Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole, 2. část

Vydáno: 26 minut čtení

Jaký je rozdíl mezi pojetím výtvarné výchovy ve smyslu rukodělných činností a pojetím tvořivé výtvarné výchovy? Tvořivá výtvarná výchova podporuje možnost sebevyjádření dítěte a jeho fantazii, a je tím pádem příležitostí v rámci soudobého pojetí výtvarné výchovy umožnit mateřské škole integrovat ostatní obory, a přispívat tak ke všeobecnému vzdělání.

 

 

 

 

Všeobecně vzdělávací potenciál výtvarných činností v mateřské škole
PhDr.
Věra
Uhl Skřivanová
Ph.D.
vedoucí katedry výtvarné výchovy a kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
Příklady výtvarných úloh z praxe – srovnání šablonovité a tvůrčí výtvarné výchovy
Pro srovnání šablonovitého a tvůrčího přístupu k výtvarným činnostem předkládáme analýzu vzdělávacího obsahu na dvou příkladech z praxe. Rády bychom srozumitelně osvětlily rozdíl mezi výtvarnými úlohami založenými na šablonovitých postupech a tvůrčí výtvarnou výchovou.
Příklad schematické výtvarné úlohy
Námět: Jarní slunce
Zadání (formulováno modelově):
„Protože už mezi mraky vykukují první hřejivé paprsky, vyrobíme dnes z papíru jarní sluníčko. Nejdříve si vezmi žlutý kruh a nastříhej paprsky. S nůžkami zacházej opatrně, abys některé paprsky neustřihl. Až budeš se střiháním hotov, udělej sluníčku obličej. Vyber si ze samolepek oči, které se ti líbí, a nalep je na sluníčko. Nezapomeň mu nakreslit pusinku, aby se na nás z oblohy hezky smálo. Můžeš nakreslit také nos nebo obočí. Nakonec nalep sluníčku klobouček. Může být červený, modrý, zelený nebo černý. Klobouk ozdob jarní květinkou vystřiženou z barevného papíru.“
Obr. 1 Anonymní výtvarné práce dětí z MŠ vystavené ve veřejném prostoru
Analýza možných výstupů, ke kterým úloha přispívá. Vlevo očekávané výstupy dle RVP PV (2018), vpravo výstupy vztažené ke konkrétní úloze:
Vzdělávací oblast
Očekávaný výstup
Konkretizace očekávaného výstupu
Dítě a jeho tělo
Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.).
Koordinovat pohyby ruky a oka při nastřihování kruhu z barevného papíru; uchopit drobnou samolepku a nalepit ji na papír; uchopit tužku a tyčinkové lepidlo.
Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.).
Připravit a uklidit pracovní plochu.
Zacházet