Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2017/2018

Vydáno:

Cílem článku je usnadnit řízení střední školy a konzervatoře v období 2. pololetí školního roku. Uvedené období je náročné mimo jiné proto, že se v něm soustřeďují činnosti spojené s přijímáním ke vzdělávání, ukončováním vzdělávání i plánováním nového školního roku. K těmto obvyklým činnostem se ve školním roce 2017/2018 připojují některé nové, v článku zdůrazněné aktivity.

 

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2017/2018
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialistka na školskou problematiku
ÚNOR
Naplánovat a následně uskutečnit činnosti spojené s
přijímáním uchazečů
bude pro střední školy a konzervatoře jistě snazší než v minulém školním roce. Pravidla přijímání ke vzdělávání, která byla ve školním roce 2016/2017 nová, již střední školy a konzervatoře v praxi vyzkoušely a jejich aplikace se bude v roce 2017/2018 opakovat. S odkazem na právní úpravu jsou shrnuta níže.
I-------------------I I-------------------I I-------------------I I-------------------I 
I Obory vzdělání s I I Konzervatoř I I Obor vzdělání I I Obory vzdělání I
I talentovou I I I I Gymnázium se I I bez talentové I
I zkouškou (s I I I I sportovní I I zkoušky I
I výjimkou oboru I I I I přípravou I I I
I vzdělání I I I I I I I
I Gymnázium se I I I I I I I
I sportovní I I I I I I I
I přípravou) I I I I I I I
I-------------------I I-------------------I I-------------------I I-------------------I
I-------------------I I-------------------I I-------------------I I-------------------I
I od 5. 2. 2018 do I I od 5. 2. 2018 do I I do 15. 2. 2018 I I v průběhu měsíce I
I 15. 2. 2018 I I 15. 2. 2018 I I talentová zkouška I I odevzdání I
I zveřejnění I I zveřejnění I I § 62 odst. 3 I I přihlášky ke I
I seznamu přijatých I I seznamu přijatých I I školského zákona I I vzdělávání ve I
I uchazečů a vydání I I uchazečů a vydání I I---------I---------I I střední škole pro I
I rozhodnutí o I I rozhodnutí o I I I 1. kolo I
I nepřijetí I I nepřijetí I I I přijímacího I
I uchazeče I I uchazeče I \ / I řízení (do 1. 3. I
I I I I I---------V---------I I 2018) I
I § 62 odst. 5 I I § 62 odst. 5, I I do 20. 2. 2018 I I I
I školského zákona I I § 88 odst. 2 I I sdělení o I I § 60a odst. 5 I
I I I školského zákona I I výsledku I I školského zákona I
I I I I I talentové zkoušky I I I
I I I I I § 62 odst. 3 I I I
I I I I I školského zákona I I I
I-------------------I I-------------------I I-------------------I I-------------------I
Nové momenty
přijímacího řízení spočívají v následujícím:
-
Je rozšířena skupina osob, kterým lze při přijímacím řízení prominout na žádost přijímací zkoušku z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Právní úprava zakotvená v § 20 odst. 4 školského zákona do 31. 8. 2017 v této souvislosti vyčleňovala pouze osoby, které nebyly občany ČR. S účinností od 1. 9. 2017 je v § 20 odst. 4 školského zákona stanoveno následující pravidlo:
Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky
se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
-
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, s účinností od 1. 9. 2017 zařadila k dokladům, které mohou být součástí přihlášky,
výpis z vysvědčení
vydaný v pololetí posledního ročníku nebo jeho úředně ověřenou kopii (§ 1 odst. 3).
-
Dále novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. změnila § 14, který nově stanoví úpravu hodnocení výsledků jednotné zkoušky
osob podle § 20 odst. 4 školského zákona
(tj. osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a kterým se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky). Toto ustanovení vyhlášky se již nevztahuje pouze na cizince.
-
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. také od 1. 9. 2017 přinesla zpřesnění týkající se platnosti zápisového lístku. Od 1. 9. 2017 ustanovení § 17 odst. 7 vyhlášky zakotvuje, že zápisový lístek je platný pro školní rok,
pro který je uchazeč přijímán
a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče.
-
MŠMT vydalo
nové tiskopisy přihlášek
platné od školního roku 2017/2018.1) MŠMT v materiálu Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018) zdůrazňuje:
Nově je v přihláškách:
a)
doplněn
údaj o místě trvalého pobytu v České republice (místě pobytu cizince bez trvalého pobytu v České republice) a datu narození zákonného zástupce, který může za uchazeče podání učinit podle § 60a odst. 1 školského zákona a v souladu s § 27, § 31 a § 37 odst. 2 správního řádu,
b)
upřesněno
, že u uchazeče, který je cizincem bez trvalého pobytu, se uvádí adresa místa pobytu v České republice,
c)
upřesněno
, že adresou pro doručování může být i datová schránka (uvádí se její číslo), pokud ji má uchazeč vytvořenou. Tím není ale dotčeno ustanovení o předkládání originálních dokladů, případně jejich úředně ověřených kopií.
2)
Pro školní rok 2017/2018 lze použít do vyčerpání zásob tiskopisy přihlášek platných pro školní rok 2016/2017, u kterých budou doplněny údaje stanovené v tiskopisech nových.3)
Pravidla, podle kterých škola připravuje
ukončování vzdělávání
žáků (závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky), se ve srovnání se školním rokem 2016/2017 nezměnila. Jejich názorné shrnutí je uvedeno dále.
