Tematická zpráva ČŠI 2017

Tematická zpráva ČŠI 2017
ASOCIACE ZŘIZOVATELŮ ŠKOLNÍCH JÍDELEN
(Ne)plnění výživových norem
"Přibližně 80 % zařízení sestavuje jídelníčky se zřetelem na plnění výživových norem a podle nutričního doporučení ministerstva zdravotnictví."
20 % ZŠS při sestavování jídelníčku nebere ohled na plnění výživových norem, preferují plnění doporučené pestrosti před plněním povinnosti ustanovené § 122 odst. 4 školského zákona: "Školní stravování se řídí výživovými normami."
... hledisko spotřebního koše před hlediskem pestrosti preferuje 80 % školních jídelen (u samostatných subjektů více než 90 %)
Toto zjištění ČŠI je vzhledem ke konstatování Ministerstva zdravotnictví (MZd) v materiálu
Nutriční doporučení MZd ke spotřebnímu koši
překvapující.
"Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR vychází ze spotřebního koše, a je tedy vytvořeno v souladu s výživovými normami stanovenými přílohou č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů."
-
23,5 % samostatných ZŠS (7,3 % školních jídelen) poskytuje vegetariánskou stravu;
-
5,9 % samostatných ZŠS (0,7 % školních jídelen) poskytuje veganskou stravu.
Plnění spotřebního koše je pro jídelnu povinné. Jednou ze sledovaných komodit je i maso. Zajímalo by nás, jak výše uvedené ZŠS/ŠJ plní svou zákonnou povinnost.
Dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (2 Aps 3/2010-112) české právo nezná rozhodování o individuálním stravování dítěte. Právo na individuální stravu nelze dovodit ani z lidskoprávních dokumentů. Právo dítěte na školní stravování lze dovozovat pouze v rozsahu a v podobě vyjádřené školskými právními předpisy, a to zejména s ohledem na závazné výživové normy, které je nutno dodržovat.
10,1 % školních jídelen upravuje jídelníčky dle požadavků pedagogických pracovníků, 9,4 % dle požadavků zákonných zástupců strávníků a 1,9 % dle požadavků cizích strávníků. Cca u 45 % školních jídelen schvaluje/ovlivňuje tvorbu jídelníčku ředitel školy.
Školní stravování je veřejné stravování pro definovanou skupinu strávníků (děti, žáky a studenty). Není možné ho přizpůsobovat potřebám či chuťovým zvyklostem jiných strávníků. Není v moci školní jídelny zajistit, aby školní stravování vyhovovalo chuťovým preferencím všech strávníků. Školní stravování není povinné. Strávníci, kterým nevyhovuje, ho nemusí využívat.
"Zdravé stravování"
Doporučení ČŠI: "Obezřetně přistupovat k návrhům zpřísňování požadavků na zdravé stravování s ohledem na stravovací návyky dětí a žáků z domova a riziko jejich odchodu k jinému, méně zdravému způsobu stravování."
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.: "Snaha o zdravé stravování vede asi občas k přílišnému snížení obsahu tuku v pokrmech... Tuk je ale nezastupitelný nosič řady biologicky významných látek, včetně vitaminů, a jeho obsah v obědech by proto měl odpovídat alespoň minimu výživového doporučení z hlediska podílu energie a samozřejmě i odpovídat doporučení z hlediska zastoupení skupin mastných kyselin."
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/studie-vyzivove-hodnoty-skolnich-obedu-v-cr
Poznámka AZŠJ: prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., upozorňuje na to, že vyhláška "teoreticky" umožňuje nemít tuk v obědech vůbec.
Odborné stanovisko MŠMT ke spotřebě cukrů a tuků ve školním stravování:
"Ve výkladu spotřebního koše vycházíme z jeho cca 25leté historie aplikace a jeho prezentací jak Ministerstvem zdravotnictví (MZd), tak odbornými společnostmi. Pro sledované komodity potravin, pro které jsou v souladu se školským zákonem stanoveny výživové normy v rámci vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále "vyhláška"), platí tolerance +/- 25 %.
Poznámky č. 2 a 3 k Příloze č. 1 vyhlášky dále upravují toleranci pro spotřebu tuků, cukru, zeleniny, ovoce a luštěnin.
Poznámka č. 2 upravuje spotřebu cukru a tuku v rozmezí 75 % - 100 %. Je stanoveno: ,Množství volných tuků a volného cukru představuje horní hranici, kterou lze snížit'. Vyhláška výslovně neumožňuje snížit spotřebu pod dolní hranici.
Poznámka č. 3 upravuje spotřebu zeleniny, ovoce a luštěnin na 75 % - neomezeno. Je stanoveno: ,Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze zvýšit nad horní hranici tolerance.'
Výklad pozn. č. 2 Přílohy č. 1 vyhlášky (,cukry a tuky je možno snížit až na 0') neučinilo MŠMT ani MZd. Nicméně jsme si vědomi, že poznámka č. 2 není zcela jednoznačná a budeme se tím zabývat."
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stanovisko-ke-spotrebe-cukru-a-tuku-ve-skolnim-stravovani
Závěr ČŠI: "Systém školního stravování v ČR je velmi komplexní a propracovaný. Tato služba je i v mezinárodním srovnání z hlediska šíře jejího dosahu i komplexity spíše výjimečná. ... Stále složitější je pro tato zařízení také vyvažování požadavků na poskytování zdravé stravy a požadavků (mnohdy protichůdných) různých skupin strávníků."
Vážení a milí kolegové/kolegyně, vaše práce je náročná a postavení nezáviděníhodné. Každý den je vyhodnocením kvality - spokojenost strávníků. Každý den čelíte tlaku na splnění mnohdy antagonistických požadavků, které jsou často v rozporu s povinnostmi stanovenými pro školní stravování legislativou.
Žádost AZŠJ: Byli bychom rádi, kdybyste se na e-mailovou adresu: info@az-skolnijidelny.cz s námi podělili o své zkušenosti, jak vaše ZŠS/škola řeší situace výše popsané.

Související dokumenty