Šablony pro MŠ aneb sestav si vlastní projekt z OP VVV

Vydáno:

Velmi očekávaná výzva „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ byla Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena dne 23. června 2016. Základní školy již mají s realizací tzv. zjednodušených projektů bohaté zkušenosti z minulého programového období. Mateřské školy nemají zkušenosti žádné, ale rozhodně se nemusejí podání žádosti o podporu obávat. Zjednodušený projekt v první řadě znamená, že školy nemusejí aktivity projektu vymýšlet. Ty jsou již specifikovány v tzv. šablonách, ze kterých si MŠ projekt sestaví dle svých aktuálních potřeb.

 

Šablony pro MŠ aneb sestav si vlastní projekt z OP VVV
Ing.
Ivana
Baloušková,
MBA,
OP VVV, pověřena zastupováním ředitele odboru administrace ZP
Úvodem je třeba upozornit, že byly vyhlášeny dvě identické výzvy. Zatímco v rámci výzvy č. 01_16_023 mohou podávat žádosti o podporu pražské mateřské a základní školy, výzva č. 02_16_023 je určena pro mateřské a základní školy z ostatních krajů. Podmínky a nabídka šablon jsou v obou výzvách identické, liší se pouze územím dopadu rozděleným na tzv. méně a více rozvinuté regiony. Pro realizaci projektů v těchto dvou výzvách je vyčleněno 4,5 miliardy korun.
Cílem výzev, resp. jednotlivých šablon určených pro MŠ, je usnadnit zavádění společného vzdělávání a podpořit profesní a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků jako nositelů vzdělání a vzdělávání, a to prostřednictvím zmíněných zjednodušených projektů tak, aby bylo podání žádosti o podporu pro MŠ co možná nejjednodušší.
Oproti ostatním typům projektů nemusí MŠ samy definovat jednotlivé aktivity, ale sestavují svůj projekt prostřednictvím výběru tzv. šablon aktivit, které jsou předem připraveny a podrobně specifikovány a jejichž přehled je přílohou obou výzev. Aktivity jsou navrženy tak, aby jejich popsané činnosti a výstupy byly dostatečně jasné a přitom poskytovaly prostor pro vlastní realizaci. Šablony pro MŠ jsou zaměřeny na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoc školám při společném vzdělávání, které je účinné od září 2016 dle novely školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Pomoc školám při společném vzdělávání spočívá v možnosti personálního posílení prostřednictvím pozic školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, školního psychologa či chůvy. Zatímco chůva je určena pro MŠ, které integrují do dětského kolektivu minimálně dvě dvouleté děti, které dosáhnou tří let až ve 2. pololetí školního roku, ostatní pozice umožňují personální podporu MŠ, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrného opatření prvního stupně/se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti ohrožené školním neúspěchem.
Zde je důležité upozornit, že z finančních prostředků OP VVV není možné hradit činnosti (pozice), které je škola povinna dětem poskytovat ze zákona. Obsazení asistenta pedagoga, speciálního pedagoga nebo psychologa ve škole však není důvodem, aby MŠ nemohla žádat finanční prostředky na pozice uvedené ve výzvě. Vždy je třeba se dobře seznámit s popisem a metodickým výkladem jednotlivých šablon, které jsou stanoveny tak, aby nedocházelo k souběhu činností pozic uvedených ve výzvě a pozic dle zákona.
Mateřským školám, které jsou zřízeny podle § 16 odst. 9 školského zákona, nejsou určeny šablony pro personální podporu. Ve výzvě jsou specifikovány konkrétní šablony, které podpoří právě tyto MŠ.
JAK IDENTIFIKOVAT OBLASTI PRO ROZVOJ MŠ?
Během listopadu 2015 byl školám rozeslán dotazník, jehož vyplnění a odeslání je podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I. Při zpracování dotazníků si MŠ ujasnily, ve kterých oblastech by se měly a chtěly rozvíjet. Pro identifikaci potřeb MŠ pomohou výsledky a vyhodnocení Výstupu z dotazníkového šetření, jehož součástí je také seznam šablon, které rozvíjejí nejslaběji vyhodnocenou oblast. MŠ si povinně volí minimálně jednu šablonu z tohoto seznamu tak, aby alespoň část jejích potřeb rozvoje byla naplněna. Splnění této povinnosti je předmětem kontroly v rámci hodnoticího procesu, kdy Výstup z dotazníkového šetření je povinnou přílohou Žádosti o podporu. Ostatní šablony může MŠ volit dle svého uvážení do výše maximální částky na projekt.
BAGATELNÍ PODPORA
Oproti šablonám z minulého programového období 2007-2013 je v projektech OP VVV nově zavedena tzv. bagatelní podpora. Jedná se o minimální hodnotu vzdělávání, kterou má každý podpořený pedagog MŠ absolvovat, aby mu vzdělávání přineslo požadovaný efekt.
Hranice naplnění bagatelní podpory je v šablonách stanovena na 24 hodin (u jiných výzev OP VVV je až 40 hodin). Každý pedagog, který se účastní vzdělávání v šablonách, musí být proto podpořen tak, aby naplnil alespoň 24 hodin vzdělávání.
Není ovšem podmínkou těchto 24 hodin složit výhradně z DVPP, využity mohou být všechny šablony, jejichž výstupem je absolvent vzdělávání, tzn. i šablony zaměřené na různé formy vzájemné spolupráce, společné výuky apod.
Cílem bagatelní podpory je, aby vzdělání pedagogů nebylo voleno pouze nahodile pro dosažení maximální možné výše
dotace
, ale tak, aby každý vzdělávaný pedagog dosáhl určité míry komplexnosti získaných poznatků a dovedností, a to nejenom prostřednictvím DVPP, ale i v rámci spolupráce s dalšími kolegy.
JAK PODAT ŽÁDOST O PODPORU?
Oproti ostatním typům projektů jsou projekty výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I výrazně zjednodušeny, a to jak ve způsobu vyplňování žádostí o podporu a následných zpráv o realizaci, tak v související administraci. Nicméně stejně jako na začátku každého projektu je i tady potřeba pečlivě zvážit a zhodnotit své časové a administrativní kapacity.
Každá MŠ by se měla před podáním projektu zamyslet, jaké aktivity a v jakém objemu je schopna zvládnout realizovat během 24 měsíců, což je délka realizace projektů daná výzvou. Klíčovou funkcí pro zabezpečení kvalitního řízení a realizace projektu je funkce hlavního manažera/koordinátora projektu. Nemusí se primárně jednat o ředitele/ku MŠ, tuto funkci může zastávat i člen pedagogického týmu, který má dostatečné schopnosti a zkušenosti s realizací třeba i „školkových“ projektů.
V prvé řadě je důležité si zvolit minimálně jednu šablonu z oblasti, která byla vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru. Dotazník byl koncipován šířeji pro programové období, je tedy možné, že MŠ odpovídající šablonu nenalezne. V tom případě bude volit ze šablon zaměřených na druhou nejslaběji vyhodnocenou oblast, pro kterou jsou k dispozici šablony. Pokud MŠ nezvolí minimálně jednu povinnou šablonu, bude její žádost vyřazena.
Po splnění této podmínky může MŠ volit další šablony podle svého rozhodnutí do výše maximální částky na projekt. Při sestavování projektu je potřeba dále zvážit nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) nebo dostatečné obsazení pozic personální podpory MŠ a v neposlední řadě také klíčové omezení výzvy v podobě minimální a maximální výše rozpočtu projektu.
Žádost o podporu je možné podat pouze prostřednictvím informačního systému KP14+ (https://mseu. mssf.cz). Přesný postup krok po kroku je přehledně uveden v Uživatelské příručce IS KP14+, která je přílohou výzvy. Nedílnou součástí žádosti jsou povinné přílohy, které je potřeba vyplnit a přiložit k žádosti.
Bezplatné konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytují pracovníci odboru administrace zjednodušených projektů. Seznam kontaktních osob je uveden u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podporaskolformou-projektu).
MŠ nacházející se v oblastech pokrytých místními akčními skupinami (jedná se zejména o venkovské oblasti) se také mohou obracet na zástupce místních akčních skupin, se kterými MŠMT v rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I spolupracuje.
Žádosti o podporu je možné podávat od 23. 6. 2016 do vyčerpání
alokace
nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017.
K 26. srpnu 2016 již bylo ze strany mateřských a základních škol podáno 972 žádostí o podporu.
Výše finanční podpory
-
Alokace
výzvy: 4,5 mld. Kč
-
méně rozvinuté regiony: 4 066 928 200 Kč (všechny kraje mimo hl. m. Prahy)
-
více rozvinuté regiony: 433 071 800 Kč (hl. m. Praha)
-
Minimální rozsah projektu: 200 000 Kč
-
Maximální výše finanční podpory na školu:
-
200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2 200 Kč)
-
Zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč
-
Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %

Související dokumenty