I------------------------------------------I I------------------------------------------I 
I Závěrečná zkouška I I Absolutorium v konzervatoři I
I------------------------------------------I I------------------------------------------I
I------------------------------------------I I------------------------------------------I
I do 28. 2. 2018 I I do 5. 2. 2018 I
I krajský úřad jmenuje předsedy zkušebních I I krajský úřad jmenuje předsedu zkušební I
I komisí pro závěrečnou zkoušku; I I komise pro absolutorium v konzervatoři, I
I jmenování předsedy zkušební komise pro I I ředitel konzervatoře jmenuje členy I
I závěrečnou zkoušku je platné pro zkoušky I I zkušební komise pro absolutorium I
I konané v kalendářním roce 2018 I I I
I I I § 8 odst. 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb., I
I § 74 odst. 7 školského zákona I I ve znění pozdějších předpisů I
I------------------------------------------I I------------------------------------------I
I------------------------------------------I
I od 10. 2. 2018 I
I se v rámci absolutoria může konat I
I absolventský výkon žáka I
I I
I § 7 odst. 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb., I
I ve znění pozdějších předpisů I
I------------------------------------------I
I------------------------------------------I I------------------------------------------I
I Maturitní zkouška I I Maturitní zkouška I
I jarní zkušební období 2018 I I podzimní zkušební období 2018 I
I------------------------------------------I I------------------------------------------I
I------------------------------------------I I------------------------------------------I
I v průběhu měsíce I I do 1. 2. 2018 I
I ředitel školy stanoví konkrétní termíny I I MŠMT určí konkrétní termíny konání I
I ústních zkoušek společné části a I I didaktických testů a písemných prací v I
I konkrétní termíny povinných a I I podzimním zkušebním období v roce 2018 I
I nepovinných zkoušek profilové části I I I
I maturitní zkoušky nejpozději dva měsíce I I § 2 odst. 5 vyhlášky I
I před jejich konáním tak, aby se I I č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších I
I nepřekrývaly s jednotným zkušebním I I předpisů I
I schématem; I I------------------------------------------I
I v případě, že se písemné nebo praktické I
I zkoušky profilové části konají již v I
I dubnu, je vhodné stanovit všechny I
I konkrétní termíny (ústních zkoušek I
I společné části a termíny zkoušek I
I profilové části) již v únoru I
I I
I § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I
I ve znění pozdějších předpisů I
I------------------------------------------I
I------------------------------------------I
I do 28. 2. 2018 krajský úřad jmenuje I
I předsedy maturitních komisí; Centrum I
I jmenuje školní maturitní komisaře pro I
I danou školu pro jarní zkušební období I
I I
I § 74 odst. 7, § 80a odst. 1 školského I
I zákona § 44 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 I
I Sb., ve znění pozdějších předpisů I
I------------------------------------------I
V červnu 2017 bylo vydáno:
-
opatření č. 2 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.;4) školy poskytující vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto opatření uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2018;
-
opatření č. 3 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H;5) školy poskytující vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v příloze tohoto opatření uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2018.
Harmonogram prací, které vyústí v
uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP
, si stanoví každá škola samostatně. Vzhledem k náročnosti této činnosti, spolupráci s firmami (§ 57 odst. 2 školského zákona), pedagogickou radou (§ 164 odst. 2 školského zákona) a školskou radou [§ 168 odst. 1 písm. a) školského zákona] je vhodné zahájit uvedení ŠVP do souladu s upraveným RVP nejpozději na začátku druhého pololetí školního roku 2017/2018.
BŘEZEN
Činnosti související s
přijímacím řízením
, které byly ve školním roce 2016/2017 nové, zůstávají zachovány i ve školním roce 2017/2018. Schematicky jsou vyjádřeny na následující straně.
                I--------------------------I                 
I první kolo přijímacího I
I řízení I
I-------------I------------I
I
I------------------------------I----------------------------I
I I I
I--------------I-------------I--I-------------I------------I--I------------I-------------I
I do 1. 3. 2018 I I do 10 dnů po termínu I I nejpozději 14 dní před I
I uchazeč o přijetí ke I I 1. 3. 2018 I I termínem konání jednotné I
I střednímu vzdělávání do I I v případě uchazečů o I I zkoušky zašle ředitel I
I oborů vzdělání bez I I přijetí do oborů I I školy uchazeči pozvánku I
I talentové zkoušky odevzdá I I vzdělání s maturitní I I ke konání jednotné I
I řediteli školy přihlášku; I I zkouškou škola předá I I zkoušky I
I termín odevzdání přihlášky I I Centru údaje z přihlášky I I I
I je jednotný pro I I I I § 2 odst. 2 vyhlášky I
I přihlašování do denní I I § 60a odst. 6 školského I I č. 353/2016 Sb., ve I
I formy vzdělávání i do jiné I I zákona I I znění pozdějších I
I než denní formy vzdělávání I I I I předpisů I
I I I--------------------------I I--------------------------I
I § 60a odst. 5 školského I
I zákona I
I----------------------------I
Organizace
závěrečných zkoušek
spadající do března 2018 spočívá v následujících činnostech:
-
do 15. března 2018 ředitel školy jmenuje místopředsedu a další členy zkušební komise závěrečné zkoušky (§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
-
v březnu a dubnu 2018 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební dokumentace na webovém portálu
https://skola.novazaverecnazkouska.cz
,6)
-
v březnu 2018 školy obdrží metodickou příručku
Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole, školní rok 2017/2018
(elektronicky).7)
Je vhodné s dostatečným předstihem plánovat a organizovat
maturitní zkoušku v jarním zkušebním období
a brát přitom v potaz změny, které v této oblasti nastaly. Podmínky organizace a vlastního konání maturitní zkoušky byly částečně změněny novelami, a to mimo jiné
-
novelou školského zákona účinnou od 1. 9. 20178),
-
novelou vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinnou od 1. 9. 20179) a od 1. 10. 201710).
Lze tedy konstatovat, že změny uskutečněné uvedenými novelami se do maturitní zkoušky v jarním zkušebním období promítnou poprvé. Shrnutí uvedených změn je schematicky znázorněno na následující straně.
I----------------------------------------------------------------------------------------I 
I Novela školského zákona a novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. s účinností od 1. 9. 2017 I
I---------------------I------------------------------------------------------------------I
I osoby, které se I I
I vzdělávaly alespoň I I-----------------------------------I I-------------------I I
I čtyři roky v I I Osoby, které se vzdělávaly I I změna přihlášky I I
I přecházejících osmi I I alespoň čtyři roky v I I k maturitní I I
I letech před I I přecházejících osmi letech před I I zkoušce I I
I příslušnou zkouškou I I příslušnou zkouškou ve škole mimo I I I I
I ve škole mimo území I I území České republiky, mají právo I I změna přílohy č. I I
I České republiky I I na úpravu podmínek a způsobu I===>I 1 a 1a vyhlášky I I
I I I konání zkoušky ze zkušebního I I č. 177/2009 Sb. I I
I I I předmětu český jazyk a literatura I I---------I---------I I
I I I u společné části maturitní I I I
I I I zkoušky tak, aby byla zachována I I I
I I I rovnost přístupu ke vzdělání. I I I
I I I Ministerstvo stanoví prováděcím I I I
I I I právním předpisem podrobnosti. I I I
I I I I I I
I I I § 20 odst. 4 školského zákona I I I
I I I-----------------------------------I I I
I I \ / I
I I I-------------------------I I-------------------V---------I I
I I I Žákovi podle § 20 odst. I I V přihlášce se uvede I I
I I I 4 věty třetí školského I I požadavek žáka podle § 20 I I
I I I zákona se na jeho I I odst. 4 věty třetí I I
I I I žádost prodlužuje doba I I školského zákona na úpravu I I
I I I konání didaktického I I podmínek a způsobu konání I I
I I I testu z českého jazyka I I zkoušky z českého jazyka a I I
I I I a literatury o 30 minut I<===I literatury. I I
I I I a písemné práce z I I I I
I I I českého jazyka a I I K přihlášce podle odstavce I I
I I I literatury o 45 minut. I I 2 písm. h) přiloží žák I I
I I I Při konání didaktického I I úředně ověřené kopie I I
I I I testu má možnost použít I I dokladů o vzdělání vydaných I I
I I I překladový slovník, při I I školou mimo území České I I
I I I konání písemné práce I I republiky, včetně jejich I I
I I I překladový slovník a I I překladu do českého jazyka; I I
I I I Slovník spisovné I I v případě pochybností o I I
I I I češtiny. I I správnosti překladu je I I
I I I I I ředitel školy oprávněn I I
I I I § 5 odst. 4 vyhlášky č. I I požadovat předložení úředně I I
I I I 177/2009 Sb. I I ověřeného překladu dokladů I I
I I I-------------------------I I o vzdělání. I I
I I I I I
I I I § 4 odst. 2 písm. h) I I
I I I a § 4 odst. 3 vyhlášky č. I I
I I I 177/2009 Sb. I I
I I I-----------------------------I I
I---------------------I------------------------------------------------------------------I
I nahrazující zkouška I Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy I
I z cizího jazyka I nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním I
I I zkušebním období; součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně I
I I ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované I
I I jazykové zkoušky. I
I I I
I I § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. I
I---------------------I------------------------------------------------------------------I
I zkoušky profilové I Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Způsob I
I části I hodnocení každé zkoušky nebo její části a způsob stanovení I
I I výsledného hodnocení zkoušek navrhuje ředitel školy a nejpozději I
I I před započetím zkoušek schvaluje zkušební maturitní komise. I
I I Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení na přístupném I
I I místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup, a I
I I to nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové I
I I části. I
I I I
I I § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb. I
I---------------------I------------------------------------------------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. s účinností od 1. 10. 2017 I
I---------------------I------------------------------------------------------------------I
I zkouška z českého I Zadání písemné práce obsahuje název zadání, popřípadě výchozí I
I jazyka a literatury I text k zadání a způsob zpracování zadání. I
I společné části I I
I maturitní zkoušky I Pro každý termín písemné práce Centrum stanoví 6 zadání písemné I
I I práce, z nichž si žák jedno zadání vybere do 20 minut od I
I I převzetí zadání. Po uplynutí lhůty 20 minut žáci obdrží I
I I záznamové archy, do nichž zapíší číslo zvoleného zadání; poté I
I I již nelze zadání měnit. I
I I I
I I § 5 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. I
I---------------------I------------------------------------------------------------------I
Obecně platí, že příprava maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se uskuteční v březnu buď v termínu odvislém od určité události, nebo je její provedení limitováno datem 31. 3.
Pro rok 2018 je specifické, že den 31. 3. 2018 připadne na sobotu a na den 2. 4. 2018 připadne Pondělí velikonoční. V souvislosti s tím se v
Orientačním kalendáři s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018
uvádí pravidlo pro počítání termínů:
Pokud některý z termínů stanovujících konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je termínem ukončení lhůty první po něm následující pracovní den. Tyto případy jsou již v kalendáři zohledněny.
11)
Dále jsou schematicky vyjádřeny základní termíny nebo pravidla pro určení základních termínů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Termíny, které jsou v
Orientačním kalendáři
uvedeny s použitím výše popsaného "zohlednění", jsou takto uvedeny i ve schématu.
                I---------------------------I 
I maturitní zkouška I
I v jarním zkušebním období I
I-------------I-------------I
I
I----------I-------I I-----I-----I
I v průběhu měsíce I I do 31. 3. I
I------------------I I-----------I
I----------------------------------------I I I I----------------------------------------I
I konkrétní termíny ústních zkoušek I I I I zohlednění termínu: do 3. 4. 2018 MŠMT I
I společné části a konkrétní termíny I I I I zveřejní způsobem umožňujícím dálkový I
I povinných a nepovinných zkoušek I I I I přístup kritéria hodnocení zkoušek a I
I profilové části stanoví ředitel školy I I I--I dílčích zkoušek společné části a I
I nejpozději dva měsíce před jejich I--I I I kritéria celkového hodnocení maturitní I
I konáním tak, aby se nepřekrývaly s I I I I zkoušky I
I jednotným zkušebním schématem I I I I I
I I I I I § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I
I § 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I I I I ve znění pozdějších předpisů I
I ve znění pozdějších předpisů I I I I----------------------------------------I
I----------------------------------------I I I
I I I----------------------------------------I
I----------------------------------------I I I I ředitel školy jmenuje místopředsedu a I
I zadavatele jmenuje ředitel školy pro I I I I další členy maturitní komise pro jarní I
I příslušné zkušební období nejpozději I I I I zkušební období I
I jeden měsíc před začátkem jednotného I I I--I I
I zkušebního schématu (jednotné zkušební I--I I I § 35 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I
I schéma MŠMT určí do 15. 1. 2018) I I I I ve znění pozdějších předpisů I
I I I I I----------------------------------------I
I § 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I I I
I ve znění pozdějších předpisů I I I I----------------------------------------I
I----------------------------------------I I I I----------------------------------------I
I nejpozději jeden měsíc před konáním I I I I ředitel školy jmenuje hodnotitele I
I první zkoušky nebo části maturitní I I I--I ústní části zkoušky společné části I
I zkoušky ředitel školy seznámí žáka PUP I--I I I I
I a zákonného zástupce nezletilého žáka I I I § 44 odst. 2, § 35 odst. 4 vyhlášky č. I
I s úpravami podmínek a způsobu konání I I I 177/2009 Sb., ve znění pozdějších I
I maturitní zkoušky I I I předpisů I
I I I I----------------------------------------I
I § 20 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I I
I ve znění pozdějších předpisů I I I----------------------------------------I
I----------------------------------------I I I hodnotitele písemných prací jmenuje I
I I Centrum I
I--I I
I I § 44 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I
I I ve znění pozdějších předpisů I
I I----------------------------------------I
I
I I----------------------------------------I
I I zohlednění termínu: do 3. 4. 2018 žák I
I I odevzdá řediteli školy vlastní seznam I
I I literárních děl (20 děl) pro maturitní I
I--I zkoušku v jarním zkušebním období I
I I I
I I § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., I
I I ve znění pozdějších předpisů I
I I----------------------------------------I
I
I I----------------------------------------I
I I pokud ředitel školy rozhodl o možnosti I
I I vykonat nahrazující zkoušku z cizího I
I I jazyka, žák podá řediteli školy I
I I písemnou žádost o nahrazení zkoušky; I
I--I součástí žádosti je vždy doklad nebo I
I úředně ověřená kopie dokladu o I
I úspěšném vykonání standardizované I
I jazykové zkoušky I
I I
I § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,I
I pozdějších předpisů I
I----------------------------------------I
Termín 31. března je i nadále důležitý pro maturitní zkoušku konanou v následujícím roce. Dle § 19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 31. 3. 2018 MŠMT zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o standardizovaných zkouškách, které ředitel školy může zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka. Informace je platná pro jarní zkušební období a podzimní zkušební období v následujícím kalendářním roce, tj. v roce
2019
.
DUBEN
V dubnu pokračuje příprava závěrečných zkoušek. Jak již bylo uvedeno, v březnu a dubnu 2018 budou všem školám zpřístupněny jednotná zadání a související zkušební dokumentace na webovém portálu
https://skola.novazaverecnazkouska.cz
.12)
Obecně dle vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že den, ke kterému se vztahuje konání písemné zkoušky a praktické zkoušky
profilové části maturitní zkoušky
, je den 1. dubna. V Orientačním kalendáři s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018 se již zohledňuje, že období, ve kterém se mohou konat písemné a praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky, začne 3. 4 2018. Uvedené zohlednění je obsaženo i v následující tabulce.
I----------------------------------------------------------------------------------------I 
I Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2018 I
I----------------I----------------I------------------I-----------------I-----------------I
I do 1. dubna I od 3. dubna I 11. dubna 2018 I do 30. dubna I v průběhu I
I 2018 I 2018 I 13) I 2018 I měsíce I
I----------------I----------------I------------------I-----------------I-----------------I
I může se konat I lze konat I - datum pro I ředitel školy I ředitel školy I
I praktická I písemné I možné konání I předá Centru I stanoví I
I zkouška I zkoušky a I písemných prací I prostřednictvím I oponenta I
I profilové I praktické I z českého jazyka I informačního I maturitní práce I
I části v jarním I zkoušky I a literatury a I systému Centra I (tj. nejpozději I
I zkušebním I profilové I písemných prací I konkrétní I jeden měsíc I
I období, I části v jarním I povinných I termíny konání I před termínem I
I jestliže to I zkušebním I zkoušek z cizích I ústní zkoušky I obhajoby I
I povaha zkoušky I období I jazyků I společné části I maturitní I
I vyžaduje I I I příslušného I práce) I
I I I - písemná práce I žáka z českého I I
I I I společné části I jazyka a I I
I I I maturitní I literatury a z I I
I I I zkoušky se může I cizího jazyka I I
I I I konat před I I I
I I I úspěšným I I I
I I I ukončením I I I
I I I závěrečného I I I
I I I ročníku I I I
I----------------I----------------I------------------I-----------------I-----------------I
I § 2 odst. 4 I § 2 odst. 4 I § 2 odst. 3 I § 22 odst. 3 I § 15 odst. 4 I
I vyhlášky č. I vyhlášky č. I vyhlášky č. I vyhlášky č. I vyhlášky č. I
I 177/2009 Sb., I 177/2009 Sb., I 177/2009 Sb., ve I 177/2009 Sb., I 177/2009 Sb., I
I ve znění I ve znění I znění pozdějších I ve znění I ve znění I
I pozdějších I pozdějších I předpisů I pozdějších I pozdějších I
I předpisů I předpisů I I předpisů I předpisů I
I----------------I----------------I------------------I-----------------I-----------------I
Právní úprava spojená s organizací přijímacího řízení, podle které probíhalo přijímací řízení v minulém školním roce, představovala v mnohých aspektech zásadní změnu.
Podle uvedených, již v praxi vyzkoušených pravidel se bude postupovat i ve školním roce 2017/2018.
Informace o prvním kole přijímacího řízení jsou shrnuty v následující tabulce.
I----------------------------------------------------------------------------------------I 
I První kolo přijímacího řízení I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce v I pokud ředitel školy rozhodl o konání I § 60c odst. 2 školského I
I závislosti na datu I školní přijímací zkoušky, zašle I zákona I
I konání školní I uchazečům pozvánku k jejímu konání I I
I přijímací zkoušky I nejpozději 14 dní před termínem I I
I I konání této zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce v I Centrum dodá školám pro první a I § 6 odst. 1 vyhlášky č. I
I závislosti na datu I druhý termín jednotné zkoušky I 353/2016 Sb., ve znění I
I konání jednotné I zkušební dokumentaci v bezpečnostní I pozdějších předpisů I
I zkoušky I schránce, a to nejpozději poslední I I
I I pracovní den, který předchází I I
I I termínu konání jednotné zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I pracovní dny v období I - přijímací zkoušky (jednotné i I § 60b odst. 1 školského I
I od 12. dubna I školní) do maturitních oborů I zákona I
I do 28. dubna 2018 I vzdělání bez talentové zkoušky; I I
I I v tomto termínu se také koná I § 60 odst. 3 písm. a) I
I I jednotná zkouška do oboru vzdělání I školského zákona I
I I Gymnázium se sportovní přípravou I I
I I I § 3 odst. 2 vyhlášky č. I
I I - pokud ředitel školy rozhodne o I 353/2016 Sb., ve znění I
I I konání školní přijímací zkoušky, I pozdějších předpisů I
I I školní přijímací zkouška se koná v I I
I I termínu, který stanoví ředitel školy I I
I I I I
I I - pro první kolo přijímacího řízení I I
I I ředitel školy stanoví dva termíny I I
I I konání školní přijímací zkoušky I I
I I I I
I I - termíny konání školní přijímací I I
I I zkoušky stanoví ředitel školy tak, I I
I I aby se časově nepřekrývaly s termíny I I
I I jednotné zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I 12. dubna 2018 I 1. termín konání jednotné zkoušky I Sdělení MŠMT, kterým se I
I I pro čtyřleté obory vzdělání, včetně I stanoví termíny konání I
I I nástavbového studia I jednotné přijímací I
I-----------------------I--------------------------------------I zkoušky ve školním roce I
I 13. dubna 2018 I 1. termín konání jednotné zkoušky I 2017/2018, ze dne 29. I
I I pro obory šestiletých a osmiletých I srpna 2017, čj. I
I I gymnázií I MSMT-22351/2017-1 14) I
I-----------------------I--------------------------------------I I
I 16. dubna 2018 I 2. termín konání jednotné zkoušky I I
I I pro čtyřleté obory vzdělání, včetně I I
I I nástavbového studia I I
I-----------------------I--------------------------------------I I
I 17. dubna 2018 I 2. termín konání jednotné zkoušky I I
I I pro obory šestiletých a osmiletých I I
I I gymnázií I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I pracovní dny v období I - školní přijímací zkoušky v oborech I § 60b odst. 1 školského I
I od 22. dubna I vzdělání bez talentové zkoušky a bez I zákona I
I do 30. dubna 2018 I maturitní zkoušky v prvním kole I I
I I přijímacího řízení I § 60 odst. 3 písm. a) I
I I I školského zákona I
I I - pokud ředitel školy rozhodne o I I
I I konání školní přijímací zkoušky, I I
I I školní přijímací zkouška se koná v I I
I I termínu, který stanoví ředitel školy I I
I I I I
I I - pro první kolo přijímacího řízení I I
I I ředitel školy stanoví dva termíny I I
I I konání školní přijímací zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 22. dubna I pokud se jednotná zkouška ani školní I § 60e odst. 2 školského I
I do 30. dubna 2018 I přijímací zkouška v prvním kole I zákona I
I I přijímacího řízení nekoná, zveřejní I I
I I ředitel školy seznam přijatých I I
I I uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo I I
I I zákonným zástupcům nepřijatých I I
I I nezletilých uchazečů odešle I I
I I rozhodnutí o nepřijetí I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 28. dubna 2018 I Centrum zpřístupní hodnocení I § 60d odst. 2 školského I
I I uchazeče příslušné střední škole, na I zákona I
I I níž se uchazeč hlásí k přijetí do I I
I I prvního ročníku středního vzdělávání I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I I - ředitel školy v případě oborů I § 60e odst. 1 školského I
I I vzdělání I zákona I
I I s maturitní zkouškou ukončí I I
I I hodnocení do dvou pracovních dnů po I I
I I zpřístupnění hodnocení uchazeče I I
I I Centrem a zveřejní seznam přijatých I I
I I uchazečů I I
I I I I
I I - nepřijatým uchazečům nebo zákonným I I
I I zástupcům nepřijatých nezletilých I I
I I uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o I I
I I nepřijetí I I
I I I I
I I - ředitel školy dále zveřejní I § 60e odst. 1 školského I
I I výsledky hodnocení prvního a I zákona I
I I posledního přijatého uchazeče I I
I I v anonymizované podobě I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I I - ředitel školy v případě oborů I § 60e odst. 1 školského I
I I vzdělání bez maturitní zkoušky I zákona I
I I ukončí hodnocení do dvou pracovních I I
I I dnů po dni konání přijímací zkoušky I I
I I a zveřejní seznam přijatých uchazečů I I
I I I I
I I - nepřijatým uchazečům nebo zákonným I I
I I zástupcům nepřijatých nezletilých I I
I I uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o I I
I I nepřijetí I I
I I I I
I I - ředitel školy dále zveřejní I I
I I výsledky hodnocení prvního a I I
I I posledního přijatého uchazeče v I I
I I anonymizované podobě I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
Do 15. dubna 2018 se předávají individuální data ze školních matrik, a to v rámci
a)
výkazu M8a o střední škole
podle stavu k 31. 3. 2018 [příloha 1 čl. 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů],
b)
výkazu M9a o konzervatoři
podle stavu k 31. 3. 2018 [příloha 1 čl. 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Nejpozději v dubnu je vhodné uzavřít
smlouvu o praktickém vyučování
v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti je účelné upozornit, že podle očekávané novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), má být do vyhlášky č. 79/2013 Sb. doplněn § 15a, upravující náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání. V některých případech má žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti žáka v průběhu vzdělávání obsahovat údaje o podmínkách výuky a praktického vyučování a o rizikových faktorech ve vztahu ke konkrétní práci, míře rizikových faktorů pracovních podmínek vyjádřené kategorií práce.
KVĚTEN
V květnu probíhají činnosti související jak s přijímacím řízením, tak s ukončováním vzdělávání.
Informace o uvedených činnostech jsou shrnuty v následujících tabulkách.
