Workshop na pedagogické poradě

Vydáno:

Pedagogická porada nemusí být jen věcnou záležitostí, kde jsou učitelé seznamováni s dokumenty a dílčí organizací mateřské školy, ale může mít i zábavnější formu – například s využitím workshopu.

Workshop na pedagogické poradě
Bc.
Romana

Související dokumenty

Pracovní situace

Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Porady v mateřské škole
Plány činnosti - srpen 2021
Vedení porad
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Žádost o individuální (domácí) vzdělávání
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Míra vzdělávací povinnosti
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Dietní stravování
Akce v mateřské škole přes noc
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD