Be in Karlín

Představte si, že jste spolu s kolegy učiteli strávili víkend na Blanicku, hlavu máte bezstarostnou, nohy příjemně bolí a nyní jedete ve vlaku zpět do Prahy. V těchto chvílích probíhají ty nejvášnivější a nejodvážnější diskuse o životě a jeho smyslu, o našich studentech a o smysluplnosti učitelské profese. Již dlouho jsme my, učitelé z karlínské OA, přemýšleli nad tím, jak více propojit jednotlivé pedagogy z naší školy napříč jejich obory a tím více naplnit rámcové vzdělávací programy. Jak vysvětlit studentům, že ekonomie je vědou o životě a že podnikavost může být užitečným nástrojem, jak pomoci v řešení problémů v našem bezprostředním, ale i širším okolí.

 

BE IN KARLÍN
Konference nejen o společensky prospěšném podnikání
Ing.
Taťána
Šárovcová,
učitelka ekonomie, Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Praha 8
Mgr.
Pavel
Fiala,
učitel dějepisu a občanské nauky, Karlínská obchodní akademie a VOŠE, Praha 8
Společensky prospěšné aneb sociální podnikání (z anglického Social Entrepreneurship) je téma, které nás nadchlo. Sociální podnikatel již od počátku své výdělečné činnosti reaguje na konkrétní problém (například společenský, kulturní, ekologický apod.) a řeší jej. Jde o spojení základních principů aktivního občanství s podnikatelským způsobem uvažování. Sociální podnikání může výborně propojit úzce specializované učitele ekonomie s učiteli společenských věd. Jak ale pro toto téma nadchnout ostatní kolegy, studenty a rodiče? V České republice si totiž na rozdíl od zahraničí začaly první projekty sociálního podnikání prorážet svou cestu poměrně nedávno a povědomí o nich je malé a koncentrované do úzké skupiny „znalců“. Shodli jsme se na tom, že nejlepší cestou je zážitek. Škola má tu výhodu, že může dostat na jedno místo v jednom čase velké množství lidí. Tohoto potenciálu jsme hodlali využít a logicky padl verdikt: Uděláme konferenci.
Na začátku je dobré se vším seznámit vedení školy a vytvořit tzv. projekt. V něm stanovíte cíle i kroky, které k jeho naplnění vedou. Po konferenci se vám pak také bude lehce posuzovat její úspěšnost, což je důležitá informace nejen pro vás, ale i pro mnoho vašich partnerů. Při přemýšlení o naplňování cílů se dostanete k obsahové části konference a jednotlivým osobám, které na ní vystoupí. V projektu odhadujete i veškeré výdaje a příjmy a sestavujete rozpočet. V určité fázi zjistíte, že nemůžete vše zvládnout ve dvou, a proto vytváříte skupinku kolegů, kteří vám s jednotlivými aktivitami budou pomáhat.
My jsme po definování cílů nejistě rozeslali e-maily na všechny strany. Chtěli jsme, aby konference s mottem Be in Karlín vzbudila v účastnících vztah k této čtvrti, protože naše škola zde sídlí a většinu projektů chceme realizovat právě zde. Dalším cílem bylo ukázat charismatické a „zapálené“ osobnosti působící v oblasti sociálního podnikání či veřejného prostoru. První, kdo se nám ozval, byl Tomáš Hajzler, podnikatel, nakladatel, blogger, iniciátor setkání a autor knih se zaměřením na téma svobodnější práce a zodpovědnějšího podnikání. Jeho slova „Jděte do toho, určitě přijdu“ (nakonec však ze zdravotních důvodů nepřišel) nás definitivně utvrdila v naší misi a potvrzovali ji další a další. Všichni cítili potřebu ukázat mladým lidem možný směr jejich budoucího profesního směřování.
Odbornou část konference jsme chtěli vyvážit i kulturními zážitky. Myslím, že je již na tomto místě potřeba zmínit vystoupení Lenky Vychodilové s hudebním projektem Povísně a kapely Hm... Před sobotními workshopy naše hosty rozproudilo bubenické duo Výplach.
Současně s tvorbou obsahu jsme museli uvažovat o financování. Rozhodli jsme se, že konferenci budeme financovat vícezdrojově. Oslovili jsme potenciální sponzory, kteří mají spojitost se sociálním podnikáním či s Karlínem. O chybějící částku jsme zažádali v rámci crowdfundingové kampaně pomocí společnosti HitHit. Na tuto část máme mnoho vzpomínek. Skupinka učitelů a žáků natáčela během víkendu pod taktovkou zkušeného režiséra Karla Rupperta a kameramana Petra Gruši svůj první videoklip v životě.
Při sestavování programu jsme spolupracovali s Lukášem Policarem, zakladatelem Podnikavé školy. Chtěli jsme, aby se konferenční den vyvíjel a gradoval. Konferenci zahájili svými „zapálenými“ výstupy Ondřej Kobza, majitel kaváren Café V lese a Café Neustadt, a aktivista ve veřejném prostoru Ondřej Liška, ředitel společnosti Ashoka Česká republika, Tomáš Řemínek, ředitel Nadace Karla Janečka, Josef Müller, ředitel JA Czech, a Jan Červinka, ředitel společnosti Adastra. Všichni tito brilantní řečníci se účastníkům konference svěřili se svou životní cestou a svou motivací ve svých podnikatelských a zároveň společensky prospěšných aktivitách.
