Třídnictví v MŠ

Vydáno:

Chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby byla v mateřské škole stanovena třídní učitelka a byl jí vyplácen příplatek za třídnictví.

Třídnictví v MŠ
PhDr. Mgr.
Jiří
Valenta
 
 
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 
zákon č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 
zákon č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 
zákon č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
To je velmi zajímavý dotaz, který otevírá dosud nezkoumanou oblast podmínek organizace vzdělávání. Okolnost, že dosud v praktické organizaci vzdělávacího procesu mateřských škol nebyla profesní pozice třídního učitele zmiňována a používána, samozřejmě sama o sobě neznamená, že by takovýto novátorský trend nebyl vůbec možný. Je tedy na místě zkoumat, zda a jak řeší platná právní úprava souvislosti výkonu činnosti třídního učitele v obecném slova smyslu.
Nejprve zkoumejme, zda praxí prověřený a ustálený režim organizace vzdělávání v základních a středních školách, kdy ustanovení třídního učitele pro organizační jednotky těchto škol, tj. třídy, je zcela běžné, má oporu v platných právních předpisech. Odpověď zní: pojem třídního učitele se sice sporadicky v jednotlivých právních předpisech objevuje, ale pouze tak, že
daný předpis konstatuje existenci této pozice, případně stanoví zvláštní kompetenci třídního učitele, ale v žádném případě nelze nalézt normativní pravidla pro ustanovení těchto specializovaných činností u konkrétních druhů škol.
Např. ustanovení § 31 odst. 1 školského zákona uvádí:
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel.
Zákon o pedagogických pracovnících ani nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, o třídním učiteli nestanoví naprosto nic.
V návaznosti na ustanovení § 31 školského zákona upravuje § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, bližší podrobnosti aplikace výchovných opatření vůči žákům základních a středních škol ze strany třídních učitelů. Dále pak ustanovení § 7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, uvádí:
Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, …
Podobně je laděna zmínka o povinné spolupráci výchovných poradců, školních metodiků prevence a školních psychologů s třídními učiteli i v části II a III přílohy č. 3 k této vyhlášce. Z uvedených ustanovení však rozhodně nelze bez dalšího dovozovat, že pozice třídního učitele je možná jen u základních, středních a vyšších odborných škol.Tomuto nepřípustně zjednodušujícímu výkladu brání např. skutečnost, že vyšší odborné školy (které jsou v uvedené větě rovněž zmíněny) nesdružují své studenty do tříd, ale do studijních skupin, takže v tomto případě nehovoříme o třídních učitelích, ale o vedoucích studijních skupin. Proto mechanické a selektivní přiřazování pozice třídního učitele právě a jen k těmto třem druhům škol není na místě. Nehledě k tomu, že uvedená ustanovení školského zákona i vyhlášek pouze konstatují praxí ustálenou skutečnost, že v základních a středních školách třídní učitelé tradičně jsou, proto je např. povinností výchovných poradců, školních metodiků prevence a školních psychologů s nimi spolupracovat. Nestanoví však, že je ustanovení třídních učitelů možné výlučně u těchto druhů škol.
Dalším (a posledním) právním předpisem, který předvídá výkon činnosti třídního učitele, je ustanovení části I.2.1 přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podle tohoto ustanovení platí, že tzv. zvláštní příplatek (a to v rámci rozpětí 400 až 1000 Kč měsíčně) náleží za výkon přímé pedagogické činnosti spojené s výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole. Ani toto ustanovení nespojuje výkon činnosti třídního učitele s konkrétním druhem školy. Z výše uvedených skutečností lze dovodit následující závěry:
 
Platná právní úprava nestanoví žádná pravidla pro ustanovení třídních učitelů na žádném z těch druhů škol, ve kterých je organizační jednotkou podle školského zákona třída (§ 23 odst. 1 školského zákona). Jestliže i přes tuto absenci právní úpravy praxe (a dokonce i prováděcí předpisy) předvídají existenci pozice třídního učitele, lze dovodit, že tato pozice může být ustanovena ve kterémkoli z uvedených druhů škol, tj. i u školy mateřské. K omezení této možnosti vůči školám mateřským chybí jakýkoli právní důvod (a vyplývalo by jen ze zažité praxe, která však v daném případě nemusí znamenat normativní a normotvornou skutečnost, jako je tomu např. v obchodním právu).
 
Jestliže ředitelka mateřské školy rozhodne o takové organizaci vzdělávání, při které budou ustanoveni třídní učitelé v jednotlivých třídách mateřské školy (a k takovému rozhodnutí má nepochybně pravomoc vyplývající z ustanovení § 164 odst. 1 školského zákona),
náleží těmto třídním učitelům zvláštní příplatek
podle ustanovení § 8 a části I.2.1 přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.