EU peníze středním školám - příprava projektu před podáním projektové žádosti

Vydáno:

V předchozím článku jsme představili jednotlivé šablony klíčových aktivit, ze kterých si mohou střední školy sestavit své projekty v rámci oblasti podpory 1.5 OP VK. Nyní se budeme věnovat přípravě projektu před podáním projektové žádosti.

EU peníze středním školám – příprava projektu před podáním projektové žádosti
Bc.
Hana
Podubecká
MBA
ředitelka odboru řízení OP VK MŠMT
PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
Prvním krokem, který musí škola udělat při přípravě projektu je
zpracování projektového záměru. V něm škola popíše, co chce v rámci projektu OP VK realizovat a čeho chce docílit. Projektový záměr školy musí vycházet ze
vzdělávacího dokumentu školy
(školního vzdělávacího programu – ŠVP) nebo z aktuálního učebního dokumentu.
Co je obsahem projektového záměru?
Projektový záměr musí přinést odpovědi na následující otázky:
 
Co je cílem projektu: která témata je potřebné na škole podpořit a proč – ve vztahu k ŠVP nebo jinému platnému dokumentu, podle kterého škola učí?
 
Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou účastnit klíčových aktivit?
 
Kolik učitelů bude mít užitek z toho, že se zapojí do klíčových aktivit?
 
Jaký bude konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme?
 
Jakým způsobem bude rozpoznáno dosažení změny a jak tato změna bude hodnocena?
Rozsah zpracování projektového záměru je plně v kompetenci školy. Projektový záměr následně slouží jako podklad pro
vyplnění projektové žádosti v aplikaci Benefit7
a škola jej archivuje pro případné kontroly na místě ze strany MŠMT či ČŠI.
Je tedy velmi důležité, aby žadatelé pečlivě zvážili, které
oblasti chtějí v rámci projektu
ve své škole podpořit. Při tomto rozhodování je nutné zohlednit takové skutečnosti, jako je
personální obsazení školy
a jeho možný vývoj v budoucnosti, aktivity a oblasti podpořené v jiných projektech OP VK (GG nebo IPo), které škola realizovala nebo stále realizuje.
Připomeňme si, že
omezením ve výběru šablon klíčových aktivit
je jednak celková výše dotace, o kterou si škola může požádat, a také to, že
projekt nesmí být složen pouze ze šablon, které jsou z velké části řešeny dodávkou služeb.
Také nelze v rámci oblasti podpory 1.5 realizovat
shodné klíčové aktivity
zaměřené na stejnou cílovou skupinu, které škola realizuje v rámci jiných oblastí podpory. Z projektu
„EU peníze středním školám“
nelze také financovat
udržitelnost projektů
realizovaných v rámci jiných oblastí podpory.
Školám, kterých se bude týkat v průběhu realizace proces optimalizace středních škol, lze doporučit, aby při přípravě projektu tuto skutečnost zohlednily, popř. spolupracovaly při přípravě projektu tak, aby byl subjekt vzniklý v rámci procesu optimalizace schopen
realizovat výstupy, ke kterým se žadatelé ve svých projektech zavázali.
PROFIL ŠKOLA21
Pokud si škola zvolí alespoň jednu ze
šablon III/1 nebo III/2, zaměřených na rozvoj digitálních technologií ve vzdělávání, bude muset zároveň pracovat s evaluačním nástrojem
Profil Škola21
(
http://skola21.rvp.cz/
).
Tento profil je
oficiálním evaluačním nástrojem
MŠMT, který byl standardizován v rámci projektu
Cesta ke kvalitě.
Profil Škola21
umožní
zhodnocení aktuálního stavu zapojení ICT
do mnoha oblastí života školy.
Vstupní hodnocení
si v aplikaci
Profil Škola21
vytvoří zástupce školy podle reálné situace na škole.
Kromě aktuální situace zanese do aplikace také
požadovaný cílový stav, který má po využití šablon klíčových aktivit nastat. Celkem 29 indikátorů je tematicky rozděleno do pěti různých oblastí:
 
Řízení a plánování
 
ICT ve školním vzdělávacím programu
 
Profesní rozvoj
 
Integrace ICT do života školy
 
ICT infrastruktura
Zařazením do některého ze čtyř stupňů u každé oblasti si škola ujasní, v jakém stadiu se nachází a kam by měl její vývoj dále směřovat. Toto hodnocení, nazvané Podklady pro ICT plán, škola archivuje jako přílohu k projektovému záměru pro případné kontroly na místě ze strany MŠMT či ČŠI.
Před ukončením projektu škola znovu využije aplikaci
Profil Škola21
a vytvoří
hodnotící dokument
zachycující aktuální stav včetně zhodnocení plánovaného pokroku. Výsledný dokument, nazvaný Vstupní a výstupní hodnocení, přiloží jako přílohu k závěrečné monitorovací zprávě.
PŘÍLOHY PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI K NĚKTERÝM ŠABLONÁM KLÍČOVÝCH AKTIVIT
Pokud si škola do svého projektu v rámci oblasti podpory 1.5 OP VK EU peníze středním školám zvolí šablony klíčových aktivit II/6
Výuka odborného předmětu v cizím jazyce
nebo VII/2
Zapojení asistenta pedagoga
do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), přiloží k projektové žádosti
následující přílohy:
 
Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu
vyučovaného v cizím jazyce – (v případě výběru šablony II/6). Škola postupuje dle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce č.j. 527/2008-23. Žádost o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce ministerstvu školství předkládá škola do 28. února předchozího školního roku. Výuka některých předmětů v cizím jazyce se povoluje s účinností od 1. září příslušného školního roku.
 
Souhlas krajského úřadu
se zřízením pozice asistenta pedagoga dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 16 odst. 9) a 10) – (v případě výběru šablony VII/2). Náležitosti souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga jsou dány vyhláškou 73/2005 Sb. Pro zjednodušení a urychlení udělování souhlasu v rámci tohoto projektu doporučujeme
do žádosti dále uvést:
 
Financování – financování bude zajištěno z prostředků EU peníze středním školám
 
Délka uděleného souhlasu – po dobu realizace projektu (24 měsíců)
 
Uvedení velikosti úvazku (dle projektové žádosti)
V případě výběru těchto šablon klíčových aktivit musí školy zohlednit při přípravě a plánování projektu lhůty nutné k vyřízení těchto souhlasů.

Související dokumenty