"Matematika s radostí"

Jak oživit výuku matematiky na středních školách? Co mohou učitelé udělat pro to, aby výuka nebyla jen počítáním příkladů „do sešitů"? Je možné vnést do výuky matematiky radost? Tyto otázky inspirovaly řešitele projektu „Matematika s radostí" (msr.vsb.cz) k vytvoření interaktivních testů, her a kvízů, jako jsou např. hry „Riskuj", „Odkryj obrázek" nebo „AZ kvízy", které vnášejí do třídy atmosféru soutěživosti, a výrazně tak posilují motivaci k učení, a to i těch žáků, kteří matematiku příliš v lásce nemají.

„Matematika s radostí“
Ing.
Petr
Beremlijski
Ph.D.,
manažer projektu „Matematika s radostí“, katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TU Ostrava
RNDr.
Petra
Vondráková
Ph.D.,
odborná koordinátorka projektu „Matematika s radostí“, katedra aplikované matematiky FEI VŠB-TU Ostrava
Všichni víme, že když nás něco baví a zajímá, pak jde učení téměř samo. Rádi si o daném tématu čteme a diskutujeme o něm s přáteli. Vždyť už starořecká moudrost říká, že „žák není nádoba, která se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit“. My, učitelé matematiky, víme, jak je těžké žáka „zapálit“ pro předmět, který vyžaduje logické myšlení a píli zároveň. Vnést nový a svěží vítr do hodin matematiky nám mohou pomoci materiály vytvořené v rámci projektu Matematika s radostí.
Na webu msr.vsb.cz, najdeme více než 850 interaktivních testů, her, soutěží, krokovaných příkladů a aplikaci generátor testů. Výukové materiály pokrývají celou středoškolskou látku a jsou přehledně rozčleněny do dvanácti tematických oblastí. Všechny testy a hry mají formu interaktivních PDF souborů s okamžitým vyhodnocením, s příjemnou grafikou a jednotným systémem ovládání. Jsou použitelné pro interaktivní tabuli, kpromítání na plátno, výuku v počítačových učebnách a domácímu procvičování.
Jaké typy výukových materiálů lze na webu najít?
Párovací hry
Cílem hry je dobře spárovat nabízené otázky a odpovědi. Hráč postupně zaklikává políčka u otázky a následně uodpovědi až do zodpovězení všech otázek. Při nesprávném přiřazení (chybě) získá trestný bod a pokračuje ve hře. Hra končí přiřazením odpovědí ke všem otázkám. Po ukončení se zobrazí slovní i grafické hodnocení a správné řešení. Většina párovacích her obsahuje navíc tajenku, která se odkrývá při správných odpovědích. Tajenkou bývá citát nějakého slavného matematika, filozofa nebo politika, jehož portrét a zajímavosti ze života jsou k dispozici při kliknutí na jeho jméno.
Testy
Můžete si vybrat z testů následujících typů:
-
testy s jednou správnou odpovědí,
-
testy s více správnými odpověďmi,
-
testy typu ANO/NE, v nichž je úkolem studentů rozhodnout o pravdivosti uváděných tvrzení,
-
testy s tabulkovým výběrem, které jsou jen jinak formátovanými testy s jednou, nebo více správnými odpověďmi. Většinou jsou zaměřeny na „natrénování“ základních pojmů, úprav, resp. výpočtů.
Většina testů je tvořena 5 až 10 otázkami (dle časové náročnosti) a vyhodnocení probíhá až po ukončení testu a kliknutí na tlačítko Vyhodnotit. Pouze v některých testech typu ANO/NE je nastaveno vyhodnocení okamžitě po označení odpovědi.
Neriskuj
Hra Neriskuj je obdobou televizních soutěží Risk a Riskuj!. Hrací plocha je rozdělena do sloupců, které představují různé kategorie (témata) otázek. Každé otázce je přiřazeno bodové ohodnocení dle obtížnosti (100, 200 a 300 bodů). Hráč si vybírá dle svého uvážení otázky z různých témat a obtížností. Podle odpovědi jsou hráči body přičteny, nebo odečteny. Celkové skóre je zobrazeno na hracím poli.
AZ kvíz
Tato hra pro dva hráče je obdobou stejnojmenné televizní soutěže. Po kliknutí na dané políčko se zobrazí otázka a hráč označí odpověď. Otázka je okamžitě vyhodnocena a hráč buď políčko získává, nebo ne. Cílem je spojit cestou všechny strany trojúhelníku. O políčka nesprávně zodpovězených otázek se může kdykoliv losovat. Je možné si vybrat AZ kvíz s 21 políčky (otázkami) nebo s 28 políčky.
Chcete si AZ kvíz zaměřený například na funkce s absolutní hodnotou zahrát znovu, ale obáváte se, že si žáci budou pamatovat, na kterém políčku byla která otázka? Tak tuto obavu mít nemusíte. AZ kvíz se při každém novém otevření chová jako „nová“ hra. PDF dokument ve skutečnosti obsahuje více otázek než 21 nebo 28. Z těchto otázek je při otevření PDF náhodně vybrán daný počet otázek a ty jsou náhodně přiřazeny jednotlivým políčkům.
Odkryj obrázek
Cílem hry je odkrýt obrázek schovaný za tlačítky na hrací ploše. Odpoví-li hráč správně, je část obrázku za tlačítkem odkryta, v případě špatné odpovědi zůstává skryta.
Krokovaný příklad
Krokovaný příklad slouží k podrobnému vysvětlení řešení dané úlohy. Řešení je rozděleno do kroků, přičemž každý krok obsahuje komentář (co již máme spočteno a co nás nyní čeká) a otázku s nabídkou odpovědí. Při správné odpovědi postupujeme k dalšímu kroku, při špatné odpovědi je nám předloženo vysvětlení teorie nutné k zodpovězení otázky a jsme vyzváni k opětovnému zodpovězení otázky. Posledním krokem je pak shrnutí celého příkladu.
Bonus pro učitele – generátor testů
Jsou testy na webu pro vaše žáky moc těžké? Chtěli byste v testu kombinovat otázky z různých témat? Máte raději testy s méně než 10 otázkami? Pokud odpovídáte „ano“, pak vyzkoušejte generátor testů. Díky němu si můžete vytvořit vlastní interaktivní testy ve stejném formátu a se stejnou grafikou, jako mají ostatní testy na webu.
Po registraci lze vybírat z databáze 2 000 otázek a sestavovat testy ušité na míru vaší škole (zařadit do testů jen učivo, které skutečně probíráte), vašim žákům (testy pro slabší žáky, testy pro nadané žáky, pro semináře), vašim konkrétním záměrům (test pro procvičení jednoho tématu, pro opakování více témat, pro zkoušení u tabule nebo pro doplnění výkladu nové látky).
Výhody pro učitele a žáky
Vytvořené interaktivní testy a hry mají pro učitele a žáky spoustu výhod. Jmenujme alespoň některé:
-
Materiály tematicky pokrývají celou středoškolskou látku.
-
Testy a hry jsou vytvořeny ve třech variantách obtížnosti (lehké, střední a těžké) a jsou použitelné pro různé typy škol a různou úroveň znalostí studentů.
-
Všechny typy testů a her mají jednotné a jednoduché ovládání a příjemnou grafiku.
-
Díky použití sázecího systému TeX dosahují matematické výrazy vysoké typografické kvality.
-
Vzhledem k tomu, že vše je ve formátu PDF, k použití materiálů stačí volně šiřitelný Adobe Reader.
-
Vyhodnocování testů a her probíhá okamžitě a bez připojení k internetu. Po dokončení testu dojde k zobrazení hodnocení (počet správně zodpovězených otázek) a opravě testu. Student si může projít znovu všechny otázky a podívat se, které zodpověděl správně a které ne, případně jaká je správná odpověď.
-
Další velkou výhodou je promíchávání otázek a odpovědí. Při každém novém otevření PDF dojde k promíchání otázek a odpovědí (u párovacích her), odpovědí (u testů) a zcela novému přegenerování AZ kvízu a Odkryj obrázek (viz část o AZ kvízu).
-
Vše je volně k dispozici na webu msr.vsb.cz.
Pro využití ve výuce můžeme použít buď interaktivní tabuli, kdy student sám zaklikává správná řešení, nebo lze materiály promítat na plátno. Pak žáci odpovídají a učitel označuje odpovědi. Máme-li k dispozici počítačovou učebnu, pak si žáci mohou sami vyplňovat testy nebo párovací hry. Tato forma výuky žáky baví a výuku oživí. Učitel dále může materiály nebo odkazy na ně umístit na školní web a doporučit žákům pro domácí procvičování.
Všechny materiály jsou navrženy středoškolskými učiteli z gymnázií i středních odborných škol a jsou kontrolovány vysokoškolskými pedagogy. Díky několikastupňové kontrole se, jak doufáme, podařilo omezit nepřesné formulace a nejednoznačnosti na minimum.
Výsledné testy a hry je možné prohlížet a spouštět jednak on-line přímo z webu msr.vsb.cz, jednak z lokálního úložiště, kam si je učitel či žák stáhne. Jediným omezením je nutnost používat při otevírání PDF souboru Adobe Reader, který jediný podporuje JavaScripty, jež jsou nutné pro zajištění interaktivity her. To bohužel také znamená, že PDF nelze správně zobrazit na tabletech a jiných přenosných zařízeních. Vzhledem k současnému trendu zavádění tabletů do škol bychom rádi v případě získání finanční podpory pro navazující projekt připravili materiály i pro tablety a také rozšířili knihovnu materiálů o další zajímavé oblasti (finanční matematika, příklady s mezioborovou tematikou aj.). Doufáme, že materiály vytvořené v rámci našeho projektu vám a vašim žákům přinesou tu kýženou radost, kterou jsme si dali do názvu. Přejeme hodně radosti s Matematikou s radostí!
Zeptali jsme se učitelky matematiky Mgr. Ivy Skybové z Gymnázia Hladnov na její zkušenosti s projektem „Matematikou s radostí“:
„Projekt ‚Matematika s radostí‘ jsem opravdu s radostí uvítala. Na různých metodických portálech a webových stránkách škol a učitelů existuje spousta materiálů, v nichž je učivo vysvětlováno více či méně zdařile. Co jsem ale dlouho postrádala, byla možnost samostatného procvičování již pochopeného učiva. Portál ,Matematika s radostí’ tuto šanci žákům dává. Škála nabízených témat plně pokrývá středoškolské učivo, úlohy jsou promyšlené a velmi kvalitní. Okamžitá zpětná vazba dává žákovi možnost rozebrat případné chyby nebo jej utvrdí v tom, že dané matematické téma pochopil a zvládá.
‚Matematiku s radostí‘ používám nejen k samostatnému domácímu či školnímu procvičování učiva, ale ik oživení výuky díky připraveným soutěžím – i středoškoláci jsou hraví. Ocenili ji také žáci připravující se k maturitní zkoušce z ma tematiky. Tvůrcům projektu touto cestou děkuji.“

Související dokumenty