Modernizujeme odborné školy s pomocí modulů

Vydáno:

Evropský akcent na flexibilitu vzdělávacích cest významně souvisí s potřebou reagovat na výzvy současnosti i budoucnosti, které přináší globalizace, digitalizace, migrace i stárnutí evropské populace. Společnou reakcí na požadavek flexibility vzdělávacích cest může být podpora modularizace vzdělávání.

Modernizujeme odborné školy s pomocí modulů
Ing.
Taťána
Vencovská,
obsahová manažerka a metodička v projektu Modernizace odborného vzdělávání, garantka za oblast gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu v NÚV
Modulové uspořádání výuky je již nyní součástí českého vzdělávacího systému a řada škol ho využívá. Častěji než pro výuku ve středním odborném vzdělávání se však moduly uplatňují v dalším vzdělávání či ve vyšším odborném vzdělávání.
Příprava vzdělávacích modulů, stejně jako související organizace výuky je náročná, a tak školy někdy raději volí tradiční předměty. Přitom v odborném vzdělávání přináší modulární uspořádání kurikula mnoho výhod, a to jak během studia, tak i ve vztahu k uplatnění žáků v praxi.
Co to vzdělávací modul je? Lze si ho představit jako jasně vymezenou část výuky, jež trvá určitou dobu a během níž se žák seznámí s určitou problematikou. Modulově lze vyučovat jak matematiku a přírodní vědy, tak např. projektování a konstruování pomocí 3D technologie. Výuka v modulech je zaměřena na přesně vymezený cíl, stanovený formou očekávaných výsledků učení, a jasná jsou i kritéria pro jeho splnění. Výhodou takové výuky je, že je přehlednější pro žáky. Moduly také lépe podporují propojení a souvislosti mezi odborným a všeobecným vzděláváním. Kromě toho je možné vzdělávací moduly kombinovat podle potřeb žáků, školy, sociálních partnerů a trhu práce a připravit tak školní vzdělávací program skutečně na míru.
Pro střední odborné školy proto v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV) nyní vzniká více než 400 vzdělávacích modulů a v průběhu projektu budou následovat ještě další. Jsou zpracovávány pro 43 oborů vzdělání a připravují je pracovní skupiny složené ze zástupců 105 škol a dalších expertů, dále jsou posuzovány zaměstnavateli nominovanými zaměstnavatelskými organizacemi a odborníky ze skoro čtyř desítek zapojených firem. Snahou je zapojit také významné či zahraniční subjekty při tvorbě některých modulů, zejména těch, které by měly nést prvky inovací.
Připravované vzdělávací moduly vycházejí z vymezeného společného odborného základu pro určitou oblast, např. pro strojírenství, gastronomii či umělecké obory. Na moduly společného odborného základu, které pokrývají společné požadavky v příbuzných oborech, navazují moduly oborově specifické a kvalifikační, které vznikají na základě profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (NSK). Propojení s NSK je novým prvkem v počátečním vzdělávání, má za úkol přiblížit počáteční odborné vzdělávání a další vzdělávání a vyhovět požadavkům zaměstnavatelů.
Školy zapojené do projektu MOV budou moci využít připravené moduly buď přímo, nebo jako inspiraci pro úpravy svých školních vzdělávacích programů - ať už se rozhodnou pro celkovou modularizaci svých programů, anebo pro využití pouze vybraných vzdělávacích modulů.
Kromě vzdělávacích modulů v projektu vznikne také více než 200 tzv. komplexních úloh. Komplexní úlohy tvoří konkretizovanou náplň vzdělávacích modulů. Jsou zpravidla prakticky zaměřené a jejich výsledkem je často hmatatelný produkt, tedy zadání úlohy, prezentace pro učitele, pracovní listy pro žáky, správná řešení. Komplexní úloha má nadpředmětový charakter: může propojovat různé oblasti odborné přípravy, ale také odbornou vzdělávací složku se všeobecnou. Žáci tak posilují vedle odborných i např. komunikační kompetence, kompetence k učení či matematické kompetence podle charakteru zadaných úloh.
Nové vzdělávací moduly a k nim postupně vznikající komplexní úlohy budou sloužit nejen zapojeným školám, ale po skončení projektu i všem středním odborným školám. V závěru projektu budou publikovány v aktualizovaném informačním systému, kde budou k dispozici zejména pro pracovníky středních odborných škol i pro další případné zájemce.
Doufáme, že se podaří ukázat, že modularizace má své výhody, pro které si školy budou moduly zařazovat a využívat je ve svých ŠVP.
Více o projektu MOV: www.projektmov.cz