Novela vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, byla novelizována s účinností od 1. 11. 20181) . Těžištěm uvedené novely, jejíž základní body jsou v článku shrnuty, jsou změny spojené s přijímáním ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.

Novela vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
právník a specialista na školskou legislativu
Kategorie uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami zakotvená v § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. je novelou účinnou od 1. 11. 2018 podstatně zpřesněna a rozšířena.
Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, jsou pro účely vyhlášky č. 353/2016 Sb. v nové příloze č. 1 rozčleněni do pěti kategorií podle druhu znevýhodnění:
1.
ZP_A: uchazeči se zrakovým postižením, kteří jsou schopni rýsovat a číst zvětšené obrázky,
2.
ZP_B: uchazeči se zrakovým postižením, pro které je čtení složitějších obrázků a rýsování smyslově nedostupné,
3.
ZP_BR: uchazeči se zrakovým postižením, kteří upřednostňují pro čtení a psaní Braillovo písmo,
4.
SP: uchazeči se sluchovým postižením, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk,
5.
O: ostatní uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména uchazeči se specifickými poruchami učení, uchazeči s tělesným postižením, uchazeči se sluchovým postižením, kteří nejsou zařazeni v kategorii SP, uchazeči se znevýhodněním v důsledku chronického onemocnění a cílené medikace, která může ovlivnit jejich schopnosti, uchazeči s poruchou autistického spektra, uchazeči s jiným rodným jazykem než českým.
Úpravy podmínek přijímacího řízení
K uvedeným kategoriím uzpůsobení podle druhu znevýhodnění uchazeče a jejich charakteristikám jsou v příloze č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, přiřazeny
-
přípustné úpravy zkušební dokumentace jednotné zkoušky nebo zadání školní přijímací zkoušky,
-
přípustná uzpůsobení pro konání jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky podle druhu a míry znevýhodnění uchazeče.
K přípustným úpravám zkušební dokumentace jednotné zkoušky nebo zadání školní přijímací zkoušky zakotveným vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, patří např. zvětšení písma, využití počítače pro uzpůsobení testového sešitu jednotné zkoušky smyslovým schopnostem uchazeče, Braillovo písmo či obsahová úprava. Přípustným uzpůsobením pro konání jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky je např. navýšení časového limitu, kompenzační pomůcky, samostatná učebna nebo využití služeb podporující osoby.
Podmínky úpravy podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky
Výše popsané kategorie uchazečů jsou důležité mimo jiné z toho důvodu, že se uvádějí v doporučení školského poradenského zařízení (jehož vzor stanoví příloha č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.). Dále je v doporučení školského poradenského zařízení uveden návrh konkrétních úprav podmínek přijímacího řízení v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 353/2016 Sb.
Postupovat podle návrhu, tj. upravit podmínky přijímacího řízení a uzpůsobit konání jednotné zkoušky, lze pouze na základě předchozího informovaného souhlasu zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce uchazeče (§ 13 odst. 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění). Podmínky vyslovení informovaného souhlasu se liší v závislosti na tom, jaké úpravy zkušební dokumentace jednotné zkoušky nebo zadání školní přijímací zkoušky nebo uzpůsobení pro konání jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky mají být využity.
1.
V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít počítač nebo služeb podporující osoby, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole (tj. ve střední škole) po projednání s uchazečem a jeho zákonným zástupcem, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
2.
V případě, že z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá možnost využít kompenzační pomůcku, která je ve vlastnictví základní školy, jíž je uchazeč žákem, musí být informovaný souhlas učiněn ve škole (tj. ve střední škole) po projednání s uchazečem, jeho zákonným zástupcem a příslušnou základní školou, a to nejpozději 10 dní před konáním příslušné zkoušky.
3.
V ostatních případech se informovaný souhlas uděluje ve školském poradenském zařízení.
Doporučení školského poradenského zařízení
Jak již bylo uvedeno, vzor doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání je stanoven přílohou č. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění. Uvedený vzor obsahuje mimo jiné identifikační údaje uchazeče, údaj o kategorii dle druhu znevýhodnění uchazeče, údaj o platnosti doporučení, návrh konkrétních úprav podmínek přijímání ke vzdělávání v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb, v platném znění. Dále vzor doporučení obsahuje část, ve které je vyjádřen informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce s navrženými úpravami podmínek.
Dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, se doporučení uchazeči vydává ve dvou vyhotoveních.
Podle přechodného ustanovení daného vyhláškou č. 244/2018 Sb. platí, že pro uzpůsobení podmínek pro přijímací řízení ke střednímu vzdělávání lze do 31. srpna 2019 využít i platná doporučení vydaná podle dosavadních právních předpisů.
Vlastní úprava podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky
Jestliže uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, udělil informovaný souhlas s úpravou podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky, ředitel uvedenému uchazeči podmínky přijímacího řízení upraví a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení.
Míra, v jaké je úprava podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky výlučným úkolem ředitele školy nebo činností vykonávanou ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání, závisí na obsahu úprav nebo uzpůsobení:
1.
Ředitel školy zajistí, aby v jedné učebně konali zkoušku pouze uchazeči se stejným časovým limitem pro vypracování jednotné zkoušky nebo školní přijímací zkoušky (§ 13 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
2.
Ředitel školy upraví v souladu s doporučením školského poradenského zařízení zkušební dokumentaci jednotné zkoušky, případně zadání školní přijímací zkoušky. Při úpravě zkušební dokumentace jednotné zkoušky postupuje ve spolupráci s Centrem (§ 13 odst. 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
3.
Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma zadání, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Úpravu testového sešitu zajistí ředitel školy (§ 13 odst. 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
4.
Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu (§ 13 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
5.
Pro uchazeče se sluchovým postižením, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk, připraví Centrum obsahově upravený písemný test z českého jazyka a literatury, který ověřuje znalost českého jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce (§ 13 odst. 8 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
Podporující osoba
Nový § 13a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, upravuje institut „podporující osoby“. Podporující osobou se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba přítomná spolu s uchazečem při konání přijímací zkoušky, která v souladu s doporučením školského poradenského zařízení zajišťuje činnosti uvedené v § 13a odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění (např. tlumočení do českého znakového jazyka, zápis odpovědí podle instrukcí uchazeče).
Další podmínky spojené s výkonem činnosti podporující osoby § 13a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, neuvádí. Podporující osoba nemusí být asistentem pedagoga, kterého měl uchazeč přiděleného v rámci poskytování podpůrných opatření v základní škole. Podporující osoba nemusí splňovat podmínky určitého vzdělání ani nemusí být zaměstnancem střední školy.
Dle § 13a odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, ředitel školy umožní, aby činnosti podporující osoby pro uchazeče zajišťovala jedna osoba nebo více podporujících osob.
Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školského zákona
Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (jak cizinci, tak občané ČR), mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky (§ 20 odst. 4 školského zákona).
Jestliže uvedený uchazeč požádá o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, pak nekoná písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky a ty součásti školní příjímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka (§ 14 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
V takovém případě ředitel hodnotí všechny uchazeče
-
podle lepšího výsledku bodového hodnocení jednotné zkoušky z matematiky, jestliže se koná jednotná přijímací zkouška; uvedené hodnocení zpřístupní řediteli Centrum;
-
podle výsledku těch součástí školní přijímací zkoušky, které neověřují znalosti českého jazyka, pokud se koná školní přijímací zkouška;
-
podle dalších kritérií přijímacího řízení stanovených podle § 60d odst. 3 školského zákona.
Na základě uvedeného hodnocení ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů (§ 14 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění).
Je evidentní, že uchazeči, kteří nejsou uchazeči podle § 20 odst. 4 školského zákona, jsou hodnoceni podle všech kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, a to včetně písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v rámci jednotné zkoušky (pokud se jednotná zkouška v rámci přijímacího řízení koná) a těch součástí školní příjímací zkoušky, které ověřují znalosti českého jazyka (pokud se školní přijímací zkouška v rámci přijímacího řízení koná). Redukované pořadí uchazeče podle § 20 odst. 4 školského zákona určuje jeho zařazení na příslušné místo ve výsledném pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií přijímacího řízení. Vyplývá to z § 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění: Uchazeč, který nekoná zkoušku podle odstavce 1, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3. Jestliže se uchazeč podle § 20 odst. 4 školského zákona v redukovaném hodnocení umístil např. na 7. místě, pak je na 7. místo zařazen i ve výsledném pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií.
Zápisový lístek
Nově je vzor zápisového lístku stanoven přílohou č. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění. Dále se v § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, jednoznačně stanoví, že při přijímání do vyššího ročníku se zápisový lístek neuplatňuje.
Shrnutí
Podstatnou novou činností střední školy v rámci přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019 je zajištění informovaného souhlasu uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. jeho zákonného zástupce, s úpravou podmínek přijímacího řízení a uzpůsobením konání přijímací zkoušky.
1) Viz vyhláška č. 244/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací
BOZP - přehled základní legislativy
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Novela maturitní vyhlášky
Právní předpisy týkající se žáků-cizinců
Školní psycholog na základní škole
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Voucher místo zrušeného zájezdu
Co mění lex voucher pro školní zájezdy?
Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení
Výroční zpráva o činnosti školy

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Jmenování ředitele