Jak navázat bližší spolupráci mezi školními jídelnami, MŠMT, kontrolními orgány a jinými organizacemi

Vydáno:

Tato myšlenka vznikla z potřeby spolupráce jak s našimi ústředními orgány, jako je MŠMT, tak kontrolními orgány, jako ČŠI, KHS, KÚ, zřizovatel a v neposlední řadě mezi jídelnami navzájem. Taková setkání by měla přinášet přesné a důležité informace z oblasti školního stravování jak po stránce legislativní, tak praktické. A to je základ pro náš profesionální přístup ke školnímu stravování. V konečném důsledku tak můžeme přispět ke zdravému vývoji dětského organismu. A to je cíl a smysl naší práce.

Jak navázat bližší spolupráci mezi školními jídelnami, MŠMT, kontrolními orgány a jinými organizacemi
Mgr.
Hana
Rohová,
ředitelka ŠJ Kojetín
Školní jídelna Kojetín, příspěvková organizace, ve spolupráci s KÚ Olomouckého kraje a ČMOS svolala na 29. 1. 2016 poradu pro ředitele a vedoucí školních jídelen k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování.
Účast přednášejících byla přímo excelentní a i informace tomu odpovídaly. Po mém úvodním slovu nám Mgr. Zuzana Mikšíková z KÚ Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, představila mimo jiné školní stravování v Olomouckém kraji včetně schématu školních jídelen. Poté následovalo představení pořádající jídelny, která v loňském roce získala významné 2. místo Nejlepší jídelna v rámci 70. výročí školních jídelen. Byly předneseny aktivity jídelny jak v rámci hlavní, tak doplňkové činnosti. Úspěchy v posledních letech jsou zásluhou všech zaměstnanců, kterým patří poděkování.
Významným hostem byl pan starosta města Kojetín Ing. Jiří Šírek. Jeho příspěvek měl velký ohlas mezi účastníky porady. Pan starosta hovořil o vývoji školní jídelny v Kojetíně v posledních 20 letech a především o skvělé spolupráci mezi školní jídelnou v Kojetíně a zřizovatelem. Pan starosta vyzval všechny účastníky, kteří budou mít jakékoli problémy se svými zřizovateli nebo řediteli, aby je poslali do Kojetína, a on sám je ochoten jim výhody, které stojí za účelnou podporou školní jídelny, vysvětlit a ukázat. A tak moje slova „... není snad nic, co by nám zřizovatel nesplnil“ jsou opravdu namístě. Zřizovatel nám umožňuje obnovovat vybavení, zvyšovat kulturnost prostředí stravovacích prostor pro strávníky a v neposlední řadě zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců.
Do programu porady přispěla svým příspěvkem paní Dagmar Čáslavová, předsedkyně profesní sekce nepedagogických pracovníků ČMOS. Hovořila o vývoji platové situace nepedagogických pracovníků od roku 2010. Zmínila problematiku vstupu soukromých subjektů do školního stravování a zdůraznila potřebu jednotného celostátního systému školení pro školní jídelny. Vznesla některé připomínky k novele vyhlášky o školním stravování a náměty na spolupráci mezi jednotlivými jídelnami. V závěru svého vystoupení informovala o možnostech ČMOS podpory v oblasti pracovněprávních vztazích.
Dalším přednášejícím byla RNDr. Jitka Krmíčková, metodička pro školní stravování z MŠMT, která nás informovala nejen o legislativních změnách ve školním stravování, ale i o celkové situaci v této oblasti. V úvodu zdůraznila potřebu zahájení spolupráce na regionální úrovni. Oslavili jsme 50. výročí systému školního stravování a je důležité pochopit, že ke školnímu stravování je nutné přistupovat systémově. Ukázkou činnosti školních jídelen je Almanach k 50. výročí školního stravování 1963-2013, který hovoří o životě školních jídelen. Hlavním tématem jejího vystoupení byla vyhláška o školním stravování - dietní stravování, novela vyhlášky o školním stravování, standard kvality, vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Vyhláška ještě není schválena, a tudíž apelovala na to, abychom počkali na její schválení. Poté ministerstvo zdravotnictví přistoupí k vypracování metodiky k vyhlášce a ve spolupráci s MŠMT budou zorganizována celoplošná školení. Dále vysvětlila záměr dietního stravování včetně jeho praktického provádění. Připustila negativní reakce ze stran školních jídelen především z nutné účasti nutričních terapeutů. Informovala také o připravovaných krocích při jednáních o možnostech navýšení platů nepedagogickým pracovníkům.
Praktickými informacemi pro nás byly rovněž poskytování stravování v průběhu ředitelského volna a o prázdninách, výkon dozoru v jídelně, rodinné stravování v dětských domovech aj. Dále pohovořila o spotřebním koši, výživových normách, přípravě další novely vyhlášky o školním stravování. Konstatovala, že právní výklady jednotlivých právních předpisů mohou podávat věcně příslušná ministerstva, nikoli soukromé firmy. Seznámila nás s obsahem připravovaných standardů kvality pro školní stravování, který by měl zlepšit mimo jiné i pracovní podmínky zaměstnanců ŠJ. Informovala, že právní výklady jednotlivých právních předpisů v oblasti školního stravování budou zveřejněny na stránkách MŠMT. Upozornila také na nově vycházející časopis Speciál pro školní jídelny, ve kterém budou publikovány články informující o aktuálních otázkách školního stravování. Cílem Speciálu je také šířit dobrou praxi a zabránit dezinformacím v terénu.
Mezi další vzácné hosty patřila Ing. Renata Skutková z ČŠI Olomouc. Nejenže nás seznámila s typy inspekčních činností, ale zároveň i s jejich obsahovými záměry. Seznámila nás s poznatky z provedených kontrol. Její informace byly velkým přínosem pro naši práci. Dala nám možnost napravit případné nedostatky a vyvarovat se chyb. A tím rovněž přispěla ke zkvalitnění naší řídící práce.
Závěr porady patřil nutriční terapeutce Martě Kadlečkové. Její prezentace nám přiblížila praktickou stránku spolupráce školní jídelny a nutričního terapeuta v oblasti dietního stravování. Ukázala nám, že tzv. „problém“ při zavádění dietního stravování nemusí být problémem ani po stránce samotného provádění ani po stránce finanční. Marta Kadlečková nám ukázala cestu, jak umožnit strávníkům s dietními výhradami školní stravování.
Této akce se účastnili zástupci školních jídelen z Olomouckého i částečně Zlínského kraje. Mezi účastníky sklidili velký úspěch a ohlas. I já musím konstatovat, že jsem dosud neabsolvovala poradu, která by nám podala tolik důležitých informací z oblasti školního stravování. Přáním nás všech zúčastněných je, aby se takové porady konaly častěji.

Související dokumenty