EU peníze středním školám

Vydáno:

Zavedením nové oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ) vznikla akce EU peníze středním školám, jejímž smyslem je podpořit rozvoj středoškolského vzdělání, a to hlavně v oblastech, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Tato oblast byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

EU peníze středním školám
Bc.
Hana
Podubecká
MBA
ředitelka odboru řízení OP VK MŠMT
V rámci této výzvy budou
podpořeny oblasti:
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.
Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti přírodovědné gramotnosti.
Vytváření podmínek pro rozvoj inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.
Podpora rozvoje odborných kompetencí.
Podpora pedagogických pracovníků při zavádění získaných znalostí a nových výukových metod.
Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo
metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů.
Zvýšení účinnosti práce se žáky
v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ
a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí
praktické zkušenosti a odborné kompetence.
Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1,5 mld. Kč.
O finanční dotaci si může škola požádat předložením projektové žádosti.
Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 1,5 mld. Kč, nejdéle však do 30. června 2012.
Žádost o finanční prostředky (projektovou žádost) není nutné složitě a komplikovaně vytvářet. MŠMT připravilo hotové
vzory tzv. šablon klíčových aktivit,
které si školy podle svých požadavků nakombinují a tím projektovou žádost sestaví.
MŠMT nastavilo sestavení i realizaci projektu tak, aby ji školy zvládly samostatně.
Není tedy nutné využívat soukromých poradenských firem a MŠMT toto ani nedoporučuje.
Primárně by měla být finanční dotace využita ve prospěch školy – žáků a pedagogů.
Projekt
EU peníze středním školám
se v důsledku unijních pravidel netýká pražských středních škol a konzervatoří (hl. m. Praha nesplňuje podmínky stanovené Cílem Konvergence).
Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu
(potenciální příjemci podpory): Střední školy a konzervatoře (právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení, zapsané ve školském rejstříku) se sídlem mimo hl. město Prahu, které poskytují následující stupně ukončení středního vzdělávání dle § 58 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
střední vzdělání,
střední vzdělání s výučním listem,
střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Bezplatné projektové poradenství pro oblast podpory 1.5
– tel.: 800 228 229 (v provozu každý všední den v době od 8.00 do 16.00), e-mail:
stredniskoly@msmt.cz
.

Související dokumenty