Vyloučení žáka ze školní družiny

Vydáno: 3 minuty čtení

Za jakých podmínek mohu vyloučit žáka 1. třídy ze ŠD? Chlapec je vzteklý, skáče po okně, po lavici, provokuje děti. Když ho napomenu a chci, aby šel s námi vyrábět, nadává a vyhrožuje mně i dětem, které ho také napomínají. Při vycházce utíká, když ho vezmu za ruku, vytrhne se mi a uteče. (Tazatelka má pedagogickou praxi v délce 16 let.)

Připravujeme ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT
 
Výchovná opatření dle § 31 školského zákona se vztahují i na školská zařízení. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským opatřením je
podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školského zařízení
a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka nebo studenta právní důsledky. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení.
Ředitel školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem, může ředitel školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
Podmíněné vyloučení
nebo vyloučení žáka či studenta
probíhá ve správním řízení
podle správního řádu. Odvolacím orgánem proti správnímu rozhodnutí je krajský úřad. Vyloučením nezaniká občanskoprávní vztah mezi právnickou osobou a vyloučeným žákem či studentem, případně zákonnými zástupci nezletilého žáka. Povinností právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení je se s tímto účastníkem vzdělávání vypořádat například vrácením části úplaty.

Související dokumenty