Využití hudebních i nehudebních pomůcek při práci s písní v MŠ

Vydáno:
Využití hudebních i nehudebních pomůcek při práci s písní v MŠ
Rafaela
Drgáčová
ústřední metodička hudební nauky, vyučující na ZUŠ v Jeseníku
Už ty pilky dořezaly
Už ty pilky dořezaly,
už ty mlynky domlely,
už sedlaci vymlatili,
maju prazdne stodoly.
Jura enem poskakuje,
Hanka sě zas jen toči,
muzikanti podřimuji,
hrom ať do nich uhodi.
Při hledání optimálního poslechového či pěveckého materiálu pro děti předškolního věku existují nejméně dvě možné cesty, po kterých se vydat. Jedna z nich je cesta tzv. nejmenšího odporu, kdy vyučující učí děti jen to, co „chtějí“ umět, tzn. co slyší v různých pořadech pro děti a co se dá bez velkých problémů koupit. Druhá, obtížnější, ale o to záslužnější, je uvědomění si učitelovy naprosto nezastupitelné role při předávání „paměti národa“ a formování vkusu a rozhledu dětí, která spočívá v hledání a nalézání kvalitních umělých či lidových písní, které děti umět tzv. „nechtějí“, ale to často jen z toho důvodu, že o jejich existenci ani nevědí.
Lidový tanec Pilky, součást cyklu Lašských tanců Leoše Janáčka, je jednou z písní, kterou se dá tato cesta zahájit – děti mají tuto píseň rády a není příliš obtížné si opatřit její notovou i zvukovou podobu v mnoha nahrávkách. V následujících řádcích si dovolím nastínit několik možností, jak s touto veselou, a v podstatě velmi jednoduchou písní pracuji a co se při ní mohou malí zpěváčci naučit.
První možností je seznámit děti s textem písněa ukázat na ní podobu jednoho z nářečí naší země. Často se totiž setkáváme s tím, že děti umějí řadu anglických slovíček, když jim ale řekneme něco v nářečí či slovensky, vůbec nerozumějí. Už to je záslužná práce a je dobré, když ji učitel čas od času udělá – rozšiřuje se tím slovní zásoba a cit pro mateřský jazyk. Text písně může být také odrazovým můstkem pro
povídání si o různých známých i neznámých řemeslech, což může být velice nosné „průřezové téma“ či název celoročního výukového plánu.
Pak se lze pustit do vlastní práce s písní, kdy se pokoušíme v duchu tzv. „činnostního pojetí výuky“ o její co
nejrychlejší a nejaktivnější zvládnutí
a zapamatování, a to například tím, že se při zpěvu pokusíme o
pohybovou ilustraci textu. Půjdeme-li řádek po řádku, máme možnost
učit děti v první sloce:
 
správnému metrickému cítění
(1. řádek – „řezání dříví“ – stoj v kruhu, držení se za ruce a střídavé pohyby doleva a doprava, lze zkoušet i různá tempa = „nabroušené“ či „zrezavělé“ pilky);
 
motorice
(2. řádek „mletí mlýnku“ – polovinou těla, hlavou, z ramene, předloktí, zápěstí, prsty);
 
aktivní rozcvičce
(3. řádek – doslovné „mlácení cepů“ či hra na tělo);
 
cítění pauzy
(4. řádek – prázdné stodoly).
Druhá sloka je sama o sobě dostatečně návodná a není potřeba ji tolik rozebírat, děti ale velmi oceňují, když mohou
zvukově napodobovat, jak ospalé muzikanty probudil „hrom“, a
vyzkoušet
si při tom:
 
sluchové rozeznávání směru znění zvuku či tónu;
 
jednotný úder do nástrojů Orff instrumentáře na povel učitele;
 
práci s dynamikou na příkladu blížící se a vzdalující bouřky.
Tímto způsobem lze pracovat s písní nejméně týden, pořád se přitom ale něco děje a děti se nenudí.
Dalším krokem je využití písně pro aktivity přesahující její pouhý nácvik, čímž se její užitečnost ještě znásobí. Osvědčilo se mi znázornění obrysu „prazdne stodoly“ na zemi (z molitanových kostek, starých ponožek, bambusových tyčí, atd.) a její postupné „zabydlování“ různými předměty, při kterých lze spojovat předměty denní potřeby, barvy, oblečení, nástroje Orff instrumentáře atd. a vytleskávat jejich rytmické struktury. Mladším dětem to na dlouhou dobu stačí, předškoláci už zvládnou nalézání stejných rytmických modelůa jejich využití pro jednoduchá ostinata k uvedené písni či odebírání uvedených předmětů zpět do ticha = „prazdne stodoly“.
S písní lze pracovat i s pomocí známé hry, při které je dohodnuta sada určitých pohybů a zvuků (např. činel – hrom či úlek, triangl – „náměsíčné“ pohyby ospalých muzikantů, atd.), které se v nepravidelných časových intervalech střídají, děti se učí správně reagovat na zvukya hodně se soustředit.
Poslední z možností je využít zcela nehudební pomůckya zdánlivě „nehudební“ aktivity na půdorysu již známé písně, která potom slouží jako určité vodítko k navození potřebných představ. V tomto případě byly použity jako jednotlivá „zrníčka z vymlácených klásků“nafukovací balónky různých barev a mí žáčci je postupně využívali takto:
 
nafukovali a vyfukovali „scvrklá semínka“ podle mnou hrané dynamiky;
 
nafouknutá (= pěkně zralá) zrníčka potěžkávali v dlani a přehazovali si je za zvuku příjemné relaxační hudby (osvědčená aktivita pro začátek vyučovací jednotky či její závěr);
 
pohybovali se po třídě a sestavovali počet zrníček v klásku pomocí hry na „molekuly“ (nácvik jednoduchého počítání pro předškolní děti);
 
skládali zrníčka dle barev.
Uvedené ukázky, ač v praxi ověřené a mnohokrát vyzkoušené, jsou pochopitelně jen malým vodítkem pro
vlastní kreativní pedagogickou práci
každého pedagoga, která musí vždy vycházet z mentální a hudebně motorické vyspělosti třídy i atmosféry, která v ní panuje. Budou-li ale také pobídkou k
hledání neotřelých lidových a umělých písní
a snahy předat jejich skrytou krásu a hudební i nehudební potencionál na správnou adresu, neminou se účinkem a dlouhodobě potěší nejen „adresáty“, ale také jejich „odesílatele“.

Související dokumenty