Úvazky vychovatelů ŠD

Vydáno:

Pokud vychovatelky mají v rozvrhu dozory na chodbách, případně v šatně, jedná se o nepřímou práci? Jak se počítají úvazky pro školy? Jaký je maximální celkový úvazek, když má škola dvě, tři, osm vychovatelů? Určuje to zřizovatel, nebo je na to celorepubliková tabulka? Určitě to není tak, že škola, která má například 4 oddělení, má 4 celé úvazky. Pokaždé se to krátí, ale jak to lze spočítat?

 

Úvazky vychovatelů ŠD
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
ODPOVĚĎ:
Odpověď je zpracována pro právnickou osobu zřízenou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.
1. Přímá, nepřímá pedagogická činnost vychovatelů školní družiny
Vychovatelé školní družiny vykonávají výchovnou práci a v rámci výchovné práce
přímou výchovnou činnost
(§ 2 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících). Přímá výchovná práce je dále označována legislativní zkratkou "přímá pedagogická činnost". Jak je známo, přímá pedagogická činnost je obecně charakterizována ustanoveními § 2 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících jako přímé působení na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (tj. podle školského zákona).
Zda vychovatel školní družiny v době přestávek, přesunů do školní jídelny atd. vykonává přímou pedagogickou činnost, nebo nepřímou pedagogickou činnost, vyplývá z toho, jakou konkrétní činnost v této době vychovatel školní družiny vyko
?
nává.
Pokud vychovatel přímo působí na žáka (účastníka školní družiny) a uskutečňuje výchovu a vzdělávání (vlastní zájmové vzdělávání) v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny, pak vykonává přímou pedagogickou činnost. Ze školního vzdělávacího programu školní družiny má být zřejmé, jak se v "mezičasech" realizují zejména cíle, formy, obsah a časový plán zájmového vzdělávání.
V případě, že v době přestávek, přesunů žáků atd. vychovatel školní družiny neuskutečňuje výchovu a vzdělávání (vlastní zájmové vzdělávání) v souladu se školním vzdělávacím programem školní družiny, pak vykonává nepřímou pedagogickou činnost.
2. Faktory, které mají vliv na počet vychovatelů a délku jejich pracovní doby (úvazek)
Základní faktory, které určují počet vychovatelů a délku jejich pracovní doby, jsou následující
a)
kapacita školní družiny podle rejstříku škol a školských zařízení (od tohoto údaje odvisí, nakolik lze, nebo je nutné oddělení školní družiny naplnit),
b)
počet přihlášených účastníků činnosti družiny a z toho pak odvozený počet oddělení (naplňování max. do 30 účastníků),
c)
počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka:
Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost
(§ 10 odst. 4 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění),
d)
rozsah činnosti školní družiny (od-do),
e)
rozsah přímé pedagogické činnosti podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění (ředitel určí rozsah v rámci rozpětí od 28 do 30 hodin přímé pedagogické činnosti týdně),
f)
limit počtu zaměstnanců,
g)
přidělené prostředky na platy a případné "přesuny" rozpočtových prostředků mezi jednotlivými úseky (např. učiteli - vychovateli - provozními zaměstnanci - kuchařkami).
Počet vychovatelů školní družiny a délku pracovní doby neurčuje zřizovatel. Prostřednictvím uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce tuto skutečnost určuje zaměstnavatel (právnická osoba vykonávající činnost školní družiny, jejímž statutárním orgánem je ředitel).

Související dokumenty