Spolupráce mateřské školy s odborníky

Vydáno:

Odborníky v mateřské škole jsou na prvním místě pedagogové, kteří vzdělávají děti, zaznamenávají jejich vývoj, informují rodiče o pokrocích nebo rezervách dětí v jednotlivých oblastech a při individuálních konzultacích se společně domlouvají na dalším postupu z hlediska celkového osobnostního vývoje předškolního dítěte. Aby pedagogové zajišťovali odbornou péči o děti co nejkvalitněji, musí se sami průběžně vzdělávat. Vzdělávání je neméně důležité také pro ředitelky mateřských škol, na jejichž bedrech leží nejen vzdělávání dětí, ale také chod, organizace a činnost školy a orientace ve školské legislativě.

 

Spolupráce mateřské školy s odborníky
Bc.
Miroslava
Strakatá,
ředitelka MŠ Slunečnice, Maršovice
1. Beseda s PhDr. Václavem Mertinem
Do naší Mateřské školy Slunečnice v Maršovicích zveme na besedy odborníky, jež se zabývají rozvojem dítěte, například po stránce psychologické. Naším hostem je každoročně dětský psycholog PhDr. Václav Mertin, se kterým domlouváme témata dle přání rodičů a aktuálních potřeb týkajících se vývoje dětí v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že o setkání s dětským psychologem projevily zájem také učitelky z okolních mateřských škol, rozhodli jsme se realizovat besedu pro obě cílové skupiny společně. Přes počáteční rozpaky se tento způsob osvědčil a další besedy probíhají stejným způsobem. Na besedu s odborníkem zveme rovněž rodiče, jejichž děti nedocházejí ještě do mateřské školy. Tito rodiče tak mají možnost nejen zúčastnit se zajímavé přednášky, ale také se seznámit s prostředím školy, jeho personálem a atmosférou.
Organizace první besedy
Pro všechny zájemce (rodiče i pedagogy) byla účast zdarma, honorář odborníkovi a občerstvení pro všechny účastníky bylo hrazeno z provozních prostředků MŠ. Pozvání na besedu přijal také starosta městyse Maršovice Mgr. Bohumil Ježek, který je svou původní profesí rovněž pedagog, činnost MŠ ho zajímá a zúčastňuje se téměř všech akcí školy.
Pedagogové získají na besedě certifikát
Po uskutečnění besedy prvním rokem projevili všichni účastníci velké nadšení z diskuze s oborníkem a dotazovali se, zda plánujeme další besedy i do budoucna. Jediná připomínka, nebo spíše politování, padlo z řad pedagogů, a to, že nezískali z tak zajímavé odborné besedy certifikát o jejím absolvování. Tato připomínka, která se pro nás stala dalším podnětem, jak ještě vylepšit tato odborná setkání, nás vedla k zamyšlení najít cestu k zajištění certifikátu, jenž by stvrzoval účast učitelek a ředitelek MŠ na odborném setkání.
Oslovila jsem tedy Mgr. Pavlu Petrů-Kickovou, ředitelku MŠ Dr. E. Beneše v Kralupech nad Vltavou, o níž jsem věděla, že je zároveň aktivní členkou Společnosti pro předškolní výchovu, a začaly jsme spolu řešit možnosti, jak uskutečnit besedu s odborníkem se zajištěním certifikátů pro pedagogy. Velmi brzy jsme našly cestu vedoucí k našemu cíli. Pedagogové zaplatí poplatek v rámci DVPP Společnosti pro předškolní výchovu a ta zajistí certifikáty. Další organizační záležitosti v té souvislosti jsme řešily společně, například pozvánky. Pozvánky byly určené zvlášť pro pedagogy a zvlášť pro rodiče.
Průběh besedy
Hosté (rodiče i pedagogové) se začali scházet mezi 14:30-15:00 hod. Mgr. Pavla Petrů-Kicková vyřizovala s jednotlivými příchozími pedagogy prezenci a předávala jim certifikáty. Ředitelka a další pracovnice MŠ nabízely všem hostům občerstvení, které připravily paní kuchařky v kuchyni MŠ. Beseda byla zahájena ředitelkou MŠ Mgr. Miroslavou Strakatou, která nejprve představila a uvítala hosta PhDr. Václava Mertina a současně uvítala všechny hosty, kterým popřála příjemně strávený čas na setkání s odborníkem. Poté předala slovo Mgr. Pavle Petrů-Kickové, která hosty uvítala za Společnost pro předškolní výchovu.
V první části odborné besedy hovořil dětský psycholog na dané téma, dotkl se také aktuální problematiky dvouletých dětí umisťovaných do mateřských škol, dále hovořil o vztazích mezi dětmi ve skupině, o sociálně podnětném prostředí a vztazích dětí v mateřské škole i v rodině apod. Ve druhé části vznikla příjemná a zajímavá diskuze, v jejímž rámci odpovídal PhDr. V. Mertin na dotazy účastníků z řad pedagogů a rodičů, kterých se sešlo celkem 36. Bezmála čtyřhodinové odborné setkání se neslo v duchu přátelské atmosféry plné nových odborných a fundovaných poznatků, názorů a zkušeností.
Před závěrem besedy požádala ředitelka MŠ všechny účastníky o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho vyhodnocení, které bylo velmi pozitivní a svědčilo o zájmu o podobná odborná setkání, poslouží jako zpětná vazba k uskutečněnému setkání a popřípadě ukáže, co účastníkům chybělo z hlediska organizace, tématu apod. Tato reflexe pomůže najít cestu k vylepšení příští odborné besedy.
DOTAZNÍK
Beseda s PhDr. Václavem Mertinem na téma:
Sociální vývoj předškolního dítěte
MŠ Maršovice dne 16.2.2017
a) Rodič
b) Pedagog MŠ
(prosím, zaškrtněte jednu z možností)
Prosím, označte na číselné škále Vaši spokojenost
(1 - nejnižší hodnocení, 5 - nejvyšší hodnocení - čím větší spokojenost, tím vyšší číslo)
a zájem
(ANO/NE)
1)
Splnil obsah přednášky Vaše očekávání? 1 - 2 -3 - 4 - 5
2)
Vyhovovala Vám délka přednášky? 1 - 2 - 3 - 4 - 5
3)
Vyhovovala Vám organizace přednášky? 1 - 2 - 3 - 4 - 5
4)
Zajímalo by Vás další téma tohoto odborníka? ANO - NE
5)
Zajímala by Vás témata dalších odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání? ANO - NE
6)
Váš tip na téma nebo oblast, která by Vás zajímala:
Prosím, poznamenejte další Vaše připomínky, podněty, návrhy:
Děkujeme za spolupráci.
Organizace finančního zázemí další besedy
Vzhledem ke skutečnosti, že tato beseda byla organizována již ve spolupráci se Společností pro předškolní výchovu, pokryly finanční prostředky i některé výdaje naší mateřské školy. Z prostředků byl například uhrazen honorář přednášejícímu psychologovi a rovněž platba za DVPP za všechny čtyři zúčastněné pedagogy naší MŠ. Coby hostující organizace hradila naše MŠ občerstvení pro účastníky.
Závěr
Beseda v maršovické mateřské škole se nesla v duchu velmi příjemné a pohodové atmosféry, ke které přispělo jistě i výborné občerstvení připravené našimi kuchařkami. Vzhledem k akreditaci odborné besedy MŠMT a ve spolupráci se Společností pro předškolní výchovu si kolegyně ze zúčastněných MŠ odnesly kromě zajímavých poznatků také osvědčení z absolvování této akce v rámci DVPP.
Děkujeme panu doktoru Václavu Mertinovi za jeho erudované a poutavé povídání a všem hostům děkujeme za účast na besedě. Těšíme se na společné setkání opět v příštím školním roce.
2. Setkání ředitelek MŠ se zástupci MŠMT
Uvedený nadpis představuje další formu spolupráce s odborníky, která se v Mateřské škole Slunečnice Maršovice uskutečnila.
Setkání ředitelek MŠ se zástupci MŠMT
proběhlo na konci dubna 2017. Po ústní domluvě, kdy jsem po jedné z přednášek na půdě katedry Centrum školského managementu PedF UK oslovila náměstkyni ministryně MŠMT RNDr. Zuzanu Matuškovou s pozváním na besedu „do terénu“, probíhala další jednání ohledně termínu, organizace a tématu profesního setkání formou e-mailové komunikace. Hlavním cílem společného setkání bylo předat odborníky z MŠMT informace o aktuálních a připravovaných legislativních změnách týkajících se především ekonomické oblasti školství a zároveň vyslechnout dotazy, názory a připomínky ředitelek mateřských škol.
Mateřskou školu navštívila RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení ekonomické sekce MŠMT, a Ing. Hana Pluskalová, vedoucí oddělení normativního financování a financování přímo řízených organizací. Pozvání na setkání přijaly paní ředitelky nebo vedoucí paní učitelky z Rakovníka, Mělníka, Votic, Poříčí nad Sázavou, Neveklova, Olbramovic, Vrchotových Janovic, Bystřice, Postupic, Pyšel, Benešova a Týnce nad Sázavou. Diskuze se zúčastnil také starosta městyse Maršovice Mgr. Bohumil Ježek.
Průběh setkání
Pro všechny hosty jsme se snažili připravit příjemné prostředí. Díky šikovnosti a ochotě kuchařek bylo opět připraveno chutné občerstvení, provozní pracovnice pomohly upravit prostor pro setkání.
Diskutována byla především nově účinná legislativa týkající se předškolního vzdělávání a témata ekonomického charakteru, například chystané změny financování regionálního školství, otázka přímé vyučovací povinnosti ředitelek mateřských škol v souvislosti se zajištěním provozu školy a bezpečnosti dětí. K řešení se dostaly také tarify ředitelek mateřských škol, které se liší kraj od kraje, respektive zřizovatel od zřizovatele. V některých oblastech stanovují zřizovatelé ředitelkám MŠ v platovém tarifu 9. platovou třídu, v jiných 10. platovou třídu. Kromě katalogu prací, který je obecnějšího charakteru, neexistuje žádný konkrétnější předpis, jaká platová třída a podle jakých kritérií má být ředitelkám MŠ přiznána.
Zajímavé je následující porovnání: Ředitelka mateřské školy po 20, 30 i více letech praxe, s magisterským titulem je zařazena zpravidla v 9. platové třídě. Oproti tomu absolvent pedagogické fakulty nastoupivší jako učitel na základní školu je zařazen automaticky do 12. platové třídy. Nemá praxi, není pověřen třídnictvím, nemá tudíž příliš velkou zodpovědnost na rozdíl od ředitelek MŠ (i ředitelů všech stupňů škol samozřejmě). Zdá se, že předškolní vzdělávání zůstává v mnoha směrech stále na chvostu celého vzdělávacího systému, včetně zmíněného ohodnocení práce ředitelek MŠ, a jen občas a stěží se prodere v některých ohledech do popředí zájmu profesní i rodičovské veřejnosti. Dle názorů ředitelek mateřských škol je jejich role velmi výrazně podhodnocena. V souvislosti s platy ředitelek MŠ byly zmíněny rovněž platy provozních zaměstnanců, které jsou dlouhodobě nízké, a to ve školství obecně. Jak uvedla jedna z přítomných ředitelek, když odejde ze školy šikovná a schopná kuchařka do jiné pracovní sféry, může mít až dvojnásobně vyšší plat než ve školství.
Dalším aktuálním tématem vyplývajícím z novely školského zákona, které ředitelky vnímají jako důležité, je povinná předškolní docházka účinná od školního roku 2017/2018, možnost domácího vzdělávání, které školský zákon povoluje rovněž také v předškolním vzdělávání, a vzdělávání dvouletých dětí v MŠ. V případě povinného předškolního vzdělávání a domácího vzdělávání se ředitelky se zástupci MŠMT shodly, že přibude ředitelkám velká administrativní zátěž - řešení spádové oblasti, pravidla přezkušování dětí a v neposlední řadě obtížnější spolupráce a komunikace s rodiči.
Rozsáhlejší diskuze se týkala začleňování dvouletých dětí do mateřské školy. I v tomto bodě došlo v podstatě ke shodnému názoru přítomných v tom smyslu, že pro zapojení těchto dětí do kolektivu v MŠ nejsou nastaveny podmínky, především organizační, bezpečností ani podmínky z hlediska vzdělávání. Dovolím si uvést zde názor PhDr. Václava Mertina, který se opírá o výsadu možnosti využít mateřskou a potažmo rodičovskou dovolenou až do tří let věku dítěte, což považuje z hlediska zdravého vývoje dítěte za velmi pozitivní nastavení v České republice oproti některým jiným evropským zemím, kde rodičovská dovolená končí ve věku dvou let, mnohdy i dříve. V současné době stojí proti sobě situace mladých rodin a matek, které chtějí nastoupit dříve do zaměstnání, a vývojové potřeby dětí (především psychické, sociální a emoční), jež dokáže zajistit ve věkovém období do tří let nejlépe nejbližší rodina, nikoliv kolektiv 20-28 dětí ve třídě. Osobně se domnívám, že by společnost v našem státě měla hledat jiné, efektivnější možnosti, jak vyřešit problematiku eventuálního dřívějšího nástupu matek do zaměstnání, aniž by byl negativně ovlivněn zdravý vývoj dětí.
Závěr
Na závěr setkání, které paní náměstkyně shrnula jako velmi příjemné, pozitivní a inspirativní, si obě zástupkyně MŠMT a paní ředitelky prohlédly celou budovu mateřské školy, klasickou i certifikovanou přírodní zahradu. Přítomným ředitelkám i zástupcům MŠMT byla rovněž představena krátce činnost MŠ včetně mezinárodního projektu MŠ „Good Start to School“, ke kterému byly rozdány propagační materiály. Paní náměstkyně konstatovala, že je velmi překvapena zajímavou a rozsáhlou činností naší dvoutřídní mateřské školy.
Děkujeme RNDr. Zuzaně Matuškové a Ing. Haně Pluskalové za návštěvu naší mateřské školy, a především za ochotu vyslechnout názory, dotazy a připomínky z praxe předškolního vzdělávání z úst pedagogů a zájem diskutovat o nich a hledat společně jejich řešení. Všem paním ředitelkám děkujeme za účast na setkání a za bohaté a fundované příspěvky do diskuze.

Související dokumenty