Opožděná omluva absence

Opožděná omluva absence
 
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
Matka omluvila absenci dcery, studentky 1. ročníku střední školy, až po týdnu písemně do omluvného listu. Škola udělila studentce za porušení školního řádu ředitelskou důtku. Je možné pozdě omluvené hodiny považovat za neomluvené?
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
 
§ 67 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění p. p.
Podle § 67 odst. 1 školského zákona je
zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti
žáka ve vyučování nejpozději
do 3 kalendářních dnů
od počátku jeho nepřítomnosti.
Podle § 67 odst. 3 školského zákona
podmínky pro omlouvání
neúčasti žáka střední školy ve vyučování stanoví školní řád. Zda je možné pozdě omluvené hodiny považovat za neomluvené, tedy vždy určuje
školní řád každé jednotlivé školy.
Ve školních řádech
při absenci žáka delší než 3 dny
se většinou rozlišuje „doložení nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti“ (např. na začátku nemoci) a „omlouvání nepřítomnosti“ (např. po skončení nemoci).
Jestliže školní řád obsahuje
pravidlo pro omlouvání
neúčasti žáka, podle kterého je nutné nepřítomnost omlouvat do určitého počtu dnů od ukončení nepřítomnosti žáka, pak se stanou hodiny pozdě omluvené nepřítomnosti
neomluvenými hodinami.
Jestliže školní řád neobsahuje „časový limit“ omlouvání, nelze porušit žádné pravidlo. Omluvení nepřítomnosti žáka, i když nenásleduje bezprostředně po ukončení nepřítomnosti žáka, by mělo být uznáno a
neomluvené hodiny by neměly vznikat.