Přihláška ke školnímu stravování a další aspekty poskytování školního stravování ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Cílem článku je vyčlenit některé momenty interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení), které jsou spojeny s činností školní jídelny (resp. výdejny stravy).

Přihláška ke školnímu stravování a další aspekty poskytování školního stravování ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
poradenské služby ve školství
Mgr.
Alice
Frýbová,
specialistka na ochranu osobních údajů, AK Holubová advokáti, s. r. o.
RNDr. Ing.
Eva
Urbanová,
lektorka, Centrum školského managementu PedF UK Praha
Přihláška ke školnímu stravování a účel zpracování osobních údajů
O poskytování školního stravování rozhoduje správní orgán na základě písemné přihlášky (žádosti). Účelem zpracování osobních údajů uvedených v přihlášce k poskytování školního stravování je
-
zajištění průběhu správního řízení, ve kterém se rozhoduje o poskytování školního stravování, případně
-
zjištění skutečností, na základě kterých právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny přistoupí k tzv. faktickému úkonu ("rovnou" začne poskytovat školní stravování).1)
Negativní vyjádření výše uvedených informací spojené s příklady uvádíme v následující tabulce.
I----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I 
I I Příklad I Poznámka I
I----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I Osobní údaje, které I Např. jestliže zákonný I Podle zásady účelového I
I správce zpracovává za I zástupce žáka, který podal I omezení zpracování osobních I
I účelem vedení správního I přihlášku k poskytování I údajů [viz čl. 5 odst. 1 I
I řízení (resp. realizace I školního stravování ve I písm. b) Nařízení] nesmějí I
I faktického úkonu), nemá I školní jídelně, pro účely I být osobní údaje I
I zpracovávat za jiným I rychlosti a efektivnosti I zpracovávány za jiným I
I účelem. I vedení správního řízení I účelem, než je účel, pro I
I I udělil souhlas se I který byly shromážděny I
I I zpracováním své e-mailové I (existují výjimky, avšak I
I I adresy, pak tuto e-mailovou I komentované činnosti školní I
I I adresu nelze bez dalšího I jídelny se netýkají). I
I I využít pro účely rozesílání I I
I I jídelníčku. I I
I----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
I Jestliže je účelem I Např. není vhodné I Nelze vyloučit, že správní I
I přihlášky k poskytování I prostřednictvím přihlášky I orgán rozhodne o tom, že I
I školního stravování I k poskytování školního I žákovi nebude poskytováno I
I zajištění správního řízení I stravování shromažďovat. I školní stravování; osobní I
I (resp. realizace I - rodné číslo strávníka, I údaje, které se správním I
I faktického úkonu), pak I které se eviduje ve I řízením nesouvisejí, by I
I není vhodné pomocí této I školní matrice školní I správce shromáždil, aniž by I
I přihlášky shromažďovat I jídelny (viz § 28 odst. 3 I k tomu měl právní základ, a I
I osobní údaje, které se I školského zákona), avšak I porušil by zásadu I
I zajištěním správního I nevyužívá se v průběhu I zákonnosti [viz čl. 5 odst. I
I řízení (resp. realizací I správního řízení, I 1 písm. a) Nařízení]. Tento I
I faktického úkonu) I - číslo účtu zákonného I problém lze překlenout I
I nesouvisejí. I zástupce, ze kterého bude I uvedením poučení, že I
I I prováděna úplata školního I informace nutné k vedení I
I I stravování. I školní matriky lze I
I I I poskytnout až po vydání I
I I I rozhodnutí o poskytování I
I I I školního stravování, I
I I I nejpozději před počátkem I
I I I poskytování školního I
I I I stravování. I
I----------------------------I-----------------------------I-----------------------------I
Spolupráce výdejny stravy a školní jídelny
Činnost, která je v praxi pojímána a realizována různým způsobem, je spolupráce výdejny stravy a školní jídelny (resp. vývařovny) a s nimi spojené zpracování osobních údajů. Konkrétně se jedná o to, kdo zpracovává osobní údaje strávníků - zpracovává je pouze výdejna stravy; pouze školní jídelna (resp. vývařovna), která dodává stravu; nebo jak výdejna stravy, tak školní jídelna, která dodává stravu? Podle názoru autorek článku
-
má zpracovávat osobní údaje strávníků výdejna stravy, neboť jako správce určuje účel zpracování osobních údajů,
-
stěží lze najít důvod k tomu, aby výdejna stravy předávala školní jídelně, která dodává jídla, osobní údaje strávníků; je postačující, pokud výdejna stravy předává školní jídelně požadavky na určitý počet jídel určité kvality (např. s požadavky na dietní stravování, požadavky na jídlo v závislosti na věku strávníka).
Zpracování čísla bankovního účtu zákonného zástupce
Školní stravování je obvykle poskytováno za úplatu. Jestliže správce v souvislosti s úplatou za školní stravování zpracovává číslo bankovního účtu zákonného zástupce, pak zpracovává jeho osobní údaj.
Je zřejmé, že číslo bankovního účtu zákonného zástupce není osobním údajem, který správce zpracovává, protože plní právní povinnost (jednoduše řečeno, žádný právní předpis nestanoví, že správce musí zpracovávat tento údaj). Podle právního názoru MŠMT lze zpracovávat číslo bankovního účtu zákonného zástupce pouze na základě souhlasu zákonného zástupce.2) Podle právního názoru autorek lze také vyjít ze skutečnosti, že v důsledku rozhodnutí, na základě kterého se žákovi poskytuje školní stravování jak právnické osobě vykonávající činnost školní jídelny, tak zákonnému zástupci žáka (strávníka), vznikají určité povinnosti (právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny je povinna poskytovat školní stravování, v případě přeplatku uvedený přeplatek vracet zákonnému zástupci; zákonný zástupce je povinen hradit úplatu za školní stravování). Z tohoto úhlu pohledu lze chápat zpracování čísla bankovního účtu zákonného zástupce jako zpracování osobního údaje na základě právního důvodu svým smyslem odpovídajícího plnění smlouvy.
Evidence zdravotního stavu v souvislosti s poskytováním školního stravování
V souvislosti s poskytováním školního stravování čím dál více školních jídelen bere ohled na zdravotní omezení a s tím související dietní stravování. Právní úprava pro poskytování dietního stravování je upravena ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a to konkrétně v § 2 odst. 4:
(4) Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (důraz doplněn) vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen "dietní stravování"), a to v případě zařízení školního stravování za podmínek stanovených jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby v souladu s ujednáním o zajištění školního stravování.
Z toho vyplývá, že uchovávání údaje o zdravotním stavu strávníka, z něhož vyplývají omezení ve stravování, je plněním zákonné povinnosti a k jeho uchování není třeba souhlasu subjektu údajů. Autorky pro úplnost dodávají, že záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, které připravilo pro činnost škol MŠMT (dostupné z: http://www.msmt.cz/file/46221), evidenci tohoto údaje nereflektují.
Závěrem
Obsahem interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů důležitým pro zaměstnance zpracovávající osobní údaje v rámci činnosti školní jídelny je vysvětlení postupu v případě zpracování osobních údajů uvedených v přihlášce k poskytování školního stravování, předávání či nepředávání osobních údajů strávníků výdejnou stravy školní jídelně, která dodává jídla, a v případě zpracování čísla bankovního účtu zákonného zástupce. Dále je zásadní, aby obsah interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů byl v souladu s dalšími interními předpisy správce - zejména s organizačním řádem.
V novém školním roce by školní jídelny měly prověřit, jak vypadá jejich přihláška ke školnímu stravování. Zásadním se jeví to, zda přihláška neobsahuje nadbytečné údaje. Další kapitolou je spolupráce školní jídelny a výdejny stravy. Dle názoru autorek lze stěží najít důvod, proč by měla školní jídelna zpracovávat informace o strávnících výdejny stravy. Dalším typickým aspektem pro školní jídelny je úplata za školní stravování. Ačkoliv v metodice MŠMT panují nejasnosti týkající se povinnosti opatřit si souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení čísla bankovního účtu, autorky se domnívají, že k těmto činnostem není souhlas subjektu údajů se zpracováním potřeba. Stejně tak není dle autorek potřeba uchovávat údaj o zdravotním stavu strávníka za splnění podmínek dle ust. § 2 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.
1 Podrobněji viz PUŠKINOVÁ, M. a F. RIGEL. Správní řízení v praxi škol a školských zařízení. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 573 a násl.
2 Uvedený právní názor MŠMT vyslovilo v souvislosti s činností Stravování v ZŠ (viz materiál Záznam o činnostech - Průběh základního vzdělávání, [online]. [cit. 2018-06-03]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr).

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče