Blýská se vyššímu odbornému vzdělávání na lepší časy?

Vydáno:

Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ), která sdružuje velkou většinu škol tohoto segmentu českého školství, uspořádala 4. dubna 2017 v budově MŠMT v Praze valnou hromadu. Účast zástupců škol i pozvaných hostí byla hojná. Jak by ne, vždyť se valná hromada konala v době očekávání pozitivních změn v oblasti vyššího odborného vzdělávání (VOV).

 

Blýská se vyššímu odbornému vzdělávání na lepší časy?
Ing.
Marcela
Davídková Antošová
CSc.
Sekce projektů a VŠ Asociace vyšších odborných škol
Proklamovaná podpora VOV ze strany MŠMT byla podpořena účastí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Ta se ve svém příspěvku pochvalně vyjádřila k výstupům VOV, zejména k jejich provázanosti s praxí. Sepětí vzdělávacího systému s praxí je totiž jedním z hlavních cílů vládní školské politiky, ale zároveň i výraznou součástí odborné přípravy studentů vyšších odborných škol. Důležitým úsekem příspěvku paní ministryně byl rovněž slib podpory aktivit směřujících k navázání, případně prohloubení spolupráce vyššího odborného a vysokého školství, která je logická, protože pro chybějící části vysokoškolského vzdělávání (zejména praxe) je účelné využívat VOV jako již existující segment terciálního vzdělávání, který za více než 20 let své existence již jednoznačně prokázal odůvodněnost svého místa ve vzdělávacím systému ČR.
Předsedkyně Asociace VOŠ Ing. Markéta Pražmová přednesla zástupcům 92 vyšších odborných škol zprávu o činnosti asociace, o novele zákona o VŠ, která vstoupila v platnost v roce 2016, a o aktivitách směřujících ke spolupráci s VŠ. Informovala o dopise adresovaném rektorům vysokých škol a reakcích na tyto dopisy, o jednání s představiteli Rady vysokých škol a České konference rektorů.
Dále referovala o standardizaci jazykového vzdělávání a ukotvení úrovně B2. Tento standard zakládá do budoucna možnost zařazení jazykové absolventské zkoušky mezi státní jazykové zkoušky. To by mohlo mít zásadní význam pro další uplatnitelnost absolventů VOŠ na pracovních pozicích, na nichž je požadována určitá úroveň jazykových dovedností.
Významným prvkem při ukončení studií je rovněž získání mezinárodně uznávaného Europassu. Dnes už prakticky všechny vyšší odborné školy vydávají tento dodatek svým absolventům k diplomu. Od roku 2017 je v něm zakotven převodník mezi stupni vzdělání EQF a ISCED. Důvodem pro jeho vydávání je širší aplikovatelnost výstupů i v zemích mimo EU.
Jako hosté na VH AVOŠ promluvili také Marta Stará z MŠMT, Tatiana Matulayová z Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Irena Palánová z Národního ústavu pro vzdělávání, Ondřej Chrást, tajemník Sdružení profesního terciárního vzdělávání, a zástupci VŠ - Ivan Barančík, místopředseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, a Alena Štěrbová, místopředsedkyně Rady vysokých škol.
Za jednotlivé vyšší odborné školy vystoupil Pavel Kluh s příspěvkem o projektové činnosti probíhající na VOŠ v Čáslavi a Adam Skovajsa z Uherského Hradiště, jenž představil iniciativní soutěž pro studenty zejména ekonomicky zaměřených oborů VOŠ Talent. První ročník proběhl v září 2016 na jeho působišti ve VOŠ v Uherském Hradišti a druhý, kam pozval zástupce ostatní škol, se uskuteční letos 10. října.
Velmi očekávanou částí valné hromady byl příspěvek garanta prioritní osy 3 OP VVV Josefa Vozába, který přítomným představil výzvu speciálně připravenou pro vyšší odborné školy. Avízo projektu, které bylo na stránkách MŠMT zveřejněno 24. 3. 2017, je dokladem dlouhých příprav a diskusí mezi AVOŠ a zástupci MŠMT. Josef Vozáb zdůraznil, že se jedná o koncepční výzvu, jejíž projektové výstupy budou využity pro podrobnější ukotvení vyššího odborného vzdělávání ve školském systému. K připravované výzvě se poté uskutečnila mezi zástupci škol, AVOŠ a MŠMT čilá diskuse, která pokračovala i po ukončení oficiálního programu valné hromady. K samotné výzvě uspořádá MŠMT několik seminářů.
Přejme tedy "voškám" hodně štěstí v jejich snaze získat po více než dvaceti letech oprávněně pevné místo v českém školství a zaměstnavatelům samé vynikající absolventy.

Související dokumenty