Na tento ideový start navazovaly tzv. příklady dobré praxe, ve kterých se účastníkům představili lidé usilující o pozitivní změny ve společnosti, ať už v rámci podnikání, či působení v určité instituci. Tato část byla zahájena dvěma dámami – Radkou Pokornou ze společnosti Kokoza a Kristínou Víškovou ze společnosti IKEA –, které představily všechny oblasti vzájemné spolupráce mezi těmito společnostmi od vermikompostéru po pěstování bylinek ve městě. Jiří Černý, generální ředitel integračního sociálního podniku Ergotep, hovořil o vytváření smysluplných pracovních míst pro občany s tělesným postižením. Monika Kotěrová představila aplikaci Lepší místo, díky níž je možné mapovat slabá místa v jednotlivých lokalitách a data odesílat přímo na příslušný úřad konkrétnímu pracovníkovi. Žít bez obalu nám umožní projekt Bezobalu, jehož představitel Petr Hanzel založil v Praze bezobalovou prodejnu. Jak by vypadal svět bez peněz a jak funguje ekonomika daru, nám s úsměvem vysvětlil Jan Dolínek z Hearth.net. Příkladem aktivního občanství je určitě spolek Karlín sobě v čele s Annou Štoncnerovou. S agendou 21, realizovanou Městskou částí Praha 8, nás seznámila Iva Hájková. Celý tento úsek pak uzavřel Martin Lukeš z VŠE, který promluvil o výukových projektech, které ve studentech podporují inovační způsob myšlení, podnikavost a kreativitu.
Po lahodném obědovém menu, připraveném s láskou paní Pavičovou z FoodIN a vytvořeném výhradně ze surovin od lokálních dodavatelů, se účastníci rozdělili do čtyř skupin a vykročili spolu s trojicí architektů Yvette Vašourkovou, Karin Grohmanovou a Petrem Kučerou do ulic Karlína. Poslední skupina zažila pod vedením pana Roberta bezdomoveckou prohlídku zajištěnou pro účely konference společností Pragulic.
Odpolední blok zahájil Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio, myšlenkami o smyslu školy a vzdělávání. Jeho výrok, že vzdělávání dětí probíhá a mělo by probíhat hlavně mimo školu, určitě z mysli přítomných učitelů ještě nevymizel. V navazujících „hnízdech“ se účastníci spolu s moderátory jednotlivých hnízd Marií Dohnalovou z Univerzity Karlovy, Katkou Lichtenberkovou ze společnosti Yourchance, Václavem Trojanem, ředitelem Centra školského managementu, Jiřím Černým ze společnosti Ergotep, Petrem Novotným z Investičního webu a Zdeňkem Slejškou, ředitelem společnosti EDUIn, zamysleli nad otázkou Jak učit ekonomiku a podnikání jinak?. Všechna hnízda se shodla na tom, že žáci a studenti potřebují větší kontakt s realitou a reálnými osobnostmi, provázanost jednotlivých témat, možnost podílet se na reálných projektech, rozvíjet své silné stránky a měkké dovednosti. Smyslem školy by měla být podpora základních morálních hodnot a příprava mladého člověka do života.
Konference byla dvoudenní. Naším záměrem bylo také to, aby si jednotliví účastníci kromě zážitků a ideových debat odnesli domů i nějaké konkrétní dovednosti či návody a rady z různých oblastí. Proto jsme na sobotní dopoledne zařadili čtyři workshopy: Tomáš Kabátek ze společnosti Smarter přítomným představil simulační hru Start-up, která formou hry propojuje všechny jednotlivé dílčí znalosti z oblasti ekonomie; s Janem Veselým si účastníci mohli připravit svůj podnikatelský záměr na jednu stránku dle principů lean canvas; Jitka Čechová seznámila svou skupinku s právními aspekty sociálního podnikání a se specifiky v České republice; Marie a Štěpánka Úlehlovy vedly workshop o veřejném prostoru, ve kterém vznikala myšlenková mapa a nápady na oživení veřejného prostoru v Karlíně.
Co říci závěrem?
My organizátoři jsme byli velmi spokojení s tím, že jsme se během konference domluvili s učiteli z ostatních škol, že v současné době nemá smysl vzájemné soutěžení a konkurence, že spíše zkusíme spojit síly a uvidíme, co se stane. Momentálně tvoříme pracovní skupinu učitelů a odborníků, která se bude snažit koordinovaným a systematickým způsobem oživit a aktualizovat výuku ekonomie a ekonomiky na středních a vysokých školách, a to podporou podnikavosti a odpovědnosti a za použití nejrůznějších osvědčených pedagogických přístupů. Pokud cítíte, že patříte k nám, ozvěte se nám: www.kollarovka.cz, t-sarovcova@kollarovka.cz, p-fiala@kollarovka.cz.

Související dokumenty