Pokusy / Časopis RAKETA

Vydáno:
Pokusy / Časopis RAKETA

Související dokumenty

Pracovní situace

Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Malotřídní základní škola - legislativa
Malotřídní základní škola
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Pracovněprávní specifika „malotřídní“ školy
Málotřídní školy a pracovněprávní vztahy
Málotřídní
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Evidence pracovní doby ve školství
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Správní řízení - základní školy
Postup v průběhu správního řízení do vydání rozhodnutí
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti