Kvalifikace pedagogů

Kvalifikace pedagogů
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
Mám otázku, jak postupovat ve dvou konkrétních případech zaměstnanců, kteří nesplní podmínku kvalifikace, případně zahájení studia do 31. 12. 2014.
1. zaměstnanec (nar. 29. 3. 1957)
Diplom UK – přírodovědecká fakulta ve studijním oboru biologie
Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce – Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka – Státní jazyková škola
Živnostenský list – výuka jazyků – angličtina
Nesplňuje pedagogické vzdělání věk: 57 let započtená praxe: 26 let
praxe:
 
Gymnázium – učitel (3 roky)
 
Střední zemědělská škola – učitel (4 roky)
 
Obchodní akademie – učitel (5 let)
 
Gymnázium – učitel od 18. 9. 2002 dosud
 
OSVČ – výuka AJ od r. 2000
2. zaměstnanec (nar. 24. 11. 1947)
UNIVERSITY OF LONDON
Vysvědčení o státní jazykové zkoušce z anglického jazyka – Státní jazyková škola
Živnostenský list – výuka jazyků – angličtina Nesplňuje pedagogické vzdělání
věk: 67 let
započtená praxe: 33 let
praxe:
 
Kuvajt, střední škola – učitelka (5 let)
 
Velká Británie, střední škola – učitelka (5 let)
 
ZŠ – učitelka (3 roky)
 
Soukromá SŠ – ředitelka (6 let)
 
OSVČ – výuka AJ od r. 1992
 
Gymnázium – učitelka od 1. 9. 2000 dosud
Znamená to, že tito pracovníci mají být k 1. 1. 2015 propuštěni? Nebo mohou být převedeni na jinou pozici – tedy budou vykonávat svou práci jako nekvalifikovaní? Nebo je možné, aby jim od 1. 1. 2015 byla smlouva změněna na dobu určitou do konce školního roku? Pokud by s takovým pracovníkem byla ukončena smlouva, o jakou formu ukončení pracovního poměru by se jednalo? Ukončení dohodou? Výpověď? S nárokem na odstupné?
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Výkon přímé pedagogické činnosti od 1. 1. 2015
Zaměstnanci, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace a nezahájí do 31. 12. 2014 studium, kterým potřebný předpoklad získají (a následně je úspěšně ukončí), nemohou od 1. 1. 2015 vykonávat přímou pedagogickou činnost [§ 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění].
Věk zaměstnanců a délka praxe v současné době již při posuzování odborné kvalifikace nehrají roli. Možnost vykonávat přímou pedagogickou činnost odborně nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkem, který dosáhl 50 let věku a získal minimálně 15 let praxe [§ 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění] se vztahovala ke dni 1. 1. 2005.
To znamená, že výše uvedení odborně nekvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mohou být od 1. 1. 2015 zaměstnanci školy, avšak pouze tehdy, pokud dojde ke změně obsahu pracovního poměru a nebudou vykonávat přímou pedagogickou činnost (budou tzv. správními, nepedagogickými pracovníky školy).
Pokud nedojde ke změně obsahu pracovního poměru z „pedagogického pracovníka“ na „nepedagogického pracovníka“, je nutné k 31. 12. 2014 skončit pracovní poměr uvedených zaměstnanců některým ze způsobů, které stanoví zákoník práce (pravděpodobné je rozvázání pracovního poměru dohodou, nebo výpovědí).
Na základě vyjádření pracovníka MŠMT sděluji:
 
S výkonem přímé pedagogické činnosti odborně nekvalifikovaných pedagogických pracovníků se od 1. 1. 2015 nepočítá.
 
Zcela výjimečně může ředitel školy zaměstnat jako pedagogického pracovníka odborně nekvalifikovaného pedagogického pracovníka na přechodnou dobu. Podmínkou takového postupu je však to, že ředitel prokazatelně aktivně přistupuje k zajištění vzdělávání odborně kvalifikovanými pedagogy (např. nahlášení volného pracovního místa na úřad práce, inzeráty v médiích, na webových stránkách školy atd.) a přesto nezajistil odborně kvalifikovaného pedagogického pracovníka. Předpokládá se, že toto výjimečné dočasné řešení se bude týkat např. některých hůře dopravně dostupných lokalit, malotřídních škol. Z úhlu pohledu pracovní práva lze dovodit, že s odborně nekvalifikovaným pedagogickým pracovníkem bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou.
 
I když ředitel školy přistoupí k výše popsanému zaměstnávání odborně nekvalifikovaného pedagogického pracovníka na přechodnou dobu, stále musí pokračovat v aktivním vyhledávání odborně kvalifikovaného pedagogického pracovníka.
Skončení pracovního poměru
Jestliže je pracovní poměr rozvázán dohodou, skončí ke sjednanému dni (§ 49 zákoníku práce) a zaměstnanci se nevyplácí odstupné.
Jestliže je pracovní poměr rozvázán na základě výpovědi, jedná se o výpovědní důvod podle § 52 písm. b) zákoníku práce (zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce) a zaměstnanci se nevyplácí odstupné.