Zpracování mezd firmou v příspěvkové organizaci

Zpracovávám účetnictví a mzdy mateřské škole na základě smlouvy. Jsem podnikatel. Při kontrole inspekce z krajského úřadu bylo paní ředitelce MŠ sděleno, že nemůže mzdy zpracovávat firma, ale její zaměstnanec. Pro školku to znamená velké finanční zatížení na nákup počítače, software a mzdy. Je tato informace ze strany inspekce pravdivá? V kterém zákoně a paragrafu ji najdu?

Zpracování mezd firmou v příspěvkové organizaci
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Z dotazu není zřejmé, kdo je zřizovatelem právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy a jakou úlohu vůči mateřské škole hraje krajský úřad. Z kontextu dotazu dovozuji, že právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy je zřízena obcí nebo krajem. Obecně platí, že ředitel školy je odpovědný za použití finančních prostředků, které tvoří zdroje rozpočtu školy. Mezi tyto základní zdroje patří dotace MŠMT na přímé náklady, tj. i na náklady na platy [§ 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona], příspěvek zřizovatele na provoz (§ 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění).
Pokud budeme vycházet pouze ze zákoníku práce, můžeme konstatovat následující: Zákoník práce neobsahuje ustanovení, které by omezovalo příspěvkovou organizaci jako zaměstnavatele. Příspěvková organizace tedy může, ale nemusí zpracovávat mzdy svým zaměstnancem. Je pravdou, že ustanovením § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. se územnímu samosprávnému celku umožňuje stanovit účel použití těch prostředků, jimiž dotuje činnost jiných osob anebo na ni přispívá. Zákon tedy výslovně opravňuje zřizovatele školy uložit škole jako příspěvkové organizaci čerpat prostředky poskytnuté z rozpočtu zřizovatele na určitý účel. Pokud zřizovatel při stanovení účelu použití příspěvku na provoz vyloučí financování smlouvy, na základě které jsou zpracovávány mzdy (např. smlouvy o dílo), pak bude příspěvková organizace nucena zpracovávat mzdy svým zaměstnancem. Tato varianta je dle mého soudu málo pravděpodobná. Účelová vázanost finančních prostředků poskytovaných jako příspěvek na provoz z rozpočtu obce jí zřizované škole se obvykle řeší při následujících situacích: V praxi pak vyvstávají otázky, zda obec může škole, kterou zřizuje, přikázat čerpání přiděleného příspěvku na určité výdaje, a to zvláště tehdy, má-li škola pochybnost, zda jde o výdaje investiční nebo neinvestiční. Pochybnosti mohou nejčastěji vznikat v případech různých stavebních činností (například výměna oken) [Právní výklad MŠMT 2004/3].