Nová vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Nová vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, tj. vyhláška č. 353/2016 Sb., upravuje organizaci přijímacího řízení v souladu s novelizovanými ustanoveními § 60 až 64 školského zákona1) a reaguje zejména na nově zavedenou jednotnou přijímací zkoušku. V článku jsou shrnuty a okomentovány základní momenty, kterými se vyhláška č. 353/2016 Sb. odlišuje od předchozí právní úpravy.

 

Nová vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
Přihláška ke vzdělávání ve střední škole
Základní pravidla spojená s přihláškou ke vzdělávání ve střední škole od 1.9.2016 upravuje § 60a školského zákona. Podle § 60a odst. 2 školského zákona se přihláška podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo školství a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.
MŠMT stanovilo tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2016/2017. Nejprve zveřejnilo tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“. Následně, a to od 22. listopadu 2016, MŠMT vydalo aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. MŠMT informovalo o tom, že již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti.2)
Tiskopisy přihlášek jsou přístupné jak na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore), tak na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz) a jsou stanoveny pro všechna kola přijímacího řízení.
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání - tiskopis přihlášky a jeho vyplnění
Z praktického úhlu pohledu je vhodné v následujícím textu vyčlenit přihlášku jako takovou (tiskopis přihlášky) a doklady přikládané k tiskopisu přihlášky.
V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč nejvýše dvě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (§ 60a odst. 4, § 61 odst. 3, § 62 odst. 7 školského zákona).
Jak již bylo uvedeno, nové formuláře přihlášek jsou ministerstvem stanoveny jak pro první kolo přijímacího řízení, tak pro další kola přijímacího řízení. Vyplnění tiskopisu přihlášky se však liší v závislosti na tom, zda uchazeč vyplňuje tiskopis pro první kolo, nebo pro další kola přijímacího řízení. Pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou a bude konat jednotnou zkoušku, je důležité v tiskopisu přihlášky vyplnit rodné číslo uchazeče (bylo-li uchazeči přiděleno). Důvod spočívá v tom, že registr uchazečů, kteří konají jednotnou zkoušku3), obsahuje za účelem identifikace uchazeče jeho rodné číslo, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno, příjmení a datum narození uchazeče. Výsledky jednotné zkoušky jsou prostřednictvím tohoto údaje pro hodnocení anonymizovány. Dále tento údaj slouží zejména k tomu, aby byl lepší výsledek jednotné zkoušky zaslán školám, na které se uchazeč v prvním kole přijímacího řízení přihlásil do oborů vzdělání s maturitní zkouškou.
Pokud uchazeč podá v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku (§ 60a odst. 4 školského zákona). Uvedené pravidlo školského zákona upřesňuje ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: Uchazeč, který podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, uvede na obou přihláškách školy, obory vzdělání, popřípadě zaměření školního vzdělávacího programu v tomtéž pořadí.4)
Podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona může ředitel školy stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku. Pokud tak učiní, stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky. Uchazeč na přihlášce uvádí, ve kterém termínu bude školní přijímací zkoušku konat.
V souladu s § 62 odst. 3 školského zákona při přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.
Uchazeč ve formuláři přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou vyplní jeden z termínů talentové zkoušky.
Jak je známo, v dalších kolech přijímacího řízení není počet odevzdaných přihlášek omezen. Na uvedené pravidlo navazuje ustanovení § 12 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: Uchazeč může podat přihlášku do více škol, oborů vzdělání, popřípadě zaměření podle školního vzdělávacího programu do termínu stanoveného školou. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programu.
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání - tiskopis přihlášky a jeho vyplnění v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Specifická situace nastává v případě, kdy uchazeč odevzdá přihlášku (přihlášky) a hlásí se do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Pouze uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, v prvním kole přijímacího řízení konají jak jednotnou zkoušku, tak talentovou zkoušku.
Uvedení uchazeči mohou v prvním kole přijímacího řízení podat až čtyři přihlášky (dvě přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, dvě přihlášky do oboru vzdělání bez talentové zkoušky). V těchto čtyřech přihláškách mohou být uvedeny až čtyři školy. Současně však uvedený uchazeč může vykonat jednotnou přijímací zkoušku pouze dvakrát.
Tento uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku podle § 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb.: Uchazeč, který se v prvním kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná na této škole jednotnou zkoušku.
Jestliže se uchazeč dvakrát přihlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, může konat jednotnou zkoušku dvakrát, a to na školách, ve kterých se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. V prvním termínu bude konat jednotnou zkoušku ve škole, ve které se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, která je v přihlášce uvedena na prvním místě. Ve druhém termínu bude konat jednotnou zkoušku ve škole, ve které se hlásí na obor vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou, která je uvedena v přihlášce na druhém místě. Nebude konat jednotnou zkoušku ve školách, ve kterých se přihlásil do oborů vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Školy, ve kterých se hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky, získají výsledek jednotné zkoušky prostřednictvím informačního systému Centra.
Jestliže uchazeč podá jednu přihlášku na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, bude konat jednou jednotnou zkoušku na škole, ve které se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a podruhé může jednotnou zkoušku konat na škole, ve které se hlásí na obor vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. V takovém případě uvede v přihlášce školu, na které chce konat jednotnou zkoušku, na prvním nebo druhém místě. Jednotnou zkoušku může konat v termínu, na který se nepřihlásil při podání přihlášky na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
Jestliže např. uchazeč uvedl školu, ve které se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, na přihlášce na prvním místě, pak bude v prvním termínu konat jednotnou zkoušku na této škole. Na přihlášce do oboru vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky u školy, která je uvedena na druhém místě, zaznamená, že na této škole bude konat jednotnou zkoušku v druhém termínu.
A naopak: Jestliže např. uchazeč uvedl školu, ve které se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, na přihlášce na druhém místě, pak bude ve druhém termínu konat jednotnou zkoušku na této škole. Na přihlášce do oboru vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky u školy, která je uvedena na prvním místě, zaznamená, že na této škole bude konat jednotnou zkoušku v prvním termínu5).
Náležitosti přihlášky ke vzdělávání - doklady připojované k tiskopisu přihlášky
V souladu s § 60a odst. 3 školského zákona jsou součástí přihlášky doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. Uvedeným prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Ustanovení § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. uvádí výčet dokladů nebo jejich ověřených kopií, které jsou součástí přihlášky.
Pokud tento výčet srovnáme s výčtem uvedeným v § 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., dospějeme k závěru, že text výčtu zůstává téměř nezměněn. Do výčtu nebylo převzato ustanovení, kterým je součástí přihlášky rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění podle zvláštního předpisu (tj. podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou. Ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. rozšiřuje počet případů, kdy součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie a postačuje, aby škola potvrdila klasifikaci z příslušných ročníků na přihlášce. K případu, kdy tak postupuje škola, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, je doplněn případ, kdy tak učiní škola, ve které uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
V materiálu Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/6) MŠMT uvádí varianty závěru zdravotní způsobilosti, které zapisuje lékař do tiskopisu přihlášky, a současně upřesňuje, kdy se k přihlášce připojí lékařský posudek jako příloha. Závěr zdravotní způsobilosti u oboru vzdělání, se kterým je spojen požadavek zdravotní způsobilosti podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, může lékař v tiskopisu přihlášky vyjádřit tak, že uchazeč je pro daný obor vzdělání
a)
způsobilý,
b)
způsobilý s omezením (viz lékařský posudek v příloze),
c)
nezpůsobilý (viz lékařský posudek v příloze).
Jestliže je uchazeč uchazečem se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. školským poradenským zařízením mu bylo vydáno doporučení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení) a připojí k tiskopisu přihlášky uvedené doporučení, pak na tiskopisu přihlášky uchazeč uvede stupeň podpůrných opatření podle doporučení školského poradenského zařízení. Je na zákonném zástupci nezletilého uchazeče, resp. na zletilém uchazeči, zda doporučení školského poradenského zařízení předloží (tj. připojí k tiskopisu přihlášky). Uvedené doporučení školského poradenského zařízení se nepředkládá povinně. Další informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení jsou uvedeny v materiálu MŠMT Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách ze dne 22. listopadu 2016, čj. 27 388/2016-3.7)
Jak upřesňuje MŠMT v materiálu Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/8), v případě podání obou přihlášek do dvou oborů vzdělání (resp. dvou různých zaměření školních vzdělávacích programů) na jedné škole lze přiložené doklady doložit jen jednou. Tehdy se ke druhému tiskopisu přihlášky uvede číslo spisu, ve kterém jsou u první přihlášky doklady vloženy. Nově je v § 1 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. výslovně stanoveno, že klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím ověřeného zaměstnance. Razítkem se chápe úřední („kulaté“) razítko školy.
Na rozdíl od vyhlášky č. 671/2004 Sb. ustanovení § 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. neobsahuje pravidlo spojené s překladem dokladů přikládaných k přihlášce, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce.
Pozvánka k přijímací zkoušce
Vlastní obsah pozvánky k přijímací zkoušce upravuje § 2 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a ve srovnání s předchozí právní úpravou obsah pozvánky vymezuje podrobněji. Podle uvedeného ustanovení pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména:
-
informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
-
informace o kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
-
informace o místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech,
-
informace o obsahu přijímací zkoušky,
-
informace o označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána,
-
informace o formě přijímací zkoušky a
-
seznam povolených pomůcek pro její konání.
Z uvedeného ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb. plyne, že vyhláška stanoví jak obsah pozvánky k přijímací zkoušce jednotné i školní, tak i obsah pozvánky k talentové zkoušce.
Dále je zřejmé, že kromě obsahu vymezeného vyhláškou může pozvánka obsahovat další informace, např. informace o přidělení registračního čísla nebo o možnosti se v určitém místě a čase vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Termín, ve kterém má být pozvánka nejpozději zaslána uchazeči, upravuje školský zákon i vyhláška č. 353/2016 Sb. Školský zákon stanoví termín odeslání pozvánky k vykonání školní přijímací zkoušky.
-
Jak stanoví § 60c odst. 2 školského zákona, pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
-
Další pravidlo odeslání pozvánky vymezuje školský zákon ve vztahu k dalším kolům přijímacího řízení v § 60f odst. 3: Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.
Termín odeslání pozvánky k vykonání jednotné přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení je stanoven § 2 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. obdobně: Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.
Termín odeslání pozvánky k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu je stanoven § 2 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. takto: Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.
Školní přijímací zkouška
Ustanovení § 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. upravující konání školní přijímací zkoušky navazuje na § 60 školského zákona. Podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku. Pokud tak ředitel školy učiní, stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny konání zkoušky.
V rámci přijímacího řízení se tak může současně konat jednotná zkouška (pokud se povinně koná) a školní přijímací zkouška (pokud ji ředitel školy stanoví). Školní přijímací zkoušku nemůže stanovit v rámci přijímacího řízení pouze ředitel konzervatoře, protože uchazeči do oborů vzdělání konzervatoře jsou hodnoceni pouze podle výsledků talentové zkoušky.
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ředitel školy zejména stanoví:
-
termín a místo konání školní přijímací zkoušky,
-
její formu,
-
zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých a osmiletých oborů středního vzdělávání.
Jak již bylo uvedeno, pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví dva termíny konání školní přijímací zkoušky. Přitom dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. termíny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny jednotné zkoušky.
Jednotná zkouška - informace důležité pro uchazeče
Pravidla spojená s různými aspekty konání jednotné zkoušky upravují ustanovení § 4 až 11 vyhlášky č. 353/2016 Sb.
Z úhlu pohledu uchazeče jsou důležitá základní pravidla, která stanoví formu, obsah a rozsah jednotné zkoušky (§ 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.) a průběh a délku trvání jednotné zkoušky ve škole (§ 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Je jistě vhodné, aby základní i střední škola informovaly uchazeče o uvedených pravidlech. Přispějí tím jak k zodpovědnému výběru oborů vzdělání uchazečem, tak k hladkému průběhu vlastní jednotné zkoušky.
Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. je formou jednotné zkoušky písemný test. Obsah písemných testů představují:
-
uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi,
-
otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, v případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení.
Rozsah testů jednotné zkoušky je podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. následující:
a)
rozsah učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých oborů vzdělání,
b)
rozsah učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání,
c)
rozsah učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u ostatních oborů vzdělání.
Podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut a test z matematiky trvá 70 minut.
