Cizí jazyky pro řemeslníky

Vydáno:

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky středních odborných škol technického zaměření v uplatňování nové formy výuky cizích jazyků, a zvýšit tak zájem žáků o studium cizích jazyků, a to především u žáků tříletých učebních oborů. Předepsaná výuka anglického jazyka je rozšířena poutavou formou o lekce s odbornou tematikou, což je přínosem pro jejich motivaci studovat daný jazyk i z jiné stránky. Součástí projektu je vytvoření nových pracovních pomůcek -profesních panelů, pracovních sešitů a slovníku odborné terminologie pro jednotlivé učební obory vyučované na Střední škole technické Zelený pruh, Praha 4.

Cizí jazyky pro řemeslníky
Ing.
Danuše
Černá
 
Evropský učitel jazyků roku 2012, zástupkyně ředitele SŠ technické pro teoretickou výuku, učitelka anglického jazyka
Vytvořením
nových pracovních pomůcek
se doplňují předepsané učební texty o materiály se zaměřením na studovaný obor.
Pracovní sešity
jako didaktický prostředek mají řadu výhod. Žáci s nimi rádi pracují, protože je zde velmi
dobrá zpětná vazba k ověření správnosti úlohy
a okamžitá možnost srovnání, doplnění, opravení chyb a ohodnocení. Žáci tento způsob vedení výuky berou jako hru a nejsou tak upjatí a stresovaní jako při tradičních písemných prověrkách. Probouzí se v nich soutěživost. Pocítí-li jen náznak povzbuzení nebo pochvalu, většina z nich začne být motivována a snažit se, zvýší se jejich zájem o předmět.
Tematické okruhy jsou založeny na
jednoduché slovní zásobě
a odpovídají úrovni předepsaných požadavků. Součástí projektu jsou také pedagogy školy vypracované
slovníky odborné terminologie
vztahující se ke každému ročníku a k příslušným pracovním sešitům daného učebního oboru. Na konci každého pracovního listu je v části
Vocabulary +
vypsána
nová terminologie
použitá přímo v daném listu pro usnadnění pochopení žáka. Vlastní tvorba pracovních listů a slovníků odborné terminologie
vychází cíleně z požadavků na konkrétní učební obory
a v návaznosti na učební plány jednotlivých ročníků. V současné době nabízí velké množství učebnic anglického jazyka mnoho různých informací, které žáka zbytečně zahlcují a on jim nedokáže porozumět. Zbytečně tak tráví čas překladem zadání, což jej nebaví a odrazuje od další práce.
Pracovní listy jsou volně závěsné s možností dalšího doplnění, jsou v sešitu s kroužkovou vazbou.
Jednotlivý pracovní list
je zaměřen na konkrétní praktickou oblast a obsahuje
pokrytí třech jazykových kompetencí
v rámci evropského studijního rámce: reading/vocabulary/writing/speaking. Každý pracovní list začíná tzv. zahřívací aktivitou
„Before you start“.
Zájem žáků o všeobecně vzdělávací předměty je výrazně nižší než o předměty odborné a praktickou část výuky. V průběhu studia neustále narážíme na široké
nedostatky ve znalostech ze základních škol
a na vysoký počet žáků s omezeným jazykovým kódem a se specifickými poruchami učení. To vše je nutné zohlednit v práci pedagoga a obzvlášť důležité je citlivě a vhodně zvolit metody a způsob výuky, včetně využití vhodných didaktických pomůcek.
Je potřeba neustále udržovat pozornost těchto žáků, ale současně efektivně udržovat a rozšiřovat jejich znalosti v oblasti gramatiky i v oblasti slovní zásoby a jejího používání v praktickém životě. Žáci potřebují poměrně dlouhý čas na ujasnění nových poznatků, tzn. hodina by měla být snadno pochopitelná, informace stručné a přesné. Látka by měla následovat od jednoduché po složitější. Pracovní sešity obsahují
volně ložené listy
a jejich používání pomáhá žákům, kteří trpí některou z poruch učení nebo jejich způsob verbalizace je značně zúžený. Stejně tak pomáhají
ulehčit
jejich projev, jelikož pouze vpisují jednotlivá slova nebo vybírají z několika odpovědí. Důležitou podmínkou používání jednotlivých pracovních listů je, že žáci již zmíněnou látku v odborném předmětu probrali.
Tento projekt se pokouší
zvýšit zájem žáků o studium anglického jazyka
nikoliv výkladem gramatiky a překlady dlouhých článků, ale naopak přes jejich budoucí odbornost. Ta je jim daleko bližší. Významným přínosem bylo i následné zjištění žáků, že při
zahraničních pobytech na školách
stejného typu dokážou využít znalost základní terminologie svého učebního oboru, stejně jako schopnost
vyjádřit v angličtině základní pracovní postupy.
Vytvořené
slovníky odborné terminologie
mohou používat také ostatní učitelé odborných předmětů a odborného výcviku. Lépe se tak zabezpečí
jazyková vybavenost žáků
pro jejich budoucí profese a vytvoří se předpoklad úspěšné
komunikace s budoucími zahraničními zákazníky.
Podporuje se jazykové vzdělání žáků, rozvoj klíčových jazykových kompetencí zaměřených na schopnost
vyjadřovat se v základní odborné terminologii příslušného učebního oboru.
Projekt je realizován již třetím rokem a výše zmiňované materiály byly vytvořeny pro
učební obory tesař a truhlář, automechanik a instalatér.

Související dokumenty