Inspirace pro vychovatelky školních družin a školních klubů

Vydáno:

V hlavách mnohých lidí dosud převládá představa, že školní družina je zařízení sloužící k pouhému hlídání dětí, bez jakékoliv ambice přidávat k nutnému pobytu v takové „hlídárně“ něco navíc. Proti tomuto názoru se ve svém úvodním projevu na 9. celostátním semináři pedagogických pracovníků školních klubů a školních družin 5. června 2015 v Praze jasně vymezila ředitelka pořádajícího Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, když přítomným vychovatelkám řekla: „Vaše činnost není jen nějakou výplní volného času dětí školního věku a už vůbec ne sociální službou, za niž ji stále někteří mylně považují. Název vaší profese - vychovatelka - totiž přesně vystihuje, oč ve vašem poslání nezastupitelně běží: systematicky napomáhat tomu, aby z našich dětí vyrůstaly rozvinuté, morálně zdravé osobnosti.“

Inspirace pro vychovatelky školních družin a školních klubů
Mgr.
Svatava
Šimková,
metodik pro vzdělávání, oddělení vzdělávání a podpory
Podle údajů ministerstva školství počet školních družin v posledních pěti letech rozhodně neklesá, naopak je patrný mírný nárůst: např. ve školním roce 2012/13 jich existovalo v České republice 3 974, ve školním roce 2014/15 již 4 004. Co se týká počtu zapsaných žáků, svou roli hraje zlepšující se demografická situace. V uplynulém školním roce ve srovnání se školním rokem 2013/14 stoupl počet zapsaných žáků ve školních družinách o cca 18 tisíc a tato zařízení tak navštěvovalo 301 990 dětí.
S tím souvisí i zvyšující se podpora této oblasti ze strany ministerstva školství. To potvrdil ve svém vystoupení ředitel odboru pro mládež MŠMT Mgr. Michal Urban, když zdůraznil následující pozitivní kroky: podařilo se prosadit navyšování kapacit ve školních družinách a školních klubech s ohledem na demografický vývoj a na kapacitu základních škol v daných lokalitách. V souvislosti s reformou financování regionálního školství se pracuje na tom, aby i ve školních družinách bylo zavedeno financování ne podle počtu dětí, ale podle počtu pedagogů. Dále pak při kontrolách prováděných Českou školní inspekcí mohou pracovníci školních klubů a školních družin působit jako přizvané osoby při kontrolní činnosti ČŠI, a přispět tak svou odbornou kompetencí ke kvalitě a bezproblémovému průběhu takových kontrol.
Michal Urban také zdůraznil, že školní družiny i školní kluby nabývají v současné době na významu a jsou velmi důležité pro zajištění smysluplného prožití volného času v bezpečném a podnětném prostředí, jehož skutečnými tvůrkyněmi jsou právě vychovatelky. Jedna z nich, Jaroslava Pachlová ze Stráže na Plzeňsku, je příkladem toho, že kvalita vychovatelek může být naprosto srovnatelná s kvalitou špičkových pedagogů volného času. Svým vzdělávacím programem „Tvořivé pokusohraní“ nadchla účastnice semináře pro jednoduché, a přitom zábavné pokusy, při nichž se obyčejné věci a materiály proměňují v neobyčejné, jak sama říká. Prokázala tím mimo jiné, že ve školní družině lze děti uvádět do fyziky jako do skutečného dobrodružství, do světa bádání a zajímavých her.
Nepřekvapilo tedy, že její pracovní dílna i v silné konkurenci ostatních kvalitních lektorů byla jednoznačně nejlépe hodnocena. Tradiční závěrečná zpětná vazba od účastnic semináře ukázala především tyto skutečnosti: vychovatelky jsou velmi vděčné za to, že pro ně NIDV (stejně jako dříve NIDM) vytváří tak kvalitní a systematické vzdělávání. Dokonce by uvítaly, kdyby takový seminář byl alespoň dvakrát do roka, případně kdyby se konala obdobná setkání i v krajích.
Seminář, který i v tomto roce hostilo Střední odborné učiliště gastronomie a podnikaní na Černém Mostě, byl již tradičně také místem jednání valné hromady Asociace vychovatelů školských zařízení, u jejíhož zrodu stáli poslanec Mgr. Petr Kořenek a metodička pro vzdělávání NIDV a obětavá organizátorka celostátního semináře Jitka Rydvalová. Na valné hromadě byla zvolena na další období nová předsedkyně AVŠZ Mgr. Dana Kirkosová ze Šumperka, která vystřídala Janu Deduchovou z Mníšku. Z jednání asociace také vyplynulo, že pro další rozvoj školních družin a školních klubů by byly přínosem speciální vzdělávací akce pro vedoucí vychovatelky, ale také pro ty, které v této náročné profesi teprve začínají.
Na závěr dejme slovo několika ze 137 účastnic 9. celostátního semináře pedagogických pracovníků školních klubů a školních družin:
Každá dílna je přínosná, hlavní věc je, že toto setkání vůbec je. I tímto se vychovatelky zviditelní. (Marie)
Děkuji moc za krásné dva dny strávené zde s vámi, za setkání s kolegyněmi z minulých let a za spoustu nových poznatků nabytých v dílnách. (Jana)
Byla jsem tu poprvé, bylo to úžasné a příště přijedu určitě zas. (Lucie)
Ráda bych vás pochválila za celkovou organizaci, děkuji za program i skvělé občerstvení - zase jsem měla pocit, že jsem tady za odměnu. (Jitka)

Související dokumenty