Zápisy dětí - jak se podmínky liší u nás a v Berlíně?

Vydáno: 9 minut čtení
Zápisy dětí – jak se podmínky liší u nás a v Berlíně?
Tereza
Valkounová
Asociace lesních MŠ
Školský zákon č. 561/2004 Sb. v § 34 odst. 2 ukládá, že zápis do MŠ musí proběhnout v době od 2. do 16. května. Oznámení o stanovení konkrétního termínu zápisu musí být zveřejněno na obvyklém veřejně přístupném místě (ideálně s měsíčním předstihem). Soukromé mateřské školy mají na rozdíl od státních MŠ volnější ruku pro stanovování kritérií pro přijetí dítěte do MŠ, přičemž kritéria pro přijímání dětí do MŠ stanovuje ředitel školy, nikoliv zřizovatel. Za žádných okolností však kritéria pro přijímání dětí do MŠ nesmí být diskriminační a musí odrážet situaci dítěte, nikoliv aktivity jeho rodičů.
V berlínských lesních školkách jsou mnohá u nás nepřípustná kritéria oprávněná. Jak se tedy zápis do mateřských ško

Související dokumenty

Pracovní situace

Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí
Evidenční list dítěte nepřijatého k předškolnímu vzdělávání
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Daňové zvýhodnění na dítě starší 18 let, které studuje na škole v zahraničí
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Zápis z jednání školské rady
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Zápis do MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II