Vyjádření MŠMT k nadměrné administrativní zátěži v souvislosti s přijímáním k předškolnímu vzdělávání

Vydáno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) je v rámci péče o náležitou právní úpravu věcí patřících do jeho působnosti povinno posuzovat také stanovená procesní pravidla rozhodování ředitelů škol, a to v širokých souvislostech. Zabývá se tedy rovněž otázkami administrativní náročnosti správních agend ředitelů škol.

Vyjádření MŠMT k nadměrné administrativní zátěži v souvislosti s přijímáním k předškolnímu vzdělávání
Mgr.
Patrik
Kubas
tiskový mluvčí, odbor vnějších vztahů a komunikace MŠMT
Podle stávající právní úpravy v § 165odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŠZ“), rozhoduje
ředitel mateřské školy
zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání o právech a povinnostech v rámci výkonu státní správy. Na rozhodování ředitele se v takovém případě vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Právě působnost správního řádu (viz § 1 a § 9) a formální struktura správního řízení a rozhodnutí je podstatou
administrativní zátěže.
MŠMT shledává, že přijímání ke vzdělávání, kdy se pravidelně ředitelé škol musejí vyrovnat s jednorázovým náporem řádově desítek až stovek žádostí, je
formálně i časově náročné. Za účelem snížení administrativní zátěže zařadilo MŠMT do vládního návrhu novely ŠZ projednaného vládou dne 13. dubna 2011 též některé změny v přijímacím řízení.
Návrh novely ŠZ po zapracování připomínek z meziresortního připomínkového řízení a stanovisek pracovních komisí Legislativní rady vlády obsahuje speciální úpravu
oznamování rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
v § 183 odst. 2.
Nově by § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. měl stanovit:
„Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.“
K citovanému ustanovení lze poznamenat následující:
 
Znění § 183odst. 2 se vztahuje také na
přijímání k předškolnímu vzdělávání, neboť používá pojem „vzdělávání“ obecně. (Výjimku tvoří pravidla, která jsou v § 183 odst. 2 výslovně vztažena na jiné druhy škol.)
 
Odchylka od správního řádu se týká výhradně
kladných rozhodnutí
(pouze v těchto případech lze slevit z nároků na formální náležitosti rozhodnutí, poněvadž se nepředpokládá, že se účastník bude proti kladnému rozhodnutí odvolávat).
 
Kladná rozhodnutí
se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (pojem „uchazeč“ je vztažen i na děti v řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání).
 
Zveřejněním seznamu
se nahrazuje doručování kladných rozhodnutí jednotlivým účastníkům. Nebude proto nutné vyhotovovat a doručovat zákonným zástupcům do vlastních rukou obvyklá správní rozhodnutí pro přijaté děti.
 
V seznamu přijatých uchazečů se nebudou uvádět
osobní údaje
– uchazeči budou označeni pořadovými čísly, která jim přidělí ředitel školy například při podání přihlášky.
 
Doručování
zamítavých rozhodnutí
bude probíhat podle dosavadních pravidel, což se při projednávání návrhu novely ukázalo jako nezbytné k ochraně práv neúspěšných uchazečů.
Návrh vychází ze záměru MŠMT snížit administrativní zátěž ředitelů škol při rozhodování o přijetí ke vzdělávání podle správního řádu a zároveň dostát níže uvedeným ústavněprávním požadavkům.
Rozhodování o přijetí ke vzdělávání řediteli škol zřizovaných státem, krajem, obcí a svazkem obcí je na prvním místě nutné vnímat jako
rozhodování o právu fyzické osoby využívat veřejných služeb.
Pro utváření právní úpravy pravidel rozhodování jsou dána tato ústavněprávní východiska:
 
Výkon veřejné moci
(zde rozhodování o právech a povinnostech) se musí uskutečňovat jen způsoby stanovenými v zákoně (čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
 
Zaručuje se právo na spravedlivý proces. Každý se může domáhat svého práva „stanoveným postupem“ (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Součástí práva na spravedlivý proces je tedy také právo každého, aby pro rozhodování o jeho právech a povinnostech byl zákonem stanoven postup, který zaručí spravedlivé rozhodnutí, a to včetně opravných prostředků.
Je proto zřejmé, že i přijímání k předškolnímu vzdělávání musí mít
zákonem stanovená pravidla, která účastníkům řízení zaručí mimo jiné:
 
rozhodnutí odpovídající skutečnému stavu věcí,
 
respektování zásady rovnosti před zákonem,
 
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
 
přezkum rozhodnutí použitím opravných prostředků.
Tyto záruky jsou realizovatelné v zásadě jen tehdy, podléhá-li rozhodování formalizovanému postupu ústícímu v písemné rozhodnutí s náležitým odůvodněním, které umožní přezkoumatelnost rozhodnutí. Odpovídající pravidla stanovuje správní řád. Případné odchylky od obecné úpravy ve správním řádu jsou přípustné pouze do té míry, v níž jsou ještě zachovány výše uvedené záruky.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě