Provoz a přerušení činnosti školní družiny o školních prázdninách

Vydáno:

Blížící se doba hlavních prázdnin je důvodem pro shrnutí základních pravidel, podle kterých se uskutečňuje provoz školní družiny o školních prázdninách nebo se v této době přeruší činnost školní družiny.

Provoz a přerušení činnosti školní družiny o školních prázdninách
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.,
specialista na školskou problematiku
Zajištění provozu školní družiny – úhel pohledu ředitele
Připomeňme, že dle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění (dále jen „vyhláška o zájmovém vzdělávání“), školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách.
Z úhlu pohledu ředitele právnické osoby vykonávající činnost školní družiny to znamená, že ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny nemusí „aktivně rozhodovat“ o tom, že se provoz školní družiny uskutečňuje i o školních prázdninách. Provoz školní družiny o školních prázdninách plyne přímo z vyhlášky o zájmovém vzdělávání.
Ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny však musí zajistit následující:
a)
Provoz školní družiny o školních prázdninách bude probíhat v souladu s vnitřním řádem školní družiny (např. začátek a konec provozu v daném dni, podmínky vstupu do budovy, způsob odchodu ze školní družiny). Jestliže se pravidla organizace provozu školní družiny o školních prázdninách liší od pravidel organizace provozu školní družiny v době školního vyučování, je nutné odlišnosti zakotvit i do vnitřního řádu školní družiny.
b)
V době provozu o školních prázdninách bude školní družina uskutečňovat zájmové vzdělávání v některé z forem upravených v § 2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání, a to v souladu se školním vzdělávacím programem a plány výchovně-vzdělávací činnosti. To mimo jiné znamená, že jiné než „běžné“ aktivity – výlety, exkurze, pobyty v přírodě, širší nabídka sportovních aktivit, atd. musí být v souladu formou, obsahem a časovým rámcem vzdělávání stanovenými školním vzdělávacím programem školní družiny.
c)
I o školních prázdninách zajišťují zájmové vzdělávání odborně kvalifikovaní vychovatelé.
d)
Provoz školní družiny o školních prázdninách zahrnuje i činnosti, které žáci školní družiny nevykonávají „běžně“, mohou představovat pro žáky větší, nezvyklou fyzickou zátěž, nebo jsou činnostmi, při kterých objektivně hrozí větší riziko ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Proto by vychovatelé školní družiny měli při uvedených aktivitách věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (zejména zajištění dohledu, přiměřených pokynů a poučení před realizací určité činnosti).
V této souvislosti je vhodné upozornit na klíčové části rozsudků Nejvyššího soudu, které sice nejsou přímo věnovány činnosti školní družiny, ale souvisejí se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví a mohou posloužit jako podnět pro „revizi“ podmínek, za kterých se provoz školní družiny uskutečňuje.
-
Náležitým dohledem není možno rozumět takový dohled, který by byl za normálních okolností osobami dohledem povinnými vykonáván stále, nepřetržitě a bezprostředně („na každém kroku“). Při úvaze o tom, zda osoby dohledem povinné nezanedbaly náležitý dohled, je nutno vzít zřetel i na některé okolnosti týkající se osoby podléhající dohledu, jako např. na věk, povahové vlastnosti a celkové chování nezletilého dítěte (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.12.1968, sp. zn. 3 Cz 57/68).
-
... účinný dohled pedagogů sice při sportovní hře žáků nepředpokládá jejich fyzickou přítomnost u každého žáka, ale v závislosti na konkrétních podmínkách, za nichž je činnost dětí organizována a provozována, vyžaduje k bezpečnému průběhu hry řádnou přípravu dětí, zejména je-li dětem ve skupině svěřeno náčiní, jež děti neovládají, nemají s ním žádnou zkušenost a jehož použití může vést k poškození jejich zdraví. ... Dohled nad nezletilými totiž neznamená pouze zabránit úrazu ve chvíli, kdy k němu dochází, ale především vytvořit podmínky (organizací hry, praktickou průpravou apod.) k předejití možnému vzniku rizika (rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 25 Cdo 4507/2010).
-
... „zákaz koupat se bez dozoru v rybníce“ jako objektivní, srozumitelně vyjádřené pravidlo chování, má charakter pokynu k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a splňuje požadavky, které na pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci klade zákoník práce (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 268/2015).
Informování žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Současně samozřejmě platí, že ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny s dostatečným časovým předstihem aktivně informuje žáky a zákonné zástupce žáků o tom, že
-
školní družina je v provozu i o školních prázdninách,
-
zda školní jídelna v době prázdnin poskytuje, či neposkytuje školní stravování (tzv. dotovaný oběd).
V této souvislosti je vhodné zkontrolovat obsah přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině. V případě, že se žák přihlásil k zájmovému vzdělávání ve školní družině od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016, musí se přihlásit k zájmovému vzdělávání ve školní družině o hlavních školních prázdninách. Jestliže se žák přihlásil k zájmovému vzdělávání ve školní družině na dobu školního roku 2015/2016, přihlásil se na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Tento žák je přihlášen k zájmovému vzdělávání ve školní družině i v době hlavních prázdnin.
Podle § 122 odst. 2 školského zákona je školní stravování (jako součást hmotného zabezpečení) poskytováno žákům
-
po dobu jejich pobytu ve škole a
-
po dobu jejich pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b) a c) školského zákona (tj. v domově mládeže, internátě nebo škole v přírodě).
Odsud plyne, že na základě § 122 odst. 2 školského zákona žákům, kteří se v době prázdnin vzdělávají ve školní družině, nevzniká nárok na zajištění školního stravování („dotovaného oběda“). V souladu s § 119 školského zákona však zařízení školního stravování mohou zajišťovat školní stravování také v době školních prázdnin.
Co z ustanovení § 119 školského zákona plyne? Ředitel právnické osoby vykonávající činnost zařízení školního stravování (typicky školní jídelny) může (nemusí) rozhodnout, zda bude v době školních prázdnin poskytováno školní stravování („dotovaný oběd“ neboli stravování poskytované ve výši finančního normativu dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění). Uvedenou informaci je nutné vztáhnout k případu, kdy se žák v době školních prázdnin stravuje ve školní jídelně. Pro přehlednost vyznačme jednotlivé varianty v tabulce.
 I---------------------------------I--------------------------------------I----------------------------------------I I                 I ředitel právnické osoby vykonávající I ředitel právnické osoby vykonávající  I I                 I činnost zařízení školního stravování I činnost zařízení školního stravování  I I                 I rozhodne o tom, že v době školních  I nerozhodne o tom, že v době      I I                 I prázdnin bude     poskytováno školní   I školních prázdnin bude poskytováno   I I                 I stravování              I školní stravování           I I---------------------------------I--------------------------------------I----------------------------------------I I žák se v době školních prázdnin I žákovi je poskytováno školní     I - žák se může stravovat ve školní   I I stravuje v zařízení školního  I stravování („dotovaný oběd“)     I  jídelně, avšak nebude mu       I I stravování           I                   I  poskytováno školní stravování    I I                 I                   I - do úplaty za stravování budou    I I                 I                   I  zahrnuty také věcné, osobní     I I                 I                   I  a případné další režijní náklady,  I I                 I                   I  žák se stravuje jako „cizí strávník“ I I---------------------------------I--------------------------------------I----------------------------------------I 
Přerušení činnosti školní družiny
Z výše uvedeného ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání plyne, že pokud provoz školní družiny není přerušen, školní družina vykonává svou činnost, a to i o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny přerušit činnost školní družiny v době školních prázdnin.
Pro úplnost je vhodné zdůraznit, že provoz školní družiny přerušuje ředitel školského zařízení vykonávajícího činnost, nikoli zřizovatel.
Přerušení činnosti školní družiny ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny nemusí projednávat se zákonnými zástupci nezletilých žáků. Ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny však musí projednat přerušení činnosti školní družiny se zřizovatelem (tzn., že si se zřizovatelem vymění stanoviska a vysvětlení s cílem dosáhnout shody).
Vyhláška o zájmovém vzdělávání výslovně neupravuje, kolik dnů předem musí ředitel projednat se zřizovatelem přerušení činnosti školní družiny nebo kolik dnů předem a jak musí ředitel informovat žáky a jejich zákonné zástupce o přerušení činnosti školní družiny. Je však vhodné, aby uvedený počet dnů a způsob informování ředitel stanovil ve vnitřním řádu školní družiny a vycházel přitom z podmínek činnosti konkrétní školní družiny a způsobů komunikace s rodiči, které jsou v místě obvyklé.
Závěr
Ředitel právnické osoby vykonávající činnost školní družiny
-
nerozhoduje o tom, že provoz školní družiny bude pokračovat i v době školních prázdnin,
-
musí zabezpečit provoz školní družiny o prázdninách v kontextu provozu školní družiny podle vnitřního řádu školní družiny, pedagogické činnosti (vzdělávání podle ŠVP, odborná kvalifikace vychovatelů) a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
-
s dostatečným časovým předstihem aktivně informuje žáky a zákonné zástupce žáků o tom, že je školní družina v provozu i o školních prázdninách (pokud činnost školní družiny nepřerušil), zda školní jídelna v době prázdnin poskytuje, či neposkytuje školní stravování.

Související dokumenty