Multikulturně nejen ve volném čase

Vydáno:

V podmínkách České republiky je pojem multikulturní výchova částečně chápán jako zastřešující termín obecně zahrnující práci pedagogů s diverzitou, kam spadá široké spektrum mezilidských vztahů a interakcí. Potřebu výchovy umožňující zlepšení vzájemné komunikace, rozvoje tolerance a vzájemného respektu často potvrzují naše každodenní zážitky a zkušenosti. Nemusí se přitom jednat jen o zkušenosti s chováním a názory dětí. Pracovat se svými předsudky a předpojatostmi potřebujeme i my jako pedagogové.

Multikulturně nejen ve volném čase
Mgr.
Pavlína
Částková
Ph. D.
odborná asistentka na katedře technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a metodik projektu SMOK
Mgr.
Jana
Randa
 
školitelka, metodička projektu Síť multikulturních otevřených klubů
Multikulturní výchova je pedagogy řešena jak na úrovni formálního, tak neformálního vzdělávání. V oblasti neformálního vzdělávání vzniká řada projektů, jejichž výstupy mohou být inspirací jak pro volnočasové aktivity, tak pro práci s dětmi ve školním prostředí.
Jedním z takových projektů je „Síť multikulturních otevřených klubů - prevence rizikového chování žáků a podpora pozitivního sociálního chování“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0040. (SMOK), který byl vytvořen za účelem poskytnutí prostoru pro bezpečné setkávání se s cizím, jiným nebo neznámým.
Jedním z výstupů projektu bylo
vytvoření metodických příruček pro lektory a pedagogy prezentující vybraná témata interkulturního vzdělávání a jejich aplikaci do pedagogické praxe.
Byly vytvořeny celkem čtyři publikace předkládající multikulturně zaměřené aktivity pro děti a mládež. Metodiky nesoucí názvy
Poznáváme svět všemi smysly, S kým tady žiju, Objevování
a
Multikulturní víkend
se zabývají problematikou jinakosti a pokoušejí se prezentovat způsoby vedoucí k rozvoji tématu multikulturality a nacházet v něm pozitivní impulzy pro individuální rozvoj každého jedince.
První z příruček
Poznáváme svět všemi smysly
je určena pro lektory a pedagogy pracující s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Cílem publikace je především podnítit zájem lektorů a umožnit jim získat inspirativní nadhled nad realizací různých typů aktivit.
S kým tady žiju
je v pořadí druhá publikace pro práci s dětmi mladšího školního věku. Autorky při její tvorbě vycházely z konstruktivistického pojetí a pracují zejména s pojmy multikulturalismus, etnikum, menšina a většina, migrace, postoj, náboženství a jejich vnímáním.
Třetí metodikou vzniklou v rámci projektu SMOK je
Objevování
, jež nese podtitul „Sbírka inspirací z přístupu anti-bias“. Je určena pro pedagogy pracující s mladými lidmi od 14 let a autorky v ní přinášejí ochutnávku metod a úvah z protipředsudkového vzdělávání (bias Z angl. předpojatost).
V poslední z řady metodických příruček
Multikulturní víkend
je prezentováno několik inspirací, jak připravit pro skupinu mládeže od 14 do 18 let víkendový prožitkový kurz zaměřený na kulturní rozmanitost.
Hlavním obsahem metodik je především
praktická aplikace,
najdete v nich tedy konkrétní aktivity, které můžete snadno uplatnit při práci s dětmi a mládeží. Věříme, že tyto texty poslouží jako inspirace k tomu, aby naše dosavadní práce nabyla nových profesních kompetencí a naplnila rostoucí možnosti i potřeby dětí a mládeže, s nimiž pracujeme.
Ukázka z publikace „Poznáváme svět všemi smysly“: Aktivita Nomen
KOLIK NÁM TO ZABERE ČASU A CO K TOMU POTŘEBUJEME?
30 minut / partu dětí a bystrou mysl
CO NÁM TO PŘINESE?
Aktivita co do kognitivní roviny napomáhá rozvoji výrazových projevů prostřednictvím užívání symbolů. Z hlediska osobnostního rozvoje a multikulturní výchovy můžeme spatřovat hlavní smysl v respektování jedinečnosti prostřednictvím humoru.
JAK NA TO?
Vezměte si čtvrtku papíru a do horní části napište tiskacími písmeny své křestní jméno. Chvíli se zamyslete nad tím, co pro vás vaše jméno znamená a jaké významy nebo symboly se k němu pojí. Můžete si se jménem hrát a rozdělovat ho na různé části. Po chvilce přemýšlení se pokuste jednoduchou symbolickou kresbou svou představu ztvárnit.

Související dokumenty