V souladu s § 7 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. mohou v průběhu jednotné zkoušky uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem (tj. Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání). Seznam povolených pomůcek pro konání jednotné zkoušky obsahuje pozvánka ke zkoušce (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Příprava na jednotnou zkoušku z úhlu pohledu Centra
Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci. Centrum zajišťuje, aby určitá část zadání jednotné zkoušky byla označena jako informace veřejně nepřístupná (je označena textem „Veřejně nepřístupná informace podle § 60b odst. 3 a § 80b školského zákona“).
V souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Centrum označí jako informaci veřejně nepřístupnou zadání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky postavené na úroveň testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centra o jeho využití pro zadání jednotné zkoušky.
Podle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb. informací veřejně nepřístupnou může být prohlášena dokumentace obsahující informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných a o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by ochranu informací veřejně nepřístupných podle odstavce 2 učinilo neúčinnou.
Příprava jednotné zkoušky z úhlu pohledu školy
Přípravu na jednotnou zkoušku z úhlu pohledu školy lze obecně rozdělit na dvě fáze:
1)
předání údajů z přihlášek uchazečů Centru (§ 60a odst. 6 školského zákona, § 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb.),
2)
převzetí bezpečnostní schránky obsahující zkušební dokumentaci (§ 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Předání údajů z přihlášek uchazečů Centru lze rozdělit do následujících kroků (viz schéma na s. 6).
V souladu s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. škola předá Centru do registru uchazečů tyto údaje:
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození,
b)
identifikační údaje školy a oboru vzdělání, na které se uchazeč hlásí,
c)
pořadí termínů jednotné zkoušky uvedené v přihlášce, jež bude uchazeč konat,
d)
údaje o uzpůsobení podmínek při přijímání ke konání testu jednotné zkoušky, které odpovídají stupni podpůrných opatření z doporučení školského poradenského zařízení, a
e)
další náležitosti.
Škola bude předávat údaje do registru uchazečů pro řádné termíny konání jednotné zkoušky. Škola však bude povinna předat údaje i pro náhradní termín jednotné zkoušky. Tehdy škola předá Centru údaje podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nejpozději do dvou pracovních dní od doručení omluvy uchazeče.9)
Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaci a dodá ji školám pro první a druhý termín jednotné zkoušky v bezpečnostní schránce. Nejpozději tak učiní poslední pracovní den, který předchází termínu konání jednotné zkoušky.
Zkušební dokumentaci tvoří:
-
testové sešity,
-
záznamové archy pro zápis řešení testu a
-
další dokumenty a soubory vztahující se k jednotné zkoušce pro jednotlivé uchazeče (prezenční listina uchazečů, protokol o průběhu jednotné zkoušky v učebně, pokyny pro zajištění jednotné zkoušky v učebně a další pomocné materiály).
Ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy převezme bezpečnostní schránku od osoby pověřené Centrem a zkontroluje její neporušenost. Oba převzetí potvrdí záznamem o předání.
Jinak se bude postupovat v případě náhradního termínu jednotné zkoušky. Centrum zpřístupní školám zkušební dokumentaci k zadání jednotné zkoušky pro jednotlivé uchazeče a další dokumenty prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději dvě hodiny před konáním jednotné zkoušky v náhradním termínu.
Příprava školy na některé specifické případy průběhu jednotné přijímací zkoušky
Dále lze zahrnout do přípravy jednotné zkoušky seznámení se základními povinnostmi ředitele školy v případě:
-
bezpečnostního a organizačního incidentu (§ 9 vyhlášky č. 353/2016 Sb.),
-
kdy jednotnou zkoušku koná uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb.),
-
hodnocení cizince, který nekonal jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury (§ 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Podle § 9 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ředitel školy Centru neprodleně oznámí:
-
skutečnost, že došlo k bezpečnostnímu incidentu v průběhu jednotné zkoušky nebo v době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací,
-
že je známa skutečnost nasvědčující tomu, že k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo,
-
skutečnost, že došlo k organizačnímu incidentu v průběhu jednotné zkoušky, případně její části, ve škole.
V souladu s § 9 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb. ředitel s Centrem projedná:
-
další postup, kterým Centrum zajistí řádný průběh jednotné zkoušky, jestliže je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh jednotné zkoušky, případně její části, ve škole,
-
další postup po organizačním incidentu, kterým je ohrožen řádný průběh jednotné zkoušky, případně její části, ve škole, a zajistí konání jednotné zkoušky v náhradním termínu.
Jestliže mají být upraveny podmínky v přijímacím řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, pak musí být součástí přihlášky tohoto uchazeče doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení nebo jeho ověřená kopie [§ 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb.].
Ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. řediteli školy obecně ukládá povinnost upravit uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.
Dále § 13 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb. vyčleňuje povinnosti ředitele školy a Centra související s úpravou dokumentace jednotné zkoušky uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami.
Specifická situace nastává v případě uchazečů cizinců, kteří v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury. Dle § 20 odst. 4 školského zákona se osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky.
V případě, že takový uchazeč (tj. uchazeč, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole) požádá, aby nekonal zkoušku z českého jazyka a literatury, nebude ji v rámci jednotné zkoušky konat. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uvedených cizinců vytvoří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.
I v případě, že uchazeč nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury a bude zařazen do výsledného pořadí uchazečů pomocí pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení, se na průběh přijímacího řízení vztahuje pravidlo stanovené § 20 odst. 4 školského zákona: Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Vlastní průběh jednotné zkoušky z úhlu pohledu školy
Podle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb. průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel. Zadávající učitel bezprostředně před zahájením jednotné zkoušky převezme zkušební dokumentaci. Tímto okamžikem zadání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky postavené na úroveň testové úlohy přestává být informací veřejně nepřístupnou (§ 8 odst. 3 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Dále zadávající učitel postupuje v souladu s pokyny pro zajištění průběhu jednotné zkoušky v učebně.
Pokud nastanou okolnosti, které by mohly mít vliv na průběh zkoušky a hodnocení zkoušky, včetně případných námitek uchazečů uplatněných bezprostředně po ukončení přijímací zkoušky, uvedou se tyto skutečnosti v protokolu o průběhu jednotné zkoušky v učebně (§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Postup po vykonání jednotné zkoušky z úhlu pohledu školy
Škola převede záznamové archy jednotné zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru prostřednictvím informačního systému Centra bez zbytečného odkladu (§ 10 vyhlášky č. 353/2016 Sb.).
Zveřejňování výsledků přijímacího řízení
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení předchází hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem, které uskuteční ředitel školy. Přitom platí:
  "seznam" podle § 183 odst. 2 školského zákona "seznam" podle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb.
uvedení uchazeči pouze přijatí všichni
uvedení pod registračním číslem ano ano
uvedení výsledku řízení u každého uchazeče ano ne
právní důsledky

ano

zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamuje (doručuje)

ne

zveřejněním pořadí uchazečů se rozhodnutí neoznamuje (nedoručuje)

-
Pokud se v rámci přijímacího řízení koná jednotná zkouška, hodnotí ředitel školy splnění kritérií přijímacího řízení i podle výsledků jednotné zkoušky [§ 60d odst. 1 písm. b) školského zákona].
-
Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů (§ 60e odst. 1 školského zákona).
-
V případě ostatních oborů vzdělání (tj. oborů vzdělání bez maturitní zkoušky) ukončí ředitel školy hodnocení do dvou pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky (§ 60e odst. 1 školského zákona).
Vyhláška č. 353/2016 Sb. upravuje zveřejňování výsledků přijímacího řízení téměř stejně, jako to činila vyhláška č. 671/2004 Sb. To znamená, že podle § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb. ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. Uvedené pořadí je pořadím všech uchazečů a zveřejňuje se pod přiděleným registračním číslem.
Na rozdíl od vyhlášky č. 671/2004 Sb. nová vyhláška č. 353/2016 Sb. neuvádí lhůtu, ve které ředitel zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení. Lze proto dovodit, že tak má učinit bez zbytečného odkladu poté, co je ukončeno hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazeči.
