Jednotné přijímačky na SŠ

Vydáno:

Kulatý stůl SKAV a EDUin, který proběhl ve čtvrtek 18. 9. 2014, byl věnován tématu jednotných přijímacích zkoušek na SŠ, jejichž zavedení se zdá být pro současného ministra školství Marcela Chládka zcela zásadním cílem. Během dvouhodinové debaty vykrystalizovaly argumenty zastánců a odpůrců ministerského nápadu. V tomto článku nabízím shrnutí všech pro a proti a připojuji své komentáře k dané věci.

Jednotné přijímačky na SŠ
Mgr.
Bohumil
Kartous
Ph. D.
vedoucí komunikace EDUin, o. p. s.
ARGUMENTY PRO
Jednotné přijímací zkoušky zvýší na základních školách motivaci žáků pracovat i v devátém ročníku.
Komentář:
Potřeba motivovat žáky je zcela regulérní požadavek. Zde se ale jedná o stimulaci metodou cukru a biče. Za nesplnění určitého limitu hrozí žákovi velmi citelný postih, tedy nemožnost studovat v maturitním oboru. Nedá se tedy mluvit o motivaci jako takové, tedy vnitřní potřebě jednat. Z hlediska vzdělávacích cílů jde o kontroverzní požadavek. Škola má jistě podporovat motivaci žáků vzdělávat se, nicméně prostředky souvisejícími s obsahem a způsobem vzdělávání, nikoliv vyvíjením vnějšího nátlaku ve formě přípravy na testy.
Je třeba postavit hráz příchodu žáků s mimořádně špatnými známkami na maturitní obory středních škol.
Komentář:
Tento argument ukazuje spíše na potřebu zachovat status quo struktury středních škol než na potřebu poskytovat kvalitnější vzdělávání. Smyslem vzdělávacího systému není selekce, nýbrž maximální snaha o poskytování přístupu ke vzdělání v co nejširším měřítku. Omezování přístupu ke vzdělání kvůli předchozím špatným výsledkům bude v řadě případů znamenat trest pro děti za špatnou práci škol a učitelů, respektive za jejich rodinné zázemí.
Jednotné přijímací zkoušky zvýší kvalitu výuky na základních školách a na učiliště přivedou kvalitnější absolventy.
Komentář:
Jak praví klasik, od samého vážení ještě žádné prase nepřibralo. Testy pouze upevní často nežádoucí stav vzdělávání a pouze donutí školy věnovat se jejich přípravě. O zvyšování kvality nemůže být v tomto ohledu řeč. V případě všech tří předchozích argumentů také záleží, jak budou nastaveny limity zkoušek a míra jejich zohlednění v přijímacím řízení.
Stát nebude vynakládat peníze na studium lidí, kteří nakonec neodmaturují.
Komentář:
Kontrola investic je legitimní požadavek. Je ale sporné tvrdit, že přijímací zkoušky dokáží predikovat, kdo odmaturuje a kdo ne. Opět hrozí diskriminace těch, kdo na startu neprojdou sítem, nicméně jejich schopnosti jim v dosažení maturit nijak nebrání. Jde o snahu systému omezit kvantitu, nikoliv zkvalitnit vzdělávání, a to je rozdíl. V tomto případě lze jen stěží aplikovat Marxovu poučku o dialektické proměně obou veličin. Chce-li stát kontrolovat efektivitu investic, je potřeba tak činit prostřednictvím měření výsledků jednotlivých středních škol a jednotlivých učitelů, nikoliv žáků.
Jednotné přijímačky zrovnoprávní z hlediska zájmu žáků a rodičů ty školy, které dnes přijímačky konají, a ty, které přijímají bez nich.
Komentář:
Nejde o zrovnoprávnění, naopak jde o paušalizaci a zvýšení míry nerovného přístupu ke vzdělávání na základě jeho předchozích výsledků, v mnohém ovlivněných vnějšími faktory, nikoliv schopnostmi samotného žáka.
ARGUMENTY PROTI
Jednotné přijímačky omezují pravomoci a kompetenci ředitele přijímat ke studiu žáky, pro něž je jejich škola vhodná.
Komentář:
Zatím tomu tak není. Novela školského zákona neobsahuje změny pasáží, které upravují pravomoci ředitelů škol ve věci přijímacích zkoušek. Ministerstvo prozatím neodtajnilo, jakým způsobem bude využití jednotných zadání vyžadovat, a zda vůbec. V tuto chvíli tedy těžko spekulovat.
Jednotné přijímačky nejsou schopné rozeznat, který žák je schopen odmaturovat a který ne. Dokládají to data z šetření společnosti Scio, která dlouhodobě zkoumá v projektu „Vektor“ žáky v 1. a 4. ročníku střední školy.
Komentář:
Toto riziko je objektivní, byť by bylo nutné ověřit ho na lépe odpovídajícím kontrolním vzorku dat, než je projekt „Vektor“ společnosti Scio. Fakt, že předchozí vzdělání a jeho kvalita mohou diskriminovat žáky v přístupu ke vzdělání, je nesporný. Žel, pro určení jeho závažnosti chybí
relevantní informace o výkonu škol a učitelů.
Mezi výsledky v deváté třídě a u přijímacích zkoušek a výsledky u maturity je velmi slabý vztah. O úspěchu na střední škole mnohem více rozhoduje motivace a schopnost učitelů probudit v žácích chuť na sobě pracovat.
Komentář:
Tento argument velmi úzce souvisí s předchozím. Ukazuje na jistý alibismus některých škol, které se chtějí vyhnout obtížím jednoduše tím, že naberou pouze žáky dostatečně připravené vzdělávat se bez podpory motivace, a to v oblastech, které určí škola, bez ohledu na jejich opodstatnění vzhledem ke skutečným potřebám žáků.
Střední školy, které přijímají na základě pohovoru, nebudou moci přijmout ke studiu ty žáky, kteří neuspějí v některém z testů, byť jinak vykazují mimořádné předpoklady ke studiu.
Komentář:
Zde bude záležet na způsobu, jakým bude využití jednotných zadání vyžadováno. Zůstane-li pravomoc v rukou ředitele školy, je tento argument bezpředmětný.
Zavedení jednotných přijímaček je v jasném rozporu s nedávno přijatou „Strategií vzdělávání do roku 2020“.
Komentář:
Toto je objektivní argument. Strategie si bere za cíl jak zrovnoprávnění v přístupu ke vzdělávání, tak posilování všeobecného vzdělání na středoškolské úrovni. Snaha selektovat žáky a jejich větší část odsunout na učiliště, jejichž možnosti jsou s ohledem na poskytování všeobecných gramotností značně omezené, jde proti Strategii, stejně jako omezování přístupu k maturitnímu vzdělání u těch, kdo jsou handicapování kvalitou předchozího vzdělání nebo podmínkami pro jeho získání.
Velká část dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bude při přijímacím řízení znevýhodněna, byť mají předpoklady zdárně dokončit studium.
Komentář:
Opět záleží na tom, do jaké míry budou jednotné přijímačky povinné.
Celou diskusi z Kulatého stolu SKAV a EDUin lze zhlédnout na
www.eduin.cz.
 

POZNÁMKA REDAKCE
Jednotné přijímací zkoušky z různých úhlů pohledu budou hlavním tématem lednového čísla Speciálu pro střední školy. Podělte se s námi o své postřehy, náměty, názory. Pište na adresu mondekova@wolterskluwer.cz.

Související dokumenty