Proplácení přesčasové práce u ředitele školy

Vydáno:

Je možné proplácet řediteli školy příplatky za přesčasovou práci o sobotách a nedělích?

 

Proplácení přesčasové práce u ředitele školy
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
-
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění:
ODPOVĚĎ:
Pro řešení je zásadní, zda je ředitel školy statutárním orgánem, tj. zda je škola příspěvková organizace. Pokud tomu tak je, v jeho platu je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas, a to podle § 127 odst. 3 zákoníku práce. Nepřísluší mu tedy žádná zvláštní odměna za práci přesčas, a to ani když ta je konána v sobotu nebo v neděli. Náleží mu ale příplatek za práci v sobotu a v neděli.
Pokud by ředitel školy nebyl statutárním orgánem a škola by tak byla jen součástí určité příspěvkové organizace (například když obec přičlení mateřskou školu k základní škole, která je nositelem právní subjektivity), potom by řediteli, který by byl jen vedoucím zaměstnancem, za práci přesčas v den pracovního klidu plat za tuto práci příslušel. Vedoucím zaměstnancům, kterým přísluší příplatek za vedení, je totiž plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas do 150 hodin v kalendářním roce - to ale neplatí o práci přesčas konané v noci, v den pracovního klidu nebo v době pracovní pohotovosti. Taková práce přesčas je vždy placena zvlášť.