Přihláška do školní družiny

Vydáno: 4 minuty čtení

Pro přijetí žáků do školní družiny používáme Přihlášku do školní družiny, jejíž součástí je i Zmocnění k vyzvedávání dítěte ze školní družiny.

Jedná se mi o následující:
"Zmocn

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Spolupráce rodiny a školy
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Zákonný zástupce
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Komunikační strategie školy - šablony
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu

Poradna

Školní klub
Zřizovatel
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Míra vzdělávací povinnosti
Úplata za ŠD
Platový tarif vedení školy
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy