Nepřijetí dítěte do školní družiny

Vydáno:

Přijímání účastníků k činnosti ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání je obecně platnými předpisy rámcově ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku. Podle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb. je činnost družiny určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

K pravidelné denní docházce lze přijímat i děti z přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně základní školy speciální, žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. K pravidelné denní docházce nemohou být přijati žáci, kteří jsou přijati k činnosti klubu.

Možnosti přijetí do školní družiny jsou omezeny stanovenou kapacitou a nejvyšším počtem dětí v oddělení školní družiny. O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, která musí být zveřejněna. Není stanovena jednotná závazná podoba této přihlášky. Její náležitosti stanovuje ředitel školského zařízení.
O přijetí k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel a při svém rozhodování musí ředitel postupovat transparentně a ve stejných případech shodně. Na docházku do školní družiny není právní nárok.
V § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno, při jakých činnostech rozhoduje ředitel o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Patří mezi ně:
a)
zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
b)
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
c)
zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
d)
převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
e)
přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
f)
přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
g)
zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
h)
zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
i)
podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
j)
zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
k)
povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do školní družiny mezi tyto záležitosti nepatří. Není proto vydáváno v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se tak o správní rozhodnutí a není možné podávat proti němu opravné prostředky. S ohledem na to, že dítěti nesvědčí subjektivní právo navštěvovat školní družinu, není rozhodnutí o nepřijetí ani přezkoumatelné soudem.
Rozhodnutí o nepřijetí ani nemusí být fakticky vydáno, postačí, že je rozhodnuto o přijetí jiných zájemců.

Související dokumenty