Leadership - velká příležitost pro studenty i pro nás

Vydáno:

V médiích, na konferencích, v odborné literatuře, v projevech politologů, filozofů či osvícených politiků často slýcháme, že česká a snad i evropská společnost trpí jedním velkým neduhem - je mezi námi mnoho těch, kdo nás chtějí řídit, kontrolovat a úkolovat, tedy manažerů, a málo těch, kdo nás dokážou vést, ukazovat směr, inspirovat a jsou navíc hodni následování, tedy lídrů. Aktuální situace skutečně potvrzuje, že většina chce mít podřízené, ne rovnocenné partnery a že být manažerem je pohodlnější a jednodušší než být dobrým vůdcem, chcete-li lídrem.

 

 

 

 

Leadership - velká příležitost pro studenty i pro nás
Mgr.
Renáta
Zajíčková,
ředitelka Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Ne snad že bychom si mysleli, že naše škola spasí svět, ale to, že jsme do školního vzdělávacího programu zařadili předmět leadership, se ukázalo jako velmi správné rozhodnutí. Potvrzuje nám to především zpětná vazba od žáků i jejich rodičů. Ač studenti zpočátku netuší, co je v předmětu čeká, v průběhu poznávají jeho přínos a význam a jejich vztah k němu se velmi rychle proměňuje. Na výuku se stále více těší, jsou otevření k jakýmkoliv formám aktivní práce, jsou zvídaví, rádi získávají nové informace, dokonce se nebojí činností, při kterých musejí výhradně přemýšlet o sobě samých.
Vlastní zkušenost s vedením předmětu předčila veškerá má očekávání. Žáci ho přijímají s velkou odpovědností, prokazují mimořádnou vyzrálost a chuť na sobě pracovat. Předmět leadership, a můžeme ho samozřejmě nazvat i jinak, totiž vytváří obrovský potenciál pro osobní rozvoj žáků. Tím je mezi všeobecně vzdělávacími předměty gymnázia jedinečný. Ne mnoho předmětů, jestli vůbec nějaké, mají tak široký záběr a jsou tak ryze zaměřené na osobnost mladého člověka. Tento předmět je ideálním prostorem pro utváření správných studijních návyků, pro rozvoj sebereflexe, sebedisciplíny, schopnosti učit se a rozvíjet, je ideální příležitostí pro prohlubování sociálních dovedností, emoční inteligence nebo nenásilné komunikace. Protože se dá očekávat, že téměř všichni studenti budou pokračovat v navazujícím studiu, jsou pro ně tyto znalosti a dovednosti obrovskou výhodou. Navíc v profesním životě mnohé čekají vedoucí pozice, a tak se možná z některých stanou schopní a inspirativní vůdci. Velmi zajímavý výsledek má vždy na začátku školního roku aktivita, kdy žáci odpovídají na neobvyklou otázku. Ptám se jich, jaké činnosti, zdůrazňuji činnosti, by ve svém povolání chtěli vykonávat (úmyslně se jich neptám otázkou na povolání a nechci tak vědět, kým by chtěli ve své profesi být). Žáci po relativně delším zvažování odpovídají zpravidla slovesy řídit, motivovat, podporovat, komunikovat, objevovat, spolupracovat, pomáhat, tvořit, obhajovat, kontrolovat, dokonce inovovat nebo vyvíjet. A kdo zná charakteristiku lídra, poznává jeho hlavní rysy.
Předmět leadership vybízí většinu mých žáků k sebezdokonalování a pro mě samotnou je učitelskou radostí a též velkým zpestřením mé ředitelské práce.
Na výuku se připravuji velmi poctivě a svědomitě. Teorie o leadershipu čerpám z různých zdrojů, pracuji netradičními formami a metodami. Žáky nechci zahlcovat poučkami, definicemi nebo jmény, ale snažím se předmět udělat praktický a pro žáky využitelný. Ať to vezmu z jakéhokoliv konce, vždy skončíme u rozvíjení vlastních schopností nebo dovedností potřebných pro sebepoznání, sebeuvědomování, potřebných pro interakci s ostatními lidmi, pro utváření správných a zdravých postojů k sobě i k druhým lidem. Je to vlastně taková „self jízda“, kdy žáci přemýšlejí o sobě, o svých vlastnostech, názorech, plánech, snech, ale třeba i o nedostatcích či rezervách, kdy porovnávají ideály s realitou, kdy si uvědomují složitosti vztahů mezi lidmi a kdy přicházejí na to, že o svém životě rozhodují jen oni sami.
V průběhu roku mají žáci příležitost pracovat s ukázkami z filmů, z literatury, předkládám jim životní příběhy skutečných i rádoby lídrů, pracujeme se silnými myšlenkami a citáty, samozřejmě i s odbornou literaturou. Toto všechno nám slouží jako učební materiál, ze kterého čerpáme vše zajímavé, poučné i zábavné. Neodmyslitelnou součástí výuky je vytváření modelových situací, na kterých si žáci ověřují platnost teorií a zároveň se při jejich řešení učí používat všechny nástroje a triky lídra. Mezi základní literaturu patří publikace Johna Maxwella, Stefahna Covyho a Daniela Golemana. Žáci musejí hodně číst a obsahy knížek interpretovat, vysvětlovat nebo srovnávat.
Přestože jde pouze o hodinový předmět, zaujetí žáků je tak vysoké, že za jeden rok uděláme mnoho užitečné práce. Vyvrcholením celoročního úsilí je zpracování portrétu lídra z vlastního okolí. Žáci prostřednictvím předem dané osnovy charakterizují člověka, kterého vnímají jako lídra, zasazují ho do vůdcovských stylů, úrovní leadershipu, vysvětlují, čím je tento člověk inspiroval a proč ho chtějí následovat. I k tomuto úkolu přistupují zodpovědně a předmět uzavíráme krásnými autentickými příběhy, které vyznívají optimisticky a nadějně.
Doporučovala bych všem ředitelům středních škol nabízet tento předmět alespoň jako volitelný seminář. Uchopíli se toto téma správně, je to úžasná příležitost k výchově kvalitních, morálně vyspělých a zodpovědných lidí.

 

 

 

Související dokumenty