Délka rodičovské dovolené

Vydáno:

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Jedna ze zaměstnankyň je v současné době na rodičovské dovolené. Má mít zaměstnankyně se zaměstnavatelem podepsánu nějakou dohodu o délce rodičovské dovolené?

Délka rodičovské dovolené
JUDr.
František
Muška
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
§ 196 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
-
§ 30 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
ODPOVĚĎ:
S další péčí o dítě po skončení mateřské dovolené souvisí tři skutečnosti: rodičovská dovolená, pracovní volno do čtyř let věku dítěte a rodičovský příspěvek, který souvisí s oběma výše uvedenými skutečnostmi.
Zákoník práce v § 196 stanoví, že k prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
Zákoník práce nepožaduje k poskytnutí rodičovské dovolené žádnou dohodu zaměstnankyně se zaměstnavatelem, dostačující je žádost. Tato žádost nemusí být ani písemná. Protože je však jak pro zaměstnankyni nebo zaměstnance, tak pro zaměstnavatele podstatné, v jaké délce hodlá zaměstnankyně nebo zaměstnanec rodičovskou dovolenou čerpat, je vhodné pro případné další dokazování, aby žádost byla písemná a byla v ní uvedena délka této rodičovské dovolené.
Jak je v § 196 zákoníku práce stanoveno, zaměstnankyně nebo zaměstnanec má nárok na rodičovskou dovolenou maximálně do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Není nutné, aby zaměstnankyně nebo zaměstnanec vždy žádali o rodičovskou dovolenou do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Je možné požádat např. o rodičovskou dovolenou do dvou let dítěte a pak požádat o prodloužení této rodičovské dovolené do tří let věku dítěte. I v tomto případě je povinností zaměstnavatele její žádosti vyhovět.
Jiná je však situace, kdy zaměstnankyně požádá o rodičovskou dovolenou např. do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let, avšak v době, kdy dítě dosáhne např. věku dvou let, se zaměstnankyně rozhodne, že se vrátí zpět do práce. V takovém případě jí zaměstnavatel nemusí vyhovět. Důvodů může být několik, jedním z nich může být to, že na její pracovní místo přijal za ni náhradu a s touto náhradou sjednal pracovní poměr na dobu určitou - do tří let věku dítěte uvedené zaměstnankyně, která si takto o rodičovskou dovolenou požádala.
V souvislosti s čerpáním rodičovské dovolené přiznává zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v § 30 zaměstnankyni nárok na rodičovský příspěvek až do čtyř let věku dítěte. Protože však zákoník práce stanoví zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let, záleží na zaměstnavateli, zda zaměstnankyni poskytne na její žádost pracovní volno do čtyř let věku dítěte.