I----------------------------------------------------------------------------------------I 
I Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v závislosti na I pozvánka ke konání přijímací zkoušky I § 2 odst. 3 vyhlášky č. I
I termínu zkoušky I v náhradním termínu se zasílá I 353/2016 Sb. I
I I uchazeči nejpozději sedm dní před I I
I I konáním zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I 10. května 2018 I 1. termín I Sdělení MŠMT, kterým se I
I I pro všechny obory vzdělání I stanoví termíny konání I
I-----------------------I--------------------------------------I jednotné přijímací I
I 11. května 2018 I 2. termín I zkoušky ve školním roce I
I I pro všechny obory vzdělání I 2017/2018, ze dne 29. I
I I I srpna 2017, čj. I
I I I MSMT-22351/2017-1 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Vydání vysvědčení před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky a závěrečná zkouška I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce I v závěrečném ročníku středního I § 3 odst. 1 vyhlášky č. I
I I vzdělávání se žákům předává I 16/2005 Sb., ve znění I
I I vysvědčení v posledním vyučovacím I pozdějších předpisů I
I I dnu posledního týdne před zahájením I I
I I ústních zkoušek závěrečné zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 20. května 2018 I termín praktické zkoušky může I § 2 odst. 5 vyhlášky č. I
I od 20. května 2018 I ředitel školy stanovit po dohodě s I 47/2005 Sb., ve znění I
I I ministerstvem v oborech vzdělání, I pozdějších předpisů I
I I kde praktická zkouška trvá dva až I § 2 odst. 5 vyhlášky č. I
I I čtyři týdny, může ředitel školy I 47/2005 Sb., ve znění I
I I stanovit termín závěrečné zkoušky I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I - I škola vydá žákům, kteří úspěšně I § 6 odst. 7 vyhlášky č. I
I I vykonali závěrečnou zkoušku, I 47/2005 Sb., ve znění I
I I nejpozději do sedmi dnů od závěrečné I pozdějších předpisů I
I I porady zkušební komise vysvědčení o I I
I I závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o I I
I I závěrečné zkoušce a výuční list I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2018 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I - I žák může konat dílčí zkoušky I § 78a odst. 4 školského I
I I společné části maturitní zkoušky I zákona I
I I konané formou didaktického testu a I I
I I ústní formou, pokud úspěšně ukončil I I
I I poslední ročník středního vzdělávání I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I - I žák koná obhajobu maturitní práce v I podle § 79 odst. 5 I
I I rámci profilové části maturitní I školského zákona I
I I zkoušky a zkoušky konané formou I I
I I ústní zkoušky po úspěšném ukončení I I
I I posledního ročníku vzdělávání; žák I I
I I může konat profilovou část maturitní I I
I I zkoušky i v případě, že nevykonal I I
I I společnou část maturitní zkoušky I I
I I úspěšně I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce v I vedoucí a oponent maturitní práce I § 15 odst. 5 vyhlášky I
I závislosti na termínu I zpracují jednotlivě písemný posudek I č. 177/2009 Sb., ve I
I obhajoby maturitní I maturitní práce a posudek je předán I znění pozdějších I
I práce I žákovi a členům zkušební maturitní I předpisů I
I I komise nejpozději 14 dní před I I
I I termínem obhajoby maturitní práce I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 2. května do 10. I maturitní zkouška v jarním zkušebním I § 2 odst. 2 vyhlášky č. I
I června 2018 I období I 177/2009 Sb., ve znění I
I I I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I pracovní dny v období I - období, ve kterém se mohou konat I Sdělení MŠMT, kterým se I
I od 2. května I didaktické testy a písemné práce I stanoví termíny konání I
I do 9. května 2018 I společné části maturitní zkoušky I didaktických testů a I
I I I písemných prací I
I I - v tomto období se rovněž uskuteční I společné části I
I I zkouška Matematika+ I maturitní zkoušky v I
I I I jarním zkušebním období I
I I I roku 2018, ze dne 30. I
I I I srpna 2017, čj. I
I I I MSMT-23493/2017-1 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 15. května 2018 I Centrum zpřístupní výsledky I § 22 odst. 2 vyhlášky I
I I didaktických testů řediteli školy I č. 177/2009 Sb., ve I
I I I znění pozdějších I
I I I předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v závislosti na I nejpozději následující pracovní den I § 22 odst. 2 vyhlášky I
I zpřístupnění výsledků I po převzetí výsledků je ředitel I č. 177/2009 Sb., ve I
I didaktických testů I školy zpřístupní žákům formou výpisu I znění pozdějších I
I Centrem I výsledků didaktických testů; forma I předpisů I
I I předání je na rozhodnutí ředitele I I
I I školy I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 16. května I - Centrum zpřístupní výsledky I § 22 odst. 3 a 4 I
I do 29. května 2018 I hodnocení písemných prací řediteli I vyhlášky č. 177/2009 I
I I školy nejpozději poslední pracovní I Sb., ve znění I
I I den před začátkem konání ústních I pozdějších předpisů I
I I zkoušek společné části příslušného I I
I I žáka, nejpozději však do 29. května I I
I I I I
I I - ředitel školy bez zbytečného I I
I I odkladu oznámí výsledky písemných I I
I I prací žákům I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 16. května I období, ve kterém se mohou konat I § 2 odst. 3 vyhlášky č. I
I do 11. června 2018 I ústní zkoušky společné části; I 177/2009 Sb., ve znění I
I I termíny zkoušek určí ředitel školy I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 16. května I období, ve kterém se mohou konat I § 2 odst. 4 vyhlášky č. I
I do 11. června 2018 I zkoušky profilové části maturitní I 177/2009 Sb., ve znění I
I I zkoušky; termíny zkoušek určí I pozdějších předpisů I
I I ředitel školy I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I 20. května 2018 I uvolnění výsledků didaktických testů I I
I I výběrové zkoušky Matematika+ I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I I - Centrum nejpozději do dvou I § 26 odst. 1 vyhlášky I
I I pracovních dnů od shromáždění I č. 177/2009 Sb., ve I
I I výsledků maturitní zkoušky za I znění pozdějších I
I I jednotlivou třídu zpřístupní I předpisů I
I I výsledky řediteli školy I I
I I I I
I I - ředitel školy poté bez zbytečného I I
I I odkladu vydá žákovi, který vykonal I I
I I úspěšně obě části maturitní zkoušky, I I
I I vysvědčení o maturitní zkoušce I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce, I Centrum zpracuje protokol o I § 29 odst. 2 vyhlášky I
I nejpozději I výsledcích společné části maturitní I č. 177/2009 Sb., ve I
I do 15. června 2018 I zkoušky v jarním zkušebním období a I znění pozdějších I
I I zpřístupní jej řediteli školy I předpisů I
I I prostřednictvím informačního systému I I
I I Centra I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
ČERVEN
Také v červnu je činnost školy věnována zejména ukončování vzdělávání, přijímacímu řízení a přípravě maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Vedle těchto pro školy obvyklých činností je vhodné na červen naplánovat ukončení činností spojených s uvedením ŠVP do souladu s upravenými RVP.
Informace o jednotlivých činnostech jsou shrnuty v následujících tabulkách.
I----------------------------------------------------------------------------------------I 
I Vydání vysvědčení před zahájením ústních zkoušek závěrečné zkoušky a závěrečná zkouška I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce I v závěrečném ročníku středního I § 3 odst. 1 vyhlášky č. I
I I vzdělávání se předává žákům I 16/2005 Sb., ve znění I
I I vysvědčení v posledním vyučovacím I pozdějších předpisů I
I I dnu posledního týdne před zahájením I I
I I ústních zkoušek závěrečné zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce I koná se závěrečná zkouška v I § 1 odst. 5 vyhlášky č. I
I I termínech stanovených ředitelem I 47/2005 Sb., ve znění I
I I školy I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce I škola vydá žákům, kteří úspěšně I § 6 odst. 7 vyhlášky č. I
I I vykonali závěrečnou zkoušku, I 47/2005 Sb., ve znění I
I I nejpozději do sedmi dnů od závěrečné I pozdějších předpisů I
I I porady zkušební komise vysvědčení o I I
I I závěrečné zkoušce nebo vysvědčení o I I
I I závěrečné zkoušce a výuční list I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2018 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 16. května I období, ve kterém se mohou konat I - § 2 odst. 3 vyhlášky I
I do 11. června 2018 I ústní zkoušky společné části; I č. 177/2009 Sb., ve I
I I termíny zkoušek určí ředitel školy I znění pozdějších I
I I I předpisů I
I I I I
I I I - podle pravidel pro I
I I I počítání termínů však I
I I I platí: pokud některý z I
I I I termínů stanovujících I
I I I konec lhůty připadne na I
I I I sobotu, neděli nebo I
I I I svátek, je termínem I
I I I ukončení lhůty první po I
I I I něm následující I
I I I pracovní den 15) I
I I I I
I I I - proto poslední den I
I I I období, ve kterém se I
I I I koná maturitní zkouška, I
I I I připadá na pondělí I
I I I 11. 6. 2018 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 16. května I období, ve kterém se mohou konat I § 2 odst. 4 vyhlášky č. I
I do 11. června 2018 I zkoušky profilové části maturitní I 177/2009 Sb., ve znění I
I I zkoušky; termíny zkoušek určí I pozdějších předpisů I
I I ředitel školy I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I - I - Centrum nejpozději do dvou I § 26 odst. 1 vyhlášky I
I I pracovních dnů od shromáždění I č. 177/2009 Sb., ve I
I I výsledků maturitní zkoušky za I znění pozdějších I
I I jednotlivou třídu zpřístupní I předpisů I
I I výsledky řediteli školy I I
I I I I
I I - ředitel školy poté bez zbytečného I I
I I odkladu vydá žákovi, který vykonal I I
I I úspěšně obě části maturitní zkoušky, I I
I I vysvědčení o maturitní zkoušce I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I 13. června 2018 I nejzazší termín, dokdy budou mít I § 26 odst. 1 vyhlášky I
I I všichni žáci, kteří úspěšně vykonají I č. 177/2009 Sb., ve I
I I maturitní zkoušku, maturitní I znění pozdějších I
I I vysvědčení (za předpokladu, že I předpisů I
I I ředitelé škol včas předají ke I I
I I zpracování všechny výsledky) I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce, I Centrum zpracuje protokol o I § 29 odst. 2 vyhlášky I
I nejpozději I výsledcích společné části maturitní I č. 177/2009 Sb., ve I
I do 15. června 2018 I zkoušky v jarním zkušebním období a I znění pozdějších I
I I zpřístupní jej řediteli školy I předpisů I
I I prostřednictvím informačního systému I I
I I Centra I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Vysvědčení v závěrečném ročníku konzervatoře a absolutorium v konzervatoři I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce I v závěrečném ročníku středního I § 3 odst. 1 vyhlášky č. I
I I vzdělávání se předává žákům I 16/2005 Sb., ve znění I
I I vysvědčení v posledním vyučovacím I pozdějších předpisů I
I I dnu posledního týdne před konáním I I
I I společné části maturitní zkoušky a I I
I I před konáním ústních zkoušek I I
I I absolutoria I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I od 1. června I - obhajoba absolventské práce, I § 7 odst. 1 vyhlášky č. I
I do 30. června 2018 I teoretická zkouška z odborných I 47/2005 Sb., ve znění I
I I předmětů, zkouška z cizího jazyka I pozdějších předpisů I
I I nebo zkouška z umělecko- I I
I I pedagogické přípravy se koná v I I
I I termínech stanovených ředitelem I I
I I školy I I
I I I I
I I - v případě, že žáci konají ve I I
I I stejném ročníku také maturitní I I
I I zkoušku: v období od 1. června do I I
I I 31. července 2018 I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce I škola vydá žákům, kteří úspěšně I § 10 odst. 6 vyhlášky I
I I vykonali absolutorium v I č. 47/2005 Sb., ve I
I I konzervatoři, nejpozději do sedmi I znění pozdějších I
I I dnů od jeho vykonání vysvědčení o I předpisů I
I I absolutoriu v konzervatoři a diplom I I
I I absolventa konzervatoře I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Statistický výkaz S 5-01 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 10. června 2018 I předávají se agregované údaje ze I příloha 2 čl. 1 odst. 2 I
I I školních matrik v podobě výkazu S I vyhlášky č. 364/2005 I
I I 5-01 (výkaz o přihlášených a I Sb., ve znění I
I I přijatých uchazečích do 1. ročníku I pozdějších předpisů I
I I denní formy vzdělávání ve středních I I
I I školách a konzervatořích) podle I I
I I stavu k 31. 5. 2018 I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Závěrečná zkouška v náhradním termínu, opravná závěrečná zkouška I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu míce I - ředitel zveřejní termín náhradní I § 5 odst. 1 vyhlášky č. I
I I nebo opravné závěrečné zkoušky I 47/2005 Sb., ve znění I
I I konané v září, tj. nejméně dva I pozdějších předpisů I
I I měsíce předem I I
I I I I
I I - v případě, že zkušební komise uzná I I
I I důvody nepřítomnosti žáka, může po I I
I I dohodě se žákem stanovit termín I I
I I náhradní zkoušky do 30. června I I
I I příslušného školního roku I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I----------------------------------------------------------------------------------------I
I Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období 2018 I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 25. června 2018 I žáci podávají přihlášky k maturitní I § 4 odst. 1 písm. b) I
I I zkoušce v podzimním zkušebním období I vyhlášky č. 177/2009 I
I I I Sb., ve znění I
I I I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I - ředitel školy předá I § 4 odst. 5 písm. b), I
I I prostřednictvím informačního systému I § 4 odst. 8 vyhlášky č. I
I I Centra údaje z přihlášky žáka pro I 177/2009 Sb., ve znění I
I I podzimní zkušební období I pozdějších předpisů I
I I I I
I I - následně žák obdrží výpis z I I
I I přihlášky k maturitní zkoušce pro I I
I I podzimní zkušební období, a to I I
I I nejpozději do pěti dnů od předání I I
I I údajů Centru I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I žák odevzdá řediteli školy vlastní I § 6 odst. 3 vyhlášky č. I
I I seznam literárních děl pro podzimní I 177/2009 Sb., ve znění I
I I zkušební období I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I pokud ředitel školy rozhodl o I § 19a odst. 3 vyhlášky I
I I možnosti vykonat nahrazující zkoušku I č. 177/2009 Sb., ve I
I I z cizího jazyka, žák podá řediteli I znění pozdějších I
I I školy písemnou žádost o nahrazení I předpisů I
I I zkoušky; součástí žádosti je vždy I I
I I doklad nebo úředně ověřená kopie I I
I I dokladu o úspěšném vykonání I I
I I standardizované jazykové zkoušky I I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I Centrum jmenuje komisaře pro I § 44 odst. 1 vyhlášky I
I I podzimní zkušební období I č. 177/2009 Sb., ve I
I I I znění pozdějších I
I I I předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I Centrum jmenuje hodnotitele I § 44 odst. 2 vyhlášky I
I I písemných prací I č. 177/2009 Sb., ve I
I I I znění pozdějších I
I I I předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I ředitel školy jmenuje místopředsedu I § 35 odst. 4 písm. b) I
I I a další členy zkušební maturitní I vyhlášky č. 177/2009 I
I I komise pro podzimní zkušební období I Sb., ve znění I
I I I pozdějších předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I do 30. června 2018 I ředitel školy jmenuje hodnotitele I § 44 odst. 2, I
I I ústní zkoušky části společné části I § 35 odst. 3 vyhlášky I
I I I č. 177/2009 Sb., ve I
I I I znění pozdějších I
I I I předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
I v průběhu měsíce v I ředitel školy jmenuje zadavatele pro I § 44 odst. 2 vyhlášky I
I závislosti na začátku I příslušné zkušební období nejpozději I č. 177/2009 Sb., ve I
I jednotného zkušebního I jeden měsíc před začátkem jednotného I znění pozdějších I
I schématu I zkušebního schématu I předpisů I
I-----------------------I--------------------------------------I-------------------------I
Jak již bylo uvedeno, školy poskytující vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 opatření č. 2 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb., uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2018. Stejně tak školy poskytující vzdělávání v oborech vzdělání uvedených v příloze opatření č. 3 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání H, uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s upravenými rámcovými vzdělávacími programy nejpozději do 1. září 2018. Tuto povinnost je jistě vhodné splnit s určitým předstihem, např. v červnu.
Činnostmi souvisejícími s
uvedením ŠVP do souladu se upravenými RVP
jsou např. následující aktivity:
-
školy vyvinou úsilí spolupracovat se zaměstnavateli, je-li to s ohledem na obor vzdělání vhodné a možné, zejména tím, že se zaměstnavateli projednávají školní vzdělávací programy, zaměstnavatele zapojí do tvorby koncepčních záměrů rozvoje školy (§ 57 odst. 2 školského zákona),
-
projednání ŠVP v pedagogické radě (§ 164 odst. 2 školského zákona),
-
školská rada se vyjádří k návrhu ŠVP [§ 168 odst. 1 písm. a) školského zákona],
-
zveřejnění ŠVP na přístupném místě ve škole (§ 5 odst. 3 školského zákona).
ZÁVĚR
Změna právní úpravy, která ovlivní činnost středních škol a konzervatoří ve 2. pololetí školního roku 2017/2018, spočívá
-
v rozšíření skupiny osob, kterým lze při přijímacím řízení prominout na žádost přijímací zkoušku z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky, a ve vymezení skupiny osob, které mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky,
-
v novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 9. 2017 a od 1. 10. 2017.
Povinnou činností některých středních škol realizovanou v průběhu 2. pololetí školního roku 2017/2018 je uvedení ŠVP do souladu s upravenými RVP.
1 Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích ve školním roce 2017/2018.
MŠMT
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
2 Poznámky k přihláškám (platné od školního roku 2017/2018) .
MŠMT
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
3 Tamtéž.
4 Opatření č. 2 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání M a L0, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 445/2016 Sb., ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
NÚV
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-os
5 Opatření č. 3 ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie stupně dosaženého vzdělání
H. NÚV
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-os
6 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018.
MŠMT
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-08-2017
7 Tamtéž.
8 Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9 Vyhláška č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.
10 Vyhláška č. 311/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
11 Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018.
Nová maturita
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604
12 Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018.
MŠMT
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-08-2017.
13 Dle
Maturitního zpravodaje č. 43
je termín 11. dubna 2018 je vyhrazen pro možnost konání povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky konan ých formou písemné práce společné části maturitní zkoušky. Viz Maturitní zpravodaj č. 43.
Nova maturita.
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupný z http://www.novamaturita.cz/maturitni-zpravodaj-c-43-maturita-v-roce-2018-a-informace-k-prihlasovani-1404038495.html
14 Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2017/2018, ze dne 29. srpna 2017, čj. MSMT - 22351/2017-1. MŠMT [online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
15 Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018.
Nová maturita
[online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404037604

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost