Nejčastější pochybení proti BOZD ve školních družinách

Vydáno:

S láskou a s úctou vzpomínám na svou vychovatelku Marušku Francovou, která dokázala, že ačkoliv jsme se s ní ani minutu ve školní družině nenudili, nikdy se nám nic nestalo. S ní jsme se již na prvním stupni základní školy naučili vyšívat, šít na šicím stroji, plést, háčkovat, pracovat se sádrou, lýkem, moduritem, s nůžkami i nožíkem. Hráli jsme si s míčem, tančili, bruslili, sáňkovali i lyžovali... Byla tím nejlepším člověkem, kterého si i po čtyřiceti letech vybavuji při vzpomínkách na základní školu v Broumově-Olivětíně.

Nejčastější pochybení proti BOZD ve školních družinách
Ing.
Šárka
Seifertová,
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví v souladu s ustanovením § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) organizaci zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a podmínky organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
V souladu s ustanovením § 1 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „citovaná vyhláška") jsou účastníky zájmového vzdělávání děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.
Družina v souladu s ustanovením § 8 citované vyhlášky poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol. Vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Činnost družiny se uskutečňuje především příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností a využitím otevřené nabídky spontánních činností. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.
V souladu s ustanovením § 10 citované vyhlášky se účastníci pravidelné denní docházky do družiny zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Je-li oddělení tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, je počet žáků v oddělení shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto žáky podle vyhlášky č 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.
V souladu s ustanovením § 30 školského zákona ředitel školského zařízení vydává vnitřní řád.
Vnitřní řád upravuje:
a)
podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
b)
provoz a vnitřní režim školského zařízení,
c)
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d)
podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.
Vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.
Mezi nejčastější pochybení v oblasti dokumentace ve školních družinách patří:
-
neřešení problematiky BOZD v dokumentaci (vnitřním řádu, v dokumentaci o rizicích...) ani v místech poskytovaného zájmového vzdělávání,
-
používání dokumentace školy, pro které organizují zájmové vzdělávání (někdy ani nezmění razítko a podpis ředitele základní školy),
-
nedodržování lhůt preventivních prohlídek zaměstnanců - ohrožení zdraví žáků (chybí smlouvy s lékaři poskytujícími pracovnělékařské služby, posudky o zdravotní způsobilosti k výkonu práce nemají předepsané náležitosti),
-
neřešení otázek BOZP a PO (zapomínají i na revize) ve smlouvách o pronájmu míst poskytovaného zájmového vzdělávání,
-
zapomínání na opakované školení chybějících žáků (jejich neseznamování s jednotlivými riziky),
-
nevyhodnocení rizik u všech prováděných výchovných a vzdělávacích činností (v dokumentaci o rizicích, pokud je vedena),
-
chybějící opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí (v dokumentaci družiny),
-
chybějící dokumentace o školení (chybí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech), osnovy neobsahují platné předpisy,
-
nekvalifikovaná organizace poskytnutí první předlékařské pomoci,
-
neúplné údaje v knize úrazů,
-
nepředávání záznamů o úrazech žáků jejich zákonným zástupcům,
-
nezasílání záznamů o úrazech žáků (nejpozději do pátého dne následujícího měsíce) zdravotní pojišťovně žáka a České školní inspekci (elektronicky),
-
chybějící aktualizace záznamů o úrazech žáků,
-
neprovádění prověrky BOZP na všech pracovištích 1x ročně (zjištěné nedostatky nejsou odstraňovány),
-
neřeší se pravidla pro chov, krmení a očkování zvířat chovaných v družině...
Závady v oblasti BOZP, zjišťované fyzickou kontrolou:
-
zahradní prvky (průlezky, kolotoče, houpačky, lavičky, pískoviště) vykazují řadu závad,
-
nezajištěné branky proti převržení,
-
chybí oplocení (nebo je poškozeno),
-
hřiště mají poškozený povrch,
-
podlahy nejsou rovné a odolné proti poškození,
-
kanály (uvnitř i vně budov) nejsou zapuštěny, tvoří terénní nerovnosti,
-
nejsou označeny regály nosností a počtem buněk ve sloupci,
-
jsou trvale využívány prodlužovací přívody,
-
elektrické přívody u PC nejsou vedeny v tzv. „husích krcích", ale změť šňůr leží na zemi,
-
židle u počítačů nemají nastavitelnou výšku pro zohlednění rozdílné výšky žáků,
-
chybí ochranné kryty na osvětlení místností,
-
aktovky nejsou řádně uloženy,
-
chybějí regulační kolečka na radiátorech (obnažené, trčící osky mohou být příčinou úrazů žáků),
-
není odstraněna plíseň v pobytových místnostech,
-
hasicí přístroje nejsou zajištěny proti převržení (nevisí v předepsané výšce, případně jsou zakryty, zamčeny nebo slouží k jinému účelu, než pro který jsou určeny),
-
hydranty slouží jako odkládací skříňky nebo věšáky,
-
jsou zastavěny únikové východy nebo rozvaděče,
-
chybí madla na volných stranách schodišť (tři a více schodišťových stupňů),
-
koberce v pobytových místnostech jsou místně zvlněny - riziko zakopnutí,
-
nejsou opraveny prasklé skleněné výplně oken a dveří,
-
nejsou předpisově označeny rozvaděče elektrické energie, hlavní uzávěry vody a plynu,
-
nejsou označeny snížené podhledy,
-
nedostatečný počet vychovatelů na počet žáků.

Související dokumenty