Evidence venkovní informační tabule

Vydáno:

Jsme střední škola, právnická osoba, zřízená územně samosprávným celkem (ÚSC). Nejsme plátci DPH, účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Jak zaevidovat venkovní informační tabuli včetně zabetonovaných sloupků na pozemku školy? Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek? Setkali jsme se s názorem, že by se mohlo jednat o stavbu.

Evidence venkovní informační tabule
Blažena
Petrlíková
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
*
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ODPOVĚĎ:
V dotazu neuvádíte, k jakým účelům byla informační tabule postavena a neuvádíte ani výši pořizovací ceny, do které by měla být zahrnuta jak pořizovací cena konstrukce tabule, tak i cena zabudování do betonových patek a jejich zapuštění do země. Uvádíte pouze, že se jedná o informační tabuli.
Ustanovení § 2 odst. 3 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) definuje stavbu takto:
(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky v § 14 odst. 3 vymezuje obsah položky „A. II.3. Stavby“ takto: Položka obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti mj. stavby včetně budov a další stavební díla podle jiných právních předpisů ( jiným právním předpisem se myslí stavební řád).
Z uvedeného vyplývá, že informační tabule, jakmile je pevně spojená se zemí, je dle stavebního řádu a vyhlášky č. 410/2009 Sb. stavbou. Jedná se tedy o postupně odpisovaný majetek, který by měl být zaúčtován na účtu 021-Stavby. Tabuli zařadíte dle Přílohy č. 1 ČÚS č. 708 do odpisové skupiny VI ( jedná se pravděpodobně o CZ-CC 25.11.10 Kovové montované stavby). Stanovíte dobu odpisování s ohledem na životnost a též na předpokládanou dobu užívání. Zvolíte metodu odpisování dle ČÚS 708 a zahájíte odpisování z pořizovací ceny prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, kdy byla stavba zařazena do užívání. Nejvhodnější bude zřejmě způsob „rovnoměrný“. Postup účtování:
*
Pořízení tabule (v pořizovací ceně) MD 042/D 321 (pokud byla tabule pořízena s pomocí dodavatele)
*
Zařazení stavby do užívání (v pořizovací ceně) MD 021/D 042
*
Čerpání investičního fondu MD 416/D 401 (pokud byla stavba pořízena z vlastních zdrojů nikoliv z investičního transferu)
*
Postupné odpisování dle odpisového plánu, a to až do výše pořizovací ceny tabule MD 551/D 081
*
Tvorba investičního fondu ve výši odpisů (předpokladem je zajištění finančních zdrojů do výše stavu vytvořeného investičního fondu) MD 401/D 416