Je účelné připomenout, že pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení, které zakotvuje § 15 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 353/2016 Sb., není totožné se seznamem uchazečů, kterým se vyhovují žádosti o přijetí ke vzdělávání pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, který zakotvuje § 183 odst. 2 školského zákona. Základní vlastnosti uvedených „seznamů“ jsou shrnuty dále:
 
Ukládání dokumentace jednotné zkoušky
V souladu s § 7 odst. 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. se záznamové archy a další dokumenty ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě. Skartační lhůta činí nejméně pět let od ukončení přijímacího řízení.
Zápisový lístek
Vyhláška č. 353/2016 Sb. nově upravuje postup v případě, kdy dojde k souběhu způsobů zpětvzetí zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona. Souběh zpětvzetí zápisového lístku představuje situaci, kdy uchazeč využije
1)
jak možnosti vzít zpět zápisový lístek a následně jej znovu uplatnit, jestliže chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání,
2)
tak možnosti vzít zpět zápisový lístek a následně jej znovu uplatnit, jestliže uplatnil zápisový lístek v přijímacím řízení podle § 62 školského zákona (tj. do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) nebo § 88 (tj. do oboru vzdělání konzervatoře) a byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Příklad uvedeného souběhu viz s. 9.
Jak je známo, první strana zápisového lístku obsahuje údaje odpovídající nejvýše dvěma uplatněním zápisového lístku (dvěma zápisům uchazeče do prvního ročníku). Proto ustanovení § 17 odst. 6 vyhlášky č. 353/2016 Sb. stanoví následující pravidlo: V případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zpět zápisový lístek podle § 60g odst. 7 školského zákona, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu v zápisovém lístku na druhé straně tiskopisu.
Dále se v § 17 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. nově jednoznačně stanoví, že zápisový lístek je platný pro školní rok, který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče. Rok, pro který je zápisový lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu.
Podle přechodného ustanovení zakotveného v § 20 vyhlášky č. 353/2016 Sb. tiskopisy zápisového lístku vyrobené přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 353/2016 Sb. podle dosavadní právní úpravy (tj. podle vyhlášky č. 671/2004 Sb.) lze používat do vyčerpání jejich zásob za podmínky jejich doplnění o nově stanovené údaje v tiskopise uvedeném v příloze vyhlášky č. 353/2016 Sb., nejdéle však do 31. srpna 2017.
Přijímání do vyššího ročníku
Stejně jako dříve vyhláška č. 671/2004 Sb. i vyhláška č. 353/2016 Sb. upravuje organizaci přijímacího řízení do vyššího ročníku.
Při přijímacím řízení do vyššího ročníku se také použije formulář přihlášky stanovený MŠMT. Skutečnost, že se jedná o přijímací řízení do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona, se při vyplňování tiskopisu projeví v tom, že uchazeč vyplní údaj „Ročník SŠ“.10)
Shrnutí
Obsah vyhlášky č 353/2016 Sb., který ji odlišuje od předchozí právní úpravy, souvisí zejména se zavedením jednotné přijímací zkoušky a promítá se jak do vyplnění tiskopisu přihlášky, tak do vlastní činnosti školy a její spolupráce s Centrem. O uvedených změnách je proto vhodné s dostatečným předstihem informovat uchazeče. Dále je nutné novou právní úpravu přijímacího řízení zahrnout do plánování činností spojených s přijímacím řízením.
1 Novela uskutečněná zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2 Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a vzdělávání v konzervatoři - školní rok 2016/2017. [online]. [cit. 2016-11-23]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu vzdelavani-a-vzdelavani-v
3 MŠMT je správcem registru uchazečů o vzdělávání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou a Centrum je zpracovatelem tohoto registru.
4 Podle § 60c odst. 1 školského zákona v souvislosti s konáním jednotné zkoušky v prvním kole přijímacího řízení platí: Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé.
5 Názornou ukázku vyplnění přihlášek v případě, kdy se uchazeč zároveň přihlásil na gymnázium se sportovní přípravnou, zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání na http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html
6 Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/. [online]. [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
7 Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách ze dne 22. listopadu 2016, čj. 27 388/2016-3. [online]. [cit. 2016-11-25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/info_o_podp_opatren_2016/informace_MSMT_27388.pdf
8 Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/. [online]. [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v
9 Podle § 60a odst. 3 školského zákona platí: Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.
10 Viz Poznámky k přihláškám /platné od školního roku 2016/2017/. [online]. [cit. 2016-11-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče