Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek

Vydáno: 1 minuta čtení

Mají asistentky nebo vychovatelky v ŠD nárok na přípatek za suplované hodiny stejně jako učitelé, pokud je potřebuji jako záskok na první či druhý stupeň? Jedna je bývalá učitelka pracující jako asistentka pedagoga, druhá má bakalářský titul z pedagogické fakulty.

Související dokumenty

Pracovní situace

Zařazování vychovatelů do platových tříd
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Školní družina a kritéria ČŠI
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Osoby oprávněné jednat jménem školy podle NOZ
Školy s rozšířenou výukou
Krizový plán jako součást interní dokumentace školy
Bezpečnostní plán jako součást interní dokumentace školy
Školní řád - pomůcka pro ředitele škol při jeho tvorbě
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Školní stravování

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce