Změny právních předpisů a činnost mateřské školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021

Vydáno:

Cílem článku je vyčlenit změny nebo očekávané změny právních předpisů, které ovlivní činnost mateřské školy ve zbývajících měsících školního roku 2019/2020 a ve školním roce 2020/2021. V kontextu novel právních předpisů jsou následně shrnuty základní aktivity mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

 

Změny právních předpisů a činnost mateřské školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
Odpovědnost za škodu, která vznikla dětem mateřské školy
S účinností od 1. 6. 2020 se mění zákoník práce a nově zakotvuje pravidlo upravující odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Do 31. 5. 2020 stanoví pravidla odpovědnosti za škodu, která vznikla dětem mateřské školy, občanský zákoník.
Existují různé právní výklady ohledně normy občanského zákoníku zakotvující odpovědnost mateřské školy za škodu, která vznikla dítěti. Avšak i tyto různé právní názory lze využít ke zdůraznění odlišných charakteristik odpovědnosti za škodu, která se vztahuje na mateřské školy od 1. 6. 2020.
Dle názoru autorky se odpovědnost za škodu, která vznikla dítěti mateřské školy, vyvozuje z § 2924 občanského zákoníku1).
§ 2924 občanského zákoníku
Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí.
Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo
[zdůrazněno autorkou].
Dle názoru Mgr. Jana Fialy odpovědnost mateřské školy za škodu, která vznikla dítěti mateřské školy, vyplývá z § 2910 občanského zákoníku ve spojení s § 29 odst. 2 školského zákona2).
§ 2910 občanského zákoníku
Škůdce, který
vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem
[zdůrazněno autorkou]
a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.
Jak již bylo uvedeno, s účinností od 1. 6. 2020 upravuje odpovědnost za škodu, která vznikla dítěti v mateřské škole, zákoník práce.
§ 391 odst. 2 zákoníku práce
Za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách
, žákům základních škol a základních uměleckých škol
při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy
[zdůrazněno autorkou]
; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Novela maturitní vyhlášky
Shrnutí změn školského zákona k 1. 9. 2015
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Právní domněnky v novém občanském zákoníku a jejich rizika
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Prosinec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Srpen a září 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Říjen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Listopad 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nákup potravin do školských stravovacích zařízení ve světle připravované
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost