a dovedností - nejen jazykových a odborných, ale především metodických. Setkání s dalšími kolegy a výměna informací byla velmi inspirující, stejně jako návštěva zahraničních škol, kdy jsem mohla srovnat styl výuky v holandské státní a soukromé škole s tím, co znám ze své práce na gymnáziu. Ještě jednou velký dík organizátorům za jejich skvělou práci!“
Se stejnou otázkou jsme také oslovili
účastníky pilotního kurzu
a ředitele škol v jedné osobě. Pan Mgr. Jaroslav Fidrmuc, ředitel Cyrilometodějského gymnázia Prostějov, poznamenal:
„Bylo pro mě poučné vrátit se v rámci vzdělávacích kurzů projektu opět do žákovských lavic a moci zažívat laskavost trpělivých lektorů, obdivovat výborně zpracované přípravy kolegů Gymnázia - Hejčín na hodiny fyziky v anglickém jazyce, sdílet zkušenosti mnohaleté výuky předmětů v anglickém jazyce, stejně jako být ubezpečen, že bez chyb to nepůjde. Díky!“
Jeho kolega, ředitel Reálného gymnázia v Prostějově, RNDr. Rostislav Halaš popsal svoji cestu k metodě CLIL takto:
„Absolvovaný kurz byl pro mě příležitostí nejen si zvýšit svoje jazykové znalosti, ale především je aplikovat v běžné výuce matematicko-fyzikálního semináře. Vzhledem k tomu, že k dispozici je spousta odborných materiálů v angličtině, otevírá se možnost jejich využití. Dlouho mi trvalo, než jsem zcela pochopil, co je metoda CLIL a jak se má správně aplikovat. Když to teď zpětně hodnotím, tak jsem získal dovednost, kterou určitě v mé praxi použiji. Oceňuji, že projekt byl zaměřen prakticky a nutil účastníky, aby se na něj připravovali. Rovněž exkurze na nizozemské školy byla inspirativní. Následně jsem měl ještě možnost zúčastnit se projektu CLIL - Content and Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers, 29 .7. - 11. 8. 2012, Exeter, UK, Comenius, Lifelong Learning Programme, ve kterém jsem díky absolvování projektu vaší školy byl jeden z nejlépe připravených účastníků.“
Tato slova tedy potvrzují, že
částečná bilingvální výuka
má široké uplatnění v České republice. Je to malý konkrétní příspěvek k obecné často zmiňované konkurenceschopnosti našeho státu.
V roce 2012 byl projekt úspěšně ukončen a na nás navíc čekalo milé překvapení -
Evropská jazyková cena Label pro inovační projekty v oblasti jazykového vzdělávání.
Je pro nás dalším potvrzením, že mělo smysl učit se za pochodu administraci, řešit výběrová řízení, publicitu a další záludnosti projektového řízení.

Související dokumenty