Družiny jsou nedílnou součástí školské strategie Prahy 7

Vydáno:

S navyšováním kompetencí ředitelů bohužel dochází k potlačování role zřizovatelů. Někteří na tuto změnu reagovali rezignací na svoji aktivní účast při formování vzdělávacích vizí školy či škol, které zřizují, a stali se z nich správci těchto školských budov zabezpečující jejich provoz. Je ale zapotřebí si připomenout, že ve školském zákoně v § 177 je zřizovatelům stále dána povinnost, aby při zajišťování vzdělávání a školských služeb dbali o „soulad rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého území.“

Družiny jsou nedílnou součástí školské strategie Prahy 7
Mgr. Bc.
Filip
Kuchař
 
vedoucí odboru školství Úřadu MČ Praha 7
Nepopírám, že vysoká kompetence škol v nastavování si způsobu vzdělávání má nepochybně velmi pozitivní vliv na uchování kvalitních škol. Problémem ale je, že je to možné pouze v té chvíli, kdy školy mají kvalitní vedení. Výsledkem těchto změn v našem školství je pak široké spektrum škol různé kvality podle jejich ředitelů a také diametrální rozdíly mezi přístupy jednotlivých zřizovatelů. Následkem toho je ale zároveň snižování intenzity spolupráce mezi jednotlivými školami, nejvíce pak v rámci jednotlivých regionů, kde školy místo aby spolu sdílely společně své zkušenosti, vnímají se spíše jako konkurenti.
V Praze 7 jsem po příchodu na odbor školství přebíral naše školy v obdobném stavu. Díky tehdejšímu pasivnímu přístupu zřizovatele jich pár bylo dobrých, některé s unavenými řediteli v lepším případě těžily ještě ze své předešlé dobré pověsti a jiné už rezignovaně čekaly na zázrak. To vše bylo pro mě výzvou při hledání nastavení funkčního vztahu mezi zřizovatelem a řediteli škol. Jedním z kroků, bez kterého by takovýto vztah nebyl funkční, bylo vytvoření společné strategie zřizovatele se všemi našimi školami. Ta je založena na třech základních pilířích, a to
realizování programů pro kvalitní vzdělávání, podpora volnočasových aktivit a vytváření komunitního prostoru v našich školách.
Právě pro druhý pilíř, kterým deklarujeme, že náš zájem o děti v Praze 7 nekončí jejich poslední vyučovací hodinou, jsou naším hlavním nástrojem strategie v této oblasti
družiny a školní kluby.
Zde je naším společným cílem s řediteli rozšiřovat aktivity tak, aby každé dítě našlo uplatnění pro své zájmy.
Jedním z důležitých prvků k naplňování společné strategie se školami se pro nás stalo
společné sdílení zkušeností a znalostí nejen mezi zřizovatelem a jeho školami, ale hlavně mezi školami samotnými.
Proto prvním krokem, který jsme uskutečnili, bylo zavedení společných
kulatých stolů zaměstnanců našich škol,
nejen pedagogů podle jejich aprobací, ale i kuchařek nebo právě vychovatelek školních družin.
Zde se projevila určitá slabost v našem školství, a to že
„učitelé jsou často mnohem úspěšnější při práci a komunikaci s dětmi než s dospělými.“
1) Naše první kulaté stoly tak byly poznamenané ostychem některých pedagogů, kteří si buď málo věřili, že to co dělají, bude málo zajímavé pro ostatní, nebo se domnívali, že to, jak si připravují aktivity pro děti, dělá přece každý.
Ze své zkušenosti jsem jim pak mohl potvrdit, že to tak není. A tak jsme neprodleně přistoupili k druhému kroku. Tím bylo zavedení pravidelných společných akcí, kdy nejen školy, ale i družiny si daly závazek, že během školního roku každá z nich uspořádá pro ostatní akci, ať sportovního, kulturního, nebo vědomostního zaměření.
Zpětná vazba byla pro nás jako zřizovatele víc než pozitivní. Nejenže se tyto akce osvědčily při očekávaném vzájemném poznávání se dětí z různých škol a míst na Praze 7, ale také je ocenily jako velký přínos pro svoji práci i samotné vychovatelky.
Tato setkávání jim umožnila vyměňovat si nejen dobré zkušenosti a nápady, ale i to, co se jim neosvědčilo v jejich práci. Takovéto sdílení jim pak umožňuje pozitivní změny zavádět nejen rychleji, ale i efektivněji. Nás, jako zřizovatele může těšit, že po těchto prvních krůčcích samy školy přišly se zájmem o další prohlubování jejich setkávání. Tím by měly být společné nové teambuildingové akce.
Je důležité mít pro všechny aktivity zpětnou vazbu, a to jak od, dětí tak i jejich rodičů. Proto jsme pro efektivnější prosazování naší společné školské strategie vybudovali vzdělávací webový portál
www.jaknaskoly.cz
o školství na Praze 7. Zde jsou všichni informováni o všem, co se děje ve školách i volném čase v naší městské části. To vše nám pomáhá na naší nastoupené cestě ke zkvalitňování podmínek v našich školách.

1) TROJAN, V. Pedagogický proces a jeho řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 92 s.

Související dokumenty