OSA - studentský hudební projekt

Vydáno:
OSA – studentský hudební projekt
JUDr.
Vlasta
Víghová
Gymnázium a SOŠ v Novém Jičíně, příspěvková organizace. V prosinci připravujeme realizaci studentského muzikálu ze 60. let, trochu upravené a zpracované téma – Rebelové. My nazýváme představení jako REBELOVÉ z GYMPLU. Můj dotaz je prostý: Jak je to s autorskými právy, popřípadě s jejich placením za uvedení písní ze 60. let, které bychom chtěli do hudebního projektu zařadit? Jedná se např. o písně: Povídej, San Francisco, jedna píseň od Beatles, Řekni, kde ty kytky jsou, Stín katedrál atd. (celkem 10 písní). Hrajeme pro školy a veřejnost. Na některých představeních je vstupné 30 Kč – kvůli pokrytí nákladů na akci, pro veřejnost je vstupné dobrovolné.
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
V souladu s autorským právem je třeba rozlišovat dvojí autorská práva, jednak tzv. osobnostní práva autora, jednak majetková autorská práva spočívající, zjednodušeně řečeno, v možnosti autora udělovat jiným svolení k užití autorských děl (formou licenční smlouvy).
Z hlediska
majetkových autorských práv
je třeba upozornit zejména na ustanovení § 35 odst. 2 autorského zákona. Toto ustanovení upravuje
tzv. zákonnou licenci pro školní představení. V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 autorského zákona tedy platí, že
„do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.“
Za splnění uvedených podmínek je tedy možné autorské dílo v rámci školního představení uvést v režimu živého provozování díla i
bez zvláštní licenční smlouvy uzavřené s autorem.
Uvedené podmínky však musí být striktně splněny všechny, tj. není např. možné, aby v představení účinkovali též rodiče některých studentů, jiní zaměstnanci školy než učitelé apod. Není též možné, aby škole či komukoliv jinému plynul z předvádění díla jakýkoliv hospodářský nebo obchodní prospěch. Za dané situace může být tudíž
problematické vybírání vstupného, byť v symbolické výši 30 Kč, neboť existuje riziko, že příjem ze vstupného může být v případě sporu posouzen jako forma hospodářského prospěchu z provozování díla.
Další
podmínkou realizace zákonné licence
pro užití díla v rámci školního představení je skutečnost, že dle § 35 odst. 4 ve spojení s § 31 odst. 1 část věty za středníkem autorského zákona je třeba uvést (pokud je to možné) jméno autora takto předváděného díla a dále
název díla
a jeho pramen.
Kromě toho je třeba upozornit na fakt, že vedle majetkových autorských práv existují též
osobnostní autorská práva. Mezi tato práva patří mimo jiné
právo na nedotknutelnost
autorského díla a ochranu integrity autorského díla. Fakticky to znamená, že bez svolení autora není možné do díla zasahovat nebo jej měnit.
Svolení autora
se nevyžaduje pouze u zcela marginálních a běžných zásahů do autorského díla, pokud by ale bylo dílo změněno či upraveno tak, že se bude jednat o zásah do samotného uměleckého pojetí autorského díla, podléhá již taková změna souhlasu autora. Bez svolení autora tedy v zásadě není možné dílo např. parodovat či jinak pozměňovat.
Obecně je třeba konstatovat, že
problematika autorskoprávní ochrany
může být v těchto případech dosti složitá a v některých případech ne zcela jednoznačná. Ochrana práv autorů vyplývá nejen z českého autorského zákona, ale též z řady mezinárodních smluv a z pramenů práva Evropské unie. V daném případě (např. tehdy, pokud by škola chtěla muzikál parodovat) by samostatnou složitou otázku představovalo to, od kolika autorů by bylo třeba
získat souhlas
(samostatným autorským dílem bude patrně muzikál, přičemž tento v sobě obsahuje další samostatná hudební díla dalších autorů – skladatelů hudby, textařů apod., z nichž je fakticky složen).