Změny školního řádu mateřské školy

Cílem článku je upozornit na změny školního řádu mateřské školy, které jsou vyvolány změnou právních předpisů účinnou od 1. 1. 2017 nebo 1. 9. 20171 nebo úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen "RVP PV").

 

Změny školního řádu mateřské školy
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
specialistka na školskou problematiku, právník ČŠI
Povinný obsah školního řádu
Připomeňme nejprve povinné obsahové náležitosti školního řádu mateřské školy dle § 30 odst. 1 školského zákona:
a)
podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v mateřské škole,
b)
provoz a vnitřní režim mateřské školy,
c)
podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d)
podmínky zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí.
Je zřejmé, že školní řád lze pojmout jako dokument, do kterého se nepřepisují pravidla stanovená školským zákonem nebo jinými právními předpisy a do kterého mateřská škola zakotvuje pouze pravidla konkretizující obecně vymezené normy právních předpisů.
Pokud mateřská škola vnímá školní řád jako materiál, díky kterému jsou zákonní zástupci informováni i o normách stanovených právními předpisy, je školní řád rozsáhlejší. Kombinuje jak obecná pravidla právních přepisů, tak konkrétní pravidla rozvádějících obecné právní předpisy ve specifických podmínkách dané mateřské školy.
Podrobnosti k výkonu práv dětí
Změnou práv dítěte vyvolanou novelou školského zákona je
změna pravidla vymezujícího bezúplatnost vzdělávání ve veřejné mateřské škole
. S účinností od 1. 9. 2017 je v § 123 odst. 2 školského zákona zakotveno následující pravidlo:
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku
.
Většina veřejných mateřských škol ve školním řádu (případně v jiné speciální interní směrnici) toto pravidlo uvádí. V souvislosti s jeho změnou je účelné ve školním řádu současně doplnit, že předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.
Podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců dětí
Nová práva zákonných zástupců dětí zakotvená na základě novely školského zákona jsou spojena s jedním z "jiných způsobů", kterým dítě může plnit povinnost předškolního vzdělávání, a to
s individuálním vzděláváním dítěte
. Institut individuálního vzdělávání dítěte je ve školském zákoně zakotven s účinností od 1. 1. 2017.
Vymezení pravidel spojených s podrobnostmi k výkonu práv zákonných zástupců dětí, které se budou vzdělávat individuálně nebo se vzdělávají individuálně2, může spočívat např. v následujícím:
-
komu a jak se doručuje oznámení zákonného zástupce dítěte o tom, že se dítě bude individuálně vzdělávat,
-
kdy a jakým způsobem ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno,
-
kým, jakým způsobem, v jakém časovém předstihu bude zákonný zástupce dítěte informován o konkrétním datu řádného a náhradního termínu ověření úrovně osvojování dítětem očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání,
-
kdy a jakým způsobem ředitel mateřské školy sdělí zákonnému zástupci dítěte způsob, jakým bude ověřena úroveň osvojování dítětem očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání,
-
kým, jakým způsobem bude zákonnému zástupci dítěte doporučen další postup při vzdělávání dítěte po ověření úrovně osvojování dítětem očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání,
-
kdo a jak bude spolupracovat se zákonným zástupcem dítěte v souvislosti s využíváním mateřskou školou poskytovaných speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců dětí - plnění dítětem povinnosti předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky
Školský zákon v § 22 odst. 3 písm. a) stanoví, že zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit, aby dítě řádně docházelo do školy. Uvedená povinnost se nově projevuje v
pravidlech, jejichž dodržováním zákonný zástupce dítěte zajistí, že dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání
. Institut povinnosti předškolního vzdělávání je ve školském zákoně zaveden s účinností od 1. 1. 2017. Předškolní vzdělávání je pro děti povinné od 1. 9. 2017. Pravidla spojená s povinností předškolního vzdělávání je nutné zakotvit do školního řádu mateřské školy.
Pro přehlednost jsou uvedená pravidla a jejich případná konkretizace shrnuty v následujících tabulkách.
Řízení školy online
Řízení školy online
Řízení školy online
Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců dětí - plnění povinnosti předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání způsobem individuálního vzdělávání dítěte, má povinnosti stanovené § 34b školského zákona. Ustanovení § 34b školského zákona nabylo účinnosti 1. 1. 2017.
Pro přehlednost jsou uvedená pravidla a jejich případná konkretizace shrnuty v následujících tabulkách.
Řízení školy online
Řízení školy online
Obecné informace o ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání dítěte
Ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona mateřské škole ukládá, aby v případě individuálního vzdělávání dítěte školní řád mateřské školy stanovil způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání. Uvedené ustanovení nabylo účinnosti 1. 1. 2017.
Je evidentní, že i když dané ustanovení školského zákona souvisí s výkonem práv dítěte a výkonem práv zákonného zástupce individuálně vzdělávaného dítěte, je nutné uvedenou informaci ve školním řádu speciálně vyčlenit. Tento postup podpoří i to, že individuální vzdělávání dítěte je nový právní institut.
Základní časový rámec termínů řádného a náhradního termínu ověření je stanoven ustanovením § 34b odst. 3 školského zákona. Ověření se má uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Do školního řádu není vhodné uvádět konkrétní data ověření. Naopak je účelné termíny ověření vymezit obecněji (např. druhý týden v listopadu) a následně zákonného zástupce individuálně vzdělávaného dítěte prokazatelně informovat o konkrétním termínu ověření v řádném a náhradním termínu.
Vymezení způsobu ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů je dle mého názoru vhodné spojit s takovými údaji jako:
-
místo, ve kterém bude ověření probíhat,
-
celková doba, po kterou bude ověření probíhat,
-
činnosti, které má dítě při ověření vykonávat,
-
přítomnost pedagogických pracovníků při ověření,
-
přítomnost zákonného zástupce dítěte při ověření.
Provoz a vnitřní režim mateřské školy
V souvislosti s novelou školského zákona zavádějící povinnost předškolního vzdělávání je vhodné ve školním řádu uvést do souvislosti údaje vymezující provoz a vnitřní režim dne s časovým úsekem 4 nepřetržitých hodin, v jehož průběhu dítě plní povinnost předškolního vzdělávání.
Například:
Řízení školy online
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ze dne 18. 1. 2017, čj. MSMT-38628/2016-1, se do RVP PV vkládá nová kapitola 10 upravující vzdělávání dětí od dvou do tří let. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s RVP PV, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2017.
Pokud to již nevyplývá z textu školního řádu mateřské školy, je vhodné ve školním řádu uvést, že věcné, hygienické, psychosociální, personální, organizační a bezpečnostní podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let věku jsou zajišťovány v návaznosti na specifické potřeby dětí tohoto věku. Případně může mateřská školy uvedené specifické zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví dětí rozvést tak, jak to odpovídá praxi dané mateřské školy.
Shrnutí
Změny právních předpisů a změny RVP PV, v jejichž důsledku je nutné změnit nebo doplnit školní řád mateřské školy, se týkají zejména povinnosti předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří let. Lze je zařadit do obsahových částí školního řádu "podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole", "provoz a vnitřní režim mateřské školy" a "podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí".
Změněný školní řád nemá nabýt účinnosti dříve, než nabyde účinnosti právní úprava, která změnu školního řádu vyvolává.
1 Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.
2 Viz § 34b školského zákona.
3 Viz § 34a odst. 3 školského zákona.
4 Viz § 34a odst. 3 školského zákona, § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
5 Viz § 34a odst. 4 školského zákona.
6 Viz tamtéž.
7 Viz tamtéž.
8 Viz § 34b odst. 1 a 2 školského zákona.
9 Viz § 34b odst. 3 školského zákona.

Související dokumenty