Vyzvedávání dětí z MŠ

 

Vyzvedávání dětí z MŠ
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph.D.
Momentálně řešíme nemilou situaci ohledně vyzvedávání dětí z MŠ. Jde o to, že rodiče dítěte se od sebe odstěhovali, vznikl spor ohledně vyzvedávání dítěte z MŠ, kdy pro něj docházejí oba rodiče a na pověření, které v době vzájemného soužití oba odsouhlasili, jsou uvedeni i prarodiče matky. Otec napsal písemnou žádost, že si nepřeje, aby k vyzvedávání docházelo právě prarodiči matky dítěte a že pokládá toto pověření za zrušené. Matka na něm stále trvá a bere, že pokud nedošlo ke vzájemné shodě, tak že je toto pověření stále platné a její rodiče si mohou vnoučka vyzvedávat v době, kdy ona je ještě v práci. Navíc otec se snaží vyzvedávat dítě dřív, než pro něj přijde matka, tak, aby u dítěte byl dříve než ona. Matka se obrátila na opavský OSPOD, který stojí za názorem matky a otec se obrátil na ostravský OSPOD, který zase dal za pravdu jemu. Předpokládáme, že v tomto případě nedojde mezi rodiči k uzavření dohody o styku s dítětem. Pokud rodiče nedosáhnou dohody, nezbude, než aby jejich styk s dítětem upravil soud, a to buď na základě návrhu některého z rodičů (případně, pokud se rodiče o styku nedohodnou a žádný z nich nepodá návrh k soudu na úpravu sporné otázky a pokud tento stav bude narušovat organizaci činnosti školy nebo školského zařízení), nebo na základě podnětu ředitele školy nebo školského zařízení. Prozatím jsme školce doporučili, aby dítě předávali pouze rodičům, ovšem původní pověření (§ 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb.) na prarodiče matky dítěte s ohledem na rozdílnost názorů není úplně jednoznačné – zda na něj pohlížet, jako by nebylo, nebo právě naopak, pokud nesouhlasí oba, tak ponechat.
ODPOVĚĎ:
Dále v odpovědi vyjadřuji svůj právní názor.
Z dotazu dovozuji, že dosud nebyl nijak soudně upraven styk rodičů s dítětem, ani jeden z rodičů nebyl v rodičovské odpovědnosti omezen, ani jeden z rodičů nebyl rodičovské odpovědnosti zbaven. Dále dovozuji, že se nepodařilo ve spolupráci s mateřskou školou a OSPOD dosáhnout shody rodičů.
V této situaci je nutné brát v úvahu:
a)
zda je, nebo není předávání dítěte významná záležitost se zřetelem k zájmu dítěte,
b)
zda se předáváním dítěte babičce poškozuje, nebo nepoškozuje zájem dítěte.
Podle mého právního názoru předávání dítěte určité osobě není významnou záležitostí se zřetelem k zájmu dítěte. Proto je nutné vycházet ze skutečnosti, že rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům a každý z rodičů může „samostatně“ pověřit určitou osobu k převzetí dítěte z mateřské školy. To znamená, že matka může pověřit určité osoby k převzetí dítěte, bez ohledu na souhlas otce.
Pokud by mateřská škola měla informace o tom, že matka pověřila předáváním dítěte určitou osobu a předávání dítěte právě této osobě není v souladu se zájmem dítěte, pak by měla mateřská škola spolupracovat s OSPOD. Následně by mělo dojít na základě shody rodičů ke shodě ohledně předávání dítěte.
PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.