Úsporná opatření v mateřských školách

Vydáno:

Příchod nového roku bývá vždy očekáván s nadějemi a vírou ve zlepšení pracovních podmínek a platů. Ve školství se toto pravidlo v posledních letech ale zřejmě mění ve zcela opačné a letošní rok co do množství úsporných opatření a škrtů předčil všechny předchozí.

Jedinou pozitivní změnou je zavedení nových tarifních tabulek pro pedagogické pracovníky, které znamenají opravdu velkorysé zvýšení platů pedagogických pracovníků. Ovšem jen některých. Veřejnost získala dojem, že všichni pedagogičtí pracovníci si polepšili o několik tisícovek. A těžko se jim vysvětluje, že skutečnost je zcela jiná, zejména u pedagogů v mateřských školách. Na jiných typech škol na lepší platové podmínky dosáhla většina pedagogických pracovníků díky své odborné kvalifikaci a vysokoškolskému vzdělání.

V mateřských školách je to naopak mizivé procento, protože možnost studovat obor učitelství pro mateřské školy (dále jen „MŠ“) na vysoké škole zkrátka neexistovala. A těch několik učitelek, které na MŠ mají jak odbornou kvalifikaci, tak vysokoškolské vzdělání, získaly lepší plat často paradoxně tím, že sice vysokou školu vystudovaly, ale ve zcela jiném než pedagogickém oboru.
Učitelky MŠ jsou ale na takový přístup zvyklé. S podobnou situací se totiž setkaly již v roce 2007, kdy se naprosté většině z nich krátila započitatelná praxe o dva roky, protože byly sice odborně kvalifikované, ale při uvádění získaného vzdělání se mohly pochlubit „jen“ středním vzděláním s maturitní zkouškou. Vyššího odborného vzdělání, u kterého se praxe nekrátila, mohla dosáhnout jen malá část z nich, protože nabídka tohoto studia zkrátka téměř neexistovala.
I když pomineme tyto skutečnosti, mateřské školy čekají v roce 2011 v platové oblasti jiné problémy, které přinášejí jiná rozpočtová pravidla. Ty jsou v současné době již známa. Oproti rozpočtu roku 2010 se letos uplatní zejména:
 
snížení ostatních běžných výdajů o 10 % (cca 0,2 mld. Kč),
 
snížení přídělu do FKSP z 2 % na 1 %,
 
snížení mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky o 10 % (cca o 1,7 mld. Kč),
 
stanovení republikových normativů zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro nepedagogy.
Poslední dva faktory budou dělat problémy všem školám, ale negativně se promítnou především do práce škol s malým počtem zaměstnanců, tedy většiny mateřských škol.
Čím menší bude škola a čím menší bude mít naplněnost, tím větší problémy bude mít v oblasti nepedagogických „provozních“ zaměstnanců a musí co nejdříve přistoupit k důrazným úsporným opatřením.
Ohlasy z mnoha škol poukazují na skutečnost, že obvyklá úsporná opatření, tj. snížení nebo odnětí osobních příplatků, tentokrát nebudou stačit na dosažení nutných úspor.
Zkusme se podívat, jaké vůbec mají školy možnosti v oblasti úspor, jaká mohou provést opatření?
 
Snížení počtu nepedagogických pracovníků tak, aby byl dodržen jejich závazný limit stanovený na základě normativního výpočtu
(případně navýšeného po úspěšném dohodovacím řízení). Tento limit bude znám MŠ až po přidělení rozpočtu, ale je snadné jej odvodit z loňských údajů. Možnosti úspor zde bezpochyby jsou. U pedagogických pracovníků se jejich počet a počet „úvazků“ dá zjistit velmi přesně podle počtu vyučovacích či výchovných hodin, které škola musí zajistit pro své žáky. U nepedagogických pracovníků žádné takové pomocné ukazatele nejsou k dispozici. Nikde není například stanovena velikost úklidové plochy na plný úvazek uklízečky. V minulosti byla realizována úsporná opatření právě u uklízeček, kdy se jim opakovaně navyšovala plocha jejich úklidového úseku. Další možností je zrušení určitého pracovního místa s tím, že požadovaná práce bude pro školu zajištěna dodavatelsky. Pro malé školy by bylo přepychem zaměstnávat vlastní účetní či mzdovou účetní, i pokud by šlo o sloučenou práci sekretářka – hospodářka – účetní. Toto opatření je zapotřebí projednat se zřizovatelem, protože tím se náklady na zajištění této agendy přenášejí na něj (což je ostatně zřejmě smyslem většiny těchto reforem).
 
Zachování počtu nepedagogických pracovníků, ale snížení jejich úvazků.
Toto opatření ale nelze provést bez souhlasu zaměstnanců, je nutné dohodnout se s nimi na změně obsahu pracovní smlouvy ve smyslu sjednání kratší pracovní doby. Nelze poukazovat na to, že v pracovní smlouvě většinou není ujednání o plné či kratší pracovní době a domnívat se, že je tedy zaměstnavatel oprávněn sám měnit výši úvazku. Pokud totiž v pracovní smlouvě není uveden rozsah pracovní doby, vždy je na ni nahlíženo jako na plný pracovní úvazek v rozsahu 40 hodin týdně.
 
Snížení či odejmutí osobních příplatků.
Poskytování osobních příplatků se ve chvíli, kdy je nutné zavést nezbytná úsporná opatření, ukazuje jako velmi nevýhodné. Snižování osobních příplatků se stává předmětem sporů, zvláště pokud byl osobní příplatek poskytnut zaměstnanci za práce, které bude vykonávat i nadále, nebo mu byl poskytnut na určité období a odebráním není toto období dodrženo. Žádný právní předpis nestanovuje, jak velký díl nadtarifních složek platu má být vyplácen formou osobních příplatků a odměn. Daleko výhodnější je proplácení formou mimořádných odměn. Zjednodušeně řečeno – pokud jste poskytli zaměstnanci k prvnímu lednu osobní příplatek a uvedli jste jeho výši v platovém výměru, pak jej musíte vyplatit, i když jste zjistili, že na něj prostředky nemáte. Odměnu vyplatíte, až na ni peníze budete mít. Její výše se předem nikde neobjevuje, k její výplatě nejste ničím zavázáni. V minulosti bylo vyžadováno dodržování nepsaného pravidla 80 : 20, které si prosadily odbory a objevovalo se i v doporučené metodice MŠVT rozpisu prostředků na platy – 80 % nadtarifních prostředků mělo být vypláceno formou osobních příplatků (v rámci sociálních jistot zaměstnanců) a jen 20 % formou mimořádných odměn. V současné době je ovšem výhodnější pravidlo opačné 20 : 80, nebo ještě lépe 0 : 100. Proto by bylo vhodné zcela
přepracovat kritéria pro poskytování osobních příplatků a tím odůvodnit jejich současné změny.
 
Snížení počtu vedoucích pracovníků a přerozdělení kompetencí při řízení a kontrole podřízených pracovníků.
Jde o zvážení, zda je účelné vyplácet příplatek za vedení například školnici, která je na malé škole vedoucím pracovníkem přesto, že „řídí“ pouze jednu uklízečku, a to ještě jen na kratší pracovní dobu. Při tomto posuzování je dobré zavzpomínat na rok 2007, kdy nový zákoník práce zavedl nové pravidlo ve stanovování úrovní řízení a tím i odstupňované příplatky za vedení. Statistiky dokladují, že v lednu 2007 se zvýšil počet vedoucích pracovníků na školách cca o 30 %. Většinou ne proto, že by byli zapotřebí, ale proto, že pro ředitele škol bylo výhodné řídit co největší počet vedoucích pracovníků na nižších stupních. Úvahy o jejich potřebnosti by měly vycházet i z § 302zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění – zda váš současný vedoucí pracovník skutečně plní zde uvedené povinnosti:
 
§ 302 Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni
a)
řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,
b)
co nejlépe organizovat práci,
c)
vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
d)
zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona,
e)
vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců,
f)
zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů,
g)
zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.
 
Využití možnosti stanovení platového tarifu nepedagogickým pracovníkům zvláštním způsobem podle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Pro konkrétní druhy prací nemusí být platový stupeň stanoven podle délky praxe, ale může být uplatněn zvláštní způsob určení platového tarifu stanovením konkrétní částky. Toto pravidlo lze uplatňovat již několik let, ale původně bylo omezeno pouze na pracovníky zařazené v 1.–4. platové třídě, pak se rozšířilo i na pátou platovou třídu a nyní je lze uplatnit u pracovníků ve všech platových třídách (to ale neplatí pro zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem, s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává umělecko-pedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce).
 
Po dohodě se zřizovatelem část prostředků na platy nepedagogickým pracovníkům hradit z příspěvku zřizovatele.
Například se dohodnout, že úvazek 1,0 uklízečky bude hrazen z příspěvku obce ve stejném platovém tarifu jako ostatní uklízečky včetně nadtarifních složek platu ve stejné výši a případného nárůstu platu daného změnami právních předpisů v budoucnu. V řadě obcí, které si chtějí školu udržet, i když má třeba jen deset žáků, to tímto způsobem funguje.
 
Při zastupování pracovníků nebo krátkodobě omezených pracích přednostně využívat dohody o provedení práce.
Nebyl realizován záměr zvýšit počet hodin, které může pracovník pro zaměstnavatele odpracovat na dohodu během roku. Limit 150 hodin zůstává, ale přesto uzavírání dohod o provedení práce představuje výraznou možnost úspor. Odměna nemusí dosahovat výše platu v pracovním poměru, lze ji sjednat dohodou. Pro zaměstnavatele nevznikají žádné další možné závazky náročné na finanční prostředky jako u pracovního poměru, tzn. například nárok na dovolenou, cestovní náhrady, výpovědní lhůty, odstupné. Dohodu lze uzavřít tak, aby byla výhodná pro pracovníka i zaměstnavatele - pracovníkovi je vyplacena „v čistém“ vyšší částka, než by pobíral v pracovním poměru a škola ušetří na odvodech zdravotního pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (které nevrací, ale využije například pro nákupy pomůcek stejně jako ONIV). Limit 150 hodin není vysoký, ale po jeho vyčerpání lze dohodu ukončit a uzavřít s pracovníkem další pracovněprávní vztah, který je také výhodnější než pracovní poměr – dohodu o pracovní činnosti. A výhodnější může být opět jak pro pracovníka, tak pro zaměstnavatele.
 
Přehodnocení prací, které jsou po zaměstnancích požadovány a tím i přehodnocení jejich zařazení do platových tříd
Řada ředitelů otevřeně přiznává – chci si tohoto pracovníka udržet, a proto jej chci co nejlépe ohodnotit vysokým platem. Zaměstnanci jsou proto někdy zařazeni do vyšších platových tříd než odpovídá náročnosti práce, kterou skutečně vykonávají. Přeřazení zaměstnance do nižší platové třídy je sice nepříjemné, ale je možné. Platová třída není sjednána v pracovní smlouvě (ani žádné jiné platové podmínky), a proto ji může zaměstnavatel změnit – s tím, že to odůvodní změnou prací, které po zaměstnanci vyžaduje a určité práce již vyžadovat nebude.
 
Optimalizace rozsahu sjednané pracovní doby, přezkoumání, zda není současný údaj nadhodnocen.
K nadhodnocení dochází například u topičů, kdy není zřejmé, jak velký úvazek je nutný. K nejasnostem dochází většinou proto, že škola nemá zpracován provozní řád kotelny – úvazek topiče by měl odpovídat obslužnému času kotelny uvedenému v provozním řádu kotelny. Pokud jej škola nemá, lze se obrátit na servisní firmu, která zajišťuje opravy a prohlídky kotelny. Ta je oprávněna provozní řád vytvořit a stanovit i požadavky na obsluhu – zda kotelna vyžaduje jen občasný dohled či opakovaně několikrát v průběhu dne, zda je nutná obsluha ve dnech pracovního klidu. Zda je vůbec nutné topiče zaměstnávat (např. u zcela automatických systémů elektrického vytápění).
 
Úprava rozvržení pracovní doby nepedagogických pracovníků, aby nedocházelo ke zbytečnému čerpání prostředků na platy – příplatků za rozdělenou směnu, příplatků za přesčasovou práci, za práci ve dnech pracovního klidu atd.
Optimální je stanovit zcela konkrétní časové rozmezí, kdy je zaměstnanec povinen být na pracovišti. Také je ale vhodné zkontrolovat pracovní náplně, aby nebyly s tímto rozvržením v rozporu. Škola například upravila školníkovi rozvržení pracovní doby na dobu 7,00 – 15,30 hod. (včetně přestávky), aby nešlo o rozdělenou směnu, ale v pracovní náplni nezměnili formulaci, že školník ráno odemyká budovu a po skončení provozu ji uzamyká a kontroluje. Provoz končil ve 20 hodin. Školník později pomocí této pracovní náplně prokázal, že i když mu byla pracovní doba stanovena vcelku, ve skutečnosti po něm byla vyžadován jiný průběh pracovní doby a příplatek za rozdělenou směnu mu musel být doplacen.
A na závěr ještě jedno opatření, které možné není. Některé školy pochopily informaci o snížení prostředků na platy nepedagogických pracovníků o 10 % tak, že jim o těchto 10 % sníží platové tarify uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády. Tato tabulka se ale po 1. 1. 2011 nezměnila, platové tarify zde uvedené zůstávají stejné a nelze je měnit.
Tolik alespoň k některým opatřením, které lze uplatnit ve snaze dosáhnout úspor a „vejít se“ do závazných ukazatelů, které škole budou stanoveny v rámci rozpočtu v roce 2011.
S přijatými opatřeními by ředitelka MŠ měla seznámit všechny zaměstnance. Než provede určitá organizační opatření, musí je vyhlásit, například projednáním na poradě nebo jiným prokazatelným způsobem na pracovišti obvyklým a písemně zaznamenat. Například: „V souvislosti s novými pravidly rozpočtu 2011 a nezbytností úsporných opatření, budou na pracovišti provedena tato organizační a racionalizační opatření a strukturální změny ve smyslu § 280 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.“

Související